دوره 10، شماره 4 - ( بهار 1373 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 78-86 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

مهوش معترف . نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی. پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. 1373; 10 (4) :78-86

URL: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-392-fa.html


چکیده:   (22241 مشاهده)
نمایه نامه حاضر حاصل جستجو از طریق CD/ROM در بانک اطلاعات Information Science Abstracts بر روی تعدادی از نشریات اطلاع رسانی و کتابداری است. کلیدواژه های هر مقاله به فارسی برگرداند شده و فهرست این واژه ها تحت عنوان فهرست کلیدواژه ها در آخر مقاله نامه فراهم آمده است . 1-Abate, -A.K. Youg, -R. Community access bulletin boards: Cincinnati librarians become involved. Special-Libraries Vol. 83, Issue 2, p.113-117, Spv 1992.  دستیابی؛ ساختمانه؛ اجتماع؛ پایگاههای اطلاعاتی؛ کتابدارها ؛ کتابخانه‌های تخصصی؛ محیط زیست شهری 2- Agha, -S.S. Akhtar, -S The responsibility and the response: Sustaining information systems in developing Countries. Journal-of-Information-Science Vol. 18, Issue 4, 283-292, 1992.  کشورهای در حال توسعه ؛ اشاعه اطلاعات؛ نظامهای اطلاعاتی 3-Alemna, -A.A. Towards a new emphasis on oral tradition as an information source in African libraries. Journal –of – Documentation Vol.48Issue 4, 422-454, Dec 1992.  سنتهای شفاهی؛ آفریق؛ ارتباطات ؛منابع اطلاعاتی؛ محیط زیست روستایی 4-Arcut, G. Dorschner, E. Fisher, B. Porter, K. Lindley, J.B. Together in San Francisco: a look back at SLA’s 83RD Annual conference. Special-Libraries Vol. 83, Issue 3, p. 163-182, Sum 1992. کنفرانسه؛ انجمنهای کتابداری؛ انجمن کتابخانه های تخصصی؛ کتابخانه‌های تخصصی 5-Ashford, -J.H. Masters, -A.M Design, Installation and post-implementation assessment of an potical disc based storage and retrieval system for image of engineering contract documents.” Journal – of- Documentation Vol. 48. Issue 1, p. 65-102, Mar 1992.  طرح؛ذخیره اطلاعات روی دیسکت؛ اطلاعات تصویری؛ تصویره؛ بازیابی اطلاعات؛ دیسک های نوری 6-Baker, -D. Resource allocation in university libraries. Journal-of-Documentation Vol. 48, Issue 1, P. 1-19, Mar 1992.  کتابخانه های دانشگاهی؛ تنظیم بودجه؛ مدیریت مالی؛ انگلستان ؛ دانشگاهها 7-Barnett, -P.Closing the corporate library: Some personal reflectyions. Special-Libraries Vol. 83, Issue 4, p. 237-241, Fal 1992.  مشاغل؛ شرکتهای سهامی؛ اشتغال؛ کتابداره؛کتابخانه های تخصصی 8-Bergmann, -E Maman, -LAims of user education: Special library results. Special-Libraries Vol. 83, Issue 3, p. 156-162., sum 1992.  دستورالعملهای کتابخانه؛ کارآموزی؛استفاده کنندگان 9-Braam, -R.R. Bruil, -J. Quality of indexing information Authors Views on indexing of their articles in Chemical Abstracts online CA-File. Journal-of-information-Science Vol. 18, Issue 5 P, 399-408, 1992.  پدیدآوردندگان ؛ خدمات چکیده های شیمی (CAS) ؛ اطلاعات شیمی؛توصیف گرها ؛نمایه سازی؛کلیدواژه ه؛سرعنوانهای موضوعی 10-Bradley, -S.J. Willett, -P. Wood, -F.E. A publication and citation analysis of the Department of information Studies, University of Sheffield, 1980-1990. Journal-of-information-Science Vol.18, Issue 3, P. 225-232, 1992. کتاب سنجی؛ استناده؛هیئت علمی؛ علم اطلاع رسانی ؛ انتشارات؛ دانشگاهها 11-Broadbent, -K.P. Challenges for development in the Asia-Pacific region: the information Sector, South Korea and the Philippines. Journal-of-Information-Science Vol. 18, Issue 3, p. 193-202. 1992. کره (کشور) ؛ فیلی پین؛ آسی؛ کشورهای در حال توسعه ؛ صنعت اطلاعات؛ خدمات اطلاعاتی؛ تکنولوژی اطلاعات؛ منطقه اقیانوس کبیر؛ انتقال تکنولوژی 12- Bukhari, -A, A Meadows, -A, J. The use of information technology by scientisis in British and Saudi Arabian universities: a comparative study. Journal-of-Information-Science Vol. 18, Issue 5, P. 409-416, 1992. عربستان سعودی؛ تکنولوژی اطلاعات؛ خاورمیانه؛ دانشمندان؛ انگلستان ؛ دانشگاهه؛ مطالعات کاربردی 13-Cabrales, -E.J. Eddy, -J.P. Informatics education in Colombia a study of the present situation and recommendations for the future. Journal-of-information-Science Vol. 18, Issue 3, p. 217-224, 1992. کلمبی؛ کشورهای در حال توسعه؛ آینده؛ انفورماتیک؛ علم اطلاع‌رسانی؛ امریکای لاتین؛ امریکای جنوبی 14-Cassi, -I. Mussio, -P. Padula, -M.: Protti, -M. Tonoli, -G. Relational tools to manage pictorial information. Journal-of-Information-Science Vol. 18, Issue 5, p. 375-398, 1992. الگوهای اطلاعاتی؛ اطلاعات تصویری؛ نمایه سازی؛ مدیریت اطلاعات؛ نظامهای اطلاعاتی مصور؛ پایگاه اطلاعاتی پیوندی 15-Cawkell, -A.E. Selected aspects of image processing and management: review and future prospects. Journal-of-Information-Science Vol. 18, Issue 3, p. 179-19, 1992.  ماشینی کردن؛ رده بندی؛ کامپیوتری کردن؛ آینده؛ اطلاعات تصویری؛ پردازش تصویری؛ تصویره؛ نمایه سازی؛بازیابی اطلاعات؛ مدیریت 16- Chen, -H. Knowledge-Based document retrieval: framework and design. Journal-of-information-Science Vol. 18. Issue 4, p. 293-314, 1992. طرح ؛ جستجوی ذهنی؛ بازیابی اطلاعات؛برخورد انسان/ماشین؛ نظامهای مبتنی بر دانش؛ بازیابی پیوسته؛ پردازش پرس و جو؛ معناشناسی؛ استفاده کنندگان 17-Chen, -Z.Let documents talk to each other: a computer model for connection of short documents. Journal-of-Documentation Vol. 49. Issue 1, P. 44-54, Mar 1993.  ارتباطات؛ کامپیوتره؛ سنده؛ ادغام؛ الگوه؛ اطلاعات علمی 18-Choguill, -C.L. Silva –Roberts, -A.M. Wood, -F.E.Construction and housing information needs in the Third World: an international survey. Journal-of-information-Science Vol. 18, Issue 5, p. 355-362, 1992.  کشورهای در حال توسعه؛ نیازهای اطلاعاتی؛ خدمات اطلاعاتی؛ بررسی 19-Correia, -A.M.R. Wilson, -T.D.The msc in information Management of the University of Sheffield taught in Portugal: an example of knowledge transfer in education. Journal-of-Information-Science Vol. 18, Issue 1, 1992.  آموزش؛ مدیریت اطلاعات؛ علم اطلاع رسانی؛ دانش؛ پرتقال (کشور) ؛ کارآموزی 20-Cousins, -S.A. Enhancing subject access to OPACS: controlled Vocabulay vs. natural ianguage. Journal-of-Documentation Vol. 48, Issue 3, p. 291-309, sep 1992.  دستیابی؛ توصیف گره؛ نمایه سازی؛ مارک(MARC) زبان طبیعی؛ فهرستهای پیوسته؛ دستیابی پیوسته عمومی به فهرسته؛ نظامهای نمایه سازی پرسی؛ سر عنوانهای موضوعی؛ واژگانها 21-Cousins, -S.A.In their own words: an examination of catalog users. Subject queries. Journal –of- Information-Science Vol. 18, Issue 5, p. 329-342. 1992.  فهرسته؛ فهرستهای پیوسته؛ پردازش پرس و جو؛ جستجو؛ تحلیل موضوعی؛ استفاده کنندگان 22-Cremmins, -E.T. Value-added processing of representational and speculative information using cognitive Skills. Journal-of-Information-Science Vol. 18, Issue 1, p.27-37, 1992.  شناخت؛ پردازش اطلاعات؛ تعریف؛ علم اطلاع رسانی؛ فرهنگ نویسی 23-Cronin, -B. Mckenzie, -G.The trajectory of rejection. Journal –of- Documentation Vol. 48, Issue 3, p. 310-317, Sep 1992.  نسخه های خطی؛ انتشارات؛ نشر 24. Cronin, -B Mckenzie, -G. Rubio, -L The norms of acknowledgement in four humanities and social sciences disciplines. Journal-of-Documentation Vol. 49. Issue 1, p 29-43, Mar 1993 کتاب سنجی؛ استناده؛ علوم انسانی؛ مجله ه؛ علوم اجتماعی 25-Cronin, -B. Mckenzie, -G. Stiffler, -M. Patterns of acknowledgement. Journal-of-Doucumentation Vol. 48, issue 2, p. 107-122, jun 1992.  سپاسگزاریه؛ کتاب سنجی؛ استناده؛ مجله ها 26-Deruchie, -D.M. Information as wealth. Special-Libraries Vol.83 Issue 3, p. 151-153, sum 1992. شرکتهای سهامی؛ شبکه های اطلاعاتی؛ خدمات اطلاعات؛ تکنولوژی اطلاعاتی؛ بین المللی؛ خدمات کتابخانه 27-Diodato-V. Henry, -G. The rates of assignment of narrower terms in the thesaurs of ERIC Descriptors. Journal-of- information-Science VOL. 19, Issue 2, p. 137-142, 1993.  توصیف گره؛ اریک؛ نمایه سازی؛ سر عنوانهای موضوعی؛ اصطلاح نامه ه؛ واژگانها 28-Drake, -C.S. The weeding of a historical society library. Special-Libraries Vol. 83, Issue 2, p.86-91 Spr 1992  عدم گزینش؛ مدیریت مجموعه ه؛ تاریخ؛ کتابخانه ها. 29-East, -H. Voget, -S. Indicators and revenues of database production and hosting in the United Kingdom. Journal-of-Information-Science VOL. 18, issue 4, p. 241-250, 1992.  پایگاههای اطلاعاتی؛ نظامهای اطلاعاتی الکترونیکی؛ کامپیوترهای میزبان ؛تولید؛ انگلستان 30-Ekmekcioglu, -F. C. Robertson, -A. M. Willett, -P. Effetiveness of query expansion in ranked-output document retrieval systems. Journal-of-Information-Science Vol. 18, Issue 2, 139-147, 1992,  گسترش پرس و جو؛ ارزشیابی؛ نظامهای بازیابی اطلاعات ؛ زبان طبیعی؛ جستجو 31-Ellis, -D. The physical and cognitive paradigms in information retrieval research. Journal-of-Documentation Vol. 48, Issue 1, p. 45-64, Mar 1992.  شناخت؛ بازیابی اطلاعات؛ علم اطلاع رسانی؛ الگوه؛ پژوهش 32-- Ellis, -S Oppenheim, -C. Legal issues for information professionals. Part iii: data protection and the media-background to the Data Protection Act 1984 and the EC draft directive on data protection. Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 2, p. 85-98 1993. ؛کنترل دستیابی؛ حفاظت اطلاعات؛ متخصصان اطلاع رسانی؛ روزنامه نگاری؛ جنبه های قانونی؛ قانون گذاری؛ رسانه ه؛ امور خصوصی؛ حرفه ایه؛ دستیابی عمومی؛ امنیت 33- Ellis, -S Oppenheim, -C. Legal issues for information professionals. Part IV: attitudes to data protection amongst UK media librarians. Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 2, p. 99-118-1993. نگرشه؛ حفاظت اطلاعات؛ متخصصان اطلاع رسانی؛ روزنامه نگاری؛ جنبه های قانونی؛ وضع مقررات ؛ کتابداره؛ متخصصان رسانه ه؛ انگلستان 34-Fidel, -R. Who needs controlled vocabulary? Special-Libraries Vol. 83, Issue 1, p. 1-9, Win 1992.  توصیف گره؛ نمایه سازی؛ بازیابی اطلاعات؛ جستجو؛ سرعنوانهای موضوعی؛ اصطلاح نامه ه؛ واژگانها 35-Frohmann, -B. The power of images: a discourse analysis of the cognitive viewpoint. Journal-of-Documentation Vol. 48, Issue 4, p. 365-386, Dec 1992.  شناخت؛ تحلیل تصویری؛ تصویره؛ نظریه اطلاعاتی 36- Garfield, -E. The relationship between mechanical indexing, structural linguistics and information retrieval Journal-of-Information-Science Vol. 18, Issue 5, p. 343-354, 1992.  نمایه سازی؛ بازیابی اطلاعات؛ زبان شناسی 37-Gifford, -B.R. The learning society: Libraries without books? Special-Libraries Vol. 83, Issue 3, p. 154-155, Sum 1992.  کتابخانه های دانشگاهی؛ آینده؛ خدمات کتابخانه؛ دانشگاهها 38- Gillman, -p. Data handling and text compression. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 2, p. 105-110. متراکم سازی داده ها ؛پایگاههای اطلاعاتی ؛ نمایه سازی ؛ ماشینی کردن امور دفتری ؛ پردازش متن   39- Ginsberg, -C. B. From library to Information center. Special-Libraries Vol. 83, Issue 3, p. 147-150, Sum 1992.  مراکز اطلاعات ؛ خدمات اطلاعاتی ؛ کتابخانه ها ؛ خدمات کتابخانه 40- Gurnsey, -J. Real-time services: a study in evolution. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 4, p. 251-258, 1992. جنبه های تاریخی ؛ خدمات اطلاعاتی ؛ بازاریابی ؛ بی درنگ (داده پردازی) 41- Haas, -S. W. Covering the vocabulary of technical abstracts using standard and specialized dictionaries. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 5, p. 363-374, 1992.  چکیده نویسی ؛ فرهنگهای لغت ؛ فرهنگ نویسی ؛ قابل خواندن با ماشین ؛ زبان طبیعی ؛ اطلاعات فنی ؛ واژگانها 42- Hancook-Beaulieu, -M. Query expansion: advances in research in online catalogues. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 2, p. 99-103, 1992.  گسترش پرس و جو ؛ فهرستهای پیوسته ؛ پردازش پرس و جو ؛ پژوهش ؛ جستجو 43- Hancock-Beaulieu, -M.Walker, -S. An evaluation of automatic query expension in an online library catalogue. Journal –of-Documentation Vol. 48, Issue 2, p. 406-421, Dec 1992.  ماشینی کردن ؛ ماشینی کردن کتابخانه ؛ فهرستهای پیوسته ؛ پردازش پرس و جو 44- Hjorland, -B. The concept of subject in information science. Journal –of-Documentation Vol. 48, Issue 2, p. 172-200, Jun 1992.  رده بندی ؛ نمایه سازی ؛ علم اطلاع رسانی ؛ نظریه اطلاعاتی ؛ علم کتابداری ؛ تحلیل موضوعی   45- Horner, -D. S. Frameworks for technology analysis and classification. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 1, p. 57-68, 1992.  رده بندی ؛ زبان شناسی ؛ طبقه شناسی ؛ تکنولوژی 46- Jester, -R.E. To the ends of the earth: librarians and management information needs. Special-Libraries Vol. 83, Issue 3, p. 139-141, Sum 1992. کسب و کار ؛ خدمات اطلاعاتی ؛ متخصصان اطلاع رسانی ؛ کتابدارها ؛ بخش خصوصی ؛ حرفه ایها 47- Kaplowit, -J. Mentoring library school students—a survey of participants in the UCLA/GSLIS mentor program. Special-Libraries Vol. 83, Issue 4, p. 219-233, Fal 1992.  علم اطلاع رسانی ؛ متخصصان اطلاع رسانی ؛ کتابداری ؛ علم کتابداری ؛ شاگردان ؛ کارآموزی 48- Keen, -E. M. Some aspects of proximity searching in text retrieval systems. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 2, p. 89-98, 1992.  نظامهای بازیابی اطلاعات ؛ نظامهای پیوسته ؛ جستجو ؛ بازیابی متن 49-Koeing, -M. The importance of information services for productivity under-recognized and under-invested. Special-Libraries Vol. 83, Issue 4, p. 199-210, Fal 1992. خدمات اطلاعاتی ؛ کتابدارها ؛ خدمات کتابخانه ؛ سازمانها ؛ بهره وری 50- Ladner, -S. J. Resource sharing by sci-tech and business libraries: formal networking practices. Special-Libraries Vol. 83, Issue 2, p. 96-112, Spr 1992.  کسب و کار ؛ شبکه های کتابخانه ؛ اشتراک منابع ؛ علم ؛ کتابخانه های تخصصی 51- Le-Coadic, -Y. F. A science policy for scientific information. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 3, p. 171-178, 1992. علم اطلاع رسانی ؛ علم ؛ اطلاعات علمی 52- Lee, -J. H. Kim, -M. H. Lee, -Y. J. Information retrieval based on conceptual distance in is-a hierarchies. Journal –of-Documentation-Science Vol. 49, Issue 2, p. 188-207, Jun 1993. ؛ تابع بولی ؛ سندها ؛ ارزشیابی ؛ ساختار سلسله مراتبی فایل ؛ بازیابی اطلاعات ؛ نظامهای مبتنی بر دانش ؛ الگوها ؛ پردازش پرس و جو ؛ سیستم اوزان 53- Leung, -C. H. C. Hibler, -D. Mwara, -N. Picture retrieval by content description. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 2, p. 111-119, 1992. بازیابی اطلاعات ؛ الگوها ؛ نظامهای اطلاعاتی مصوّر 54- Linder, -J. C. Today a librarian, tomorrow a corporate intelligence professional. Journal –of-Information-Science Vol. 83, Issue 3, p. 142-144, Sum 1992.  کسب و کار ؛ مشاغل ؛ شرکتهای سهامی ؛ متخصصان اطلاع رسانی ؛ کتابدارها ؛ حرفه ایها 55- Line, -M. B. The publication and availability of scientific and technical papers: an analysis of requirements and the suitability of different means of meeting them. Journal –of-Information-Science Vol. 48, Issue 2, p. 201-219, Jun 1992.  قابلیت دستیابی ؛ انتشارات ؛ نشر ؛ اطلاعات علمی ؛ اطلاعات فنّی 56- Lippman, -M. J. The library as information producer: the case of the Minisity of Health Library and Documentation center in Malawi. Journal –of-Information-Science Vol. 49, Issue 1, p. 55-59, Mar 1993.  کشورهای در حال توسعه ؛ علوم بهداشتی ؛ مراکز اطلاعات ؛ تولید اطلاعات ؛ خدمات اطلاعاتی ؛ تکنولوژی اطلاعاتی ؛ کتابخانه ها ؛ خدمات کتابخانه 57- Looking to the year 2000: information professionals chart the course: the Special Libraries Association 84th annual conference, Cincinnati, OH, June 5-10, 1993. # Special- Libraries Vol. 83, Issue 4, p. 262-264, 1992. کنفرانسها ؛ آینده ؛ متخصصان اطلاع رسانی ؛ کتابدارها ؛ انجمنهای کتابداری ؛ حرفه ایها ؛ انجمن کتابخانه های تخصصی ؛ کتابخانه های تخصصی 58- Martyn, -J. UK government policy on the electronic information industry. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 4, p. 269-272, 1992.  اطلاعات الکترونیک ؛ دولت ؛ جنبه های تاریخی ؛ صنعت اطلاعات ؛ سیاستها ؛ انگلستان 59- Mathaisel, -B. Putting the I back in IT. Special-Libraries Vol. 83, Issue 3, p. 145-146, Sum 1992.  کسب و کار ؛ متخصصان اطلاع رسانی ؛ تکنولوژی اطلاعاتی ؛ تاثیر تکنولوژی 60- Meadows, -A. J. Buckle, -P. Changing communication activities in the British scientific community. Journal –of-Documentation Vol. 48, Issue 3, p. 276-290, Sep 1992.  ماشینی کردن ؛ ارتباطات ؛ اطلاعات الکترونیکی ؛ اشاعه اطلاعات ؛ شبکه ها ؛ اطلاعات علمی ؛ دانشمندان ؛ تاثیر تکنولوژی ؛ انگلستان 61- Meadows, -J. Purposes and practices of text retrieval. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 2, p. 83-87, 1992.  بازیابی متن کامل ؛ بازیابی متن 62- Oddy, -R. N. Liddy, -E. D. Balakrishnan, -B. Bishop, -A. Elewononi, -J. Martin, -E. Towards the use of situational information in information retrieval. Journal –of-Document ationVol. 48, Issue 2, p. 123-171, Jun 1992.  ماشینی کردن ؛ توابع بایاز ؛ نظامهای بازیابی اطلاعاتی ؛ زبان شناسی ؛ شبکه های عصبی ؛ نظامهای جستجو ؛ استفاده کنندگان 63- Park, -A. L. Automated authority control: making the transition. Special- Libraries Vol. 83, Issue 2, p. 75-85, Spr 1992.  دستیابی ؛ فهرستهای مستند ؛ ماشینی کردن ؛ پایگاههای اطلاعاتی ؛ ماشینی کردن کتابخانه ؛ مارک (MARK)  نظامهای پیوسته ؛ کتابخانه های تخصصی   64- Paster, -A. Osif, -B. Great expectations: satisfying todays patrons. Special-Libraries Vol. 83, Issue 4, p. 195-198, Fal 1992.  اداره کتابخانه ؛ خدمات کتابخانه ؛ استفاده کنندگان 65- Pearson, -D. Yates-Mercer, -P. A. Charging policies and practice in corporate information units in the UK 2: how to change. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 2, p. 127-137, 1992.  شرکتهای سهامی ؛ هزینه ها ؛ خدمات اطلاعاتی ؛ انگلستان 66- Perriault, -J. Sautron, -C. The use of information technologies in the French education system. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 4, p. 273-282, 1992.  وسایل دید و شنودی ؛ دستورالعمل کامپیوتری ؛ تکنولوژی آموزشی ؛ فرانسه ؛ تکنولوژی اطلاعات 67- Price, -R. Chua, -T. Al-Hawamdeh, -S.Applying relevant feedback to a photo archival system. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 3, p. 203-216, 1992.  اطلاعات تصویری ؛ بازیابی اطلاعات ؛ پردازش پرس و جو ؛ منابع دیداری 68- Rada, -R. You, -G. N. Balanced outlines and hypertext. Journal –of-Documentation Vol. 48, Issue 1, p. 20-44, Mar 1992.  برنامه های کامپیوتری ؛ مافوق متن ؛ فرهنگ نویسی ؛ ارائه راه حل ؛ نرم افزار ؛ نوشتن 69- Raimondo –P. G. Indoor air pollution resources. Special-Libraries Vol. 83, Issue 2, p. 118-126, 1992.  بو شناسی ؛ اطلاعات زیست محیطی ؛ منابع اطلاعاتی 70- Rauch –W. The information market in Austria. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 3, p. 233-236, 1992.  اتریش ؛ کامپیوترها ؛ صنعت اطلاعات ؛ ارتباطات دوربرد 71- Recommendations of the PREPS Commission. Special librarianship Special-Libraries Vol. 83, Issue 4, p. 242-245, Fal 1992.  مشاغل ؛ اشتغال ؛ علم اخلاق ؛ کتابداری ؛ حرفه ایها ؛ کتابخانه های تخصصی 72 – Riger, -R. E. Retrospective catalog conversion in mid-size law libraries: some practical guidelines for automation. Special-Libraries Vol. 83, Issue 1, p. 10-15, Win 1992.  ماشینی کردن ؛ فهرست نویسی ؛ فهرستها ؛ کتابخانه های حقوقی ؛ مدیریت ؛ کارکنان ؛ گروش گذشته نگر 73- Saksida, -M. Information—a vision of the future: the human dimension. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 5, p. 323-328, 1992.  هوش مصنوعی ؛ حمایت تصمیم گیری ؛ آینده ؛ عوامل انسانی ؛ علم اطلاع رسانی ؛ تکنولوژی اطلاعات ؛ تاثیر تکنولوژی   74- Sano, -H. Fujiwara, -Y.Syntactic and semantic structure analysis of article titles in analytical chemistry. Journal –of-Information-Science Vol. 19, Issue 2, p. 119-124, 1993.  اطلاعات شیمی ؛ شیمی ؛ اطلاعات علمی ؛ معناشناسی ؛ تحلیلی موضوعی   75- Sen, -R. K. Documentation note normalized impact factor. Journal –of-Documentation Vol. 48, Issue 3, p. 318-328, Sep 1992.  سندداری (دکومانتوسیون) ؛ مجله ها ؛ رتبه بندی   76- Silince, -J. A. A. Argumentation – based indexing for information retrieval for learned articles. Journal –of-Documentation Vol. 48, Issue 4, p. 387-405, Dec 1992.  نمایه سازی ؛ بازیابی اطلاعات ؛ نمایش آگاهی (سیستمهای هوشمند) ؛ معناشناسی 77- Sillince, -M. Sillince, -J. A. A. Sequence and structure databanks in molecular biology: the reasons for integration. Journal –of-Documentation Vol. 49, Issue 1, p. 1-28, Mar 1993.  دستیابی ؛ قابلیت دستیابی ؛ علوم زیستی ؛ پایگاههای اطلاعاتی ؛ ادغام 78- Spaulding, -F. H. Talcott, -A. W. Jacob, -M. E. Bearman, -T. C. 83rd annual conference summary program. Special Libraries Association. Special-Libraries Vol. 83, Issue 4, p. 246-261, Fal 1992.  کنفرانسها ؛ انجمنهای کتابداری ؛ انجمن کتابخانه های تخصّصی ؛ کتابخانه های تخصّصی 79- Stewart, -M. M. Hatton, -J. L. Production of a periodical index by a special library. Special-Libraries Vol. 83, Issue 2, p. 92-95, Spr 1992.  سی دی-رام ؛ کامپیوتری کردن ؛ نمایه نامه ه؛ نمایه سازی؛ ماشینی کردن کتابخانه ؛ نشریات ادواری ؛ تولید ؛ کتابخانه های تخصّصی 80- Stroetmann, -K. A. Schwuchow, -W. Information policy in the Federal Republic of Germany: development, analysis, perspective. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 3, p. 161-170, 1992.  آلمان ؛ سیاست اطلاعاتی ؛ تحلیل سیاست 81- Thompson, -A. Special Libraries Association membership needs assessment survey. Special-Libraries Vol. 83, Issue 1, p. 32-50, Win 1992.  کتابدارها ؛ انجمنهای کتابداری ؛ ارزیابی نیازها ؛ حرفه ایها ؛ انجمن کتابخانه های تخصصی ؛ کتابخانه های تخصّصی ؛ بررسی   82- Tillman, -H. N. Ladner, -S. J. Special librarians and INTERNET. Special-Libraries Vol. 83, Issue 2, p. 127-131, Spr 1992.  دستیابی ؛ کنفرانس کامپیوتری ؛ پست الکترونیکی ؛ شبکه های اطلاعاتی ؛ اینترنت ؛ کتابدارها ؛ ماشینی کردن کتابخانه ؛ شبکه های کتابخانه ؛ توافق نامه ها ؛ کتابخانه های تخصصی 83- Trenchard, -P. M. Hierarchical bibliometry: a new objective measure of individual scientific performance to replace publication counts and to complement citation measures. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 1, p. 69-75, 1992.  کتاب سنجی ؛ استنادها ؛ شاخصها ؛ علم اطلاع رسانی ؛ سنجش ؛ انجام کار ؛ علم سنجی 84- Turner, -W. A. Lecoadic, -Y. F. Framing public policy for scientific and technical information. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 1, p. 39-43, 1992.  اشاعه اطلاعات ؛ سیاست اطلاعاتی ؛ سیاست عمومی ؛ اطلاعات علمی ؛ اطلاعات فنی 85- Vickers, -P. Information consultancy in the UK. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 4, p. 259-268, 1992.  مشاوره ؛ متخصصان اطلاع رسانی ؛ انگلستان 86- Vickery, -B. Vickery, -A. An application of language processing for a search interface. Journal –of-Documentation Vol. 48, Issue 3, p. 255-275, Sep 1992.  توصیف گرها ؛ زبان طبیعی ؛ بازیابی پیوسته ؛ پردازش پرس و جو ؛ جستجو ؛ معناشناسی ؛ واژگانها 87- Vickery, -B. Vickery, -A. Online search interface design. Journal –of-Documentation Vol. 49, Issue 2, p. 103-187, Jun 1993.  رابط کامپیوتری ؛ پایگاههای اطلاعاتی ؛ طرح ؛ بازیابی اطلاعات ؛ برخورد انسان/ماشین ؛ بازیابی پیوسته ؛ نظامهای پیوسته ؛ جستجو 88- Watson, -M. M. Kroll, -S. M. The Association of Visual Science Librarians professional status and salary survey. Special-Libraries Vol. 83, Issue 1, p. 26-31, Win 1992, 8.  حقوق ؛ مشاغل ؛ کتابدارها ؛ حرفه ایها ؛ کتابخانه های تخصصی ؛ بررسی 89- Williams, -F. Appraisal and evaluation of software products. Journal –of-Information-Science Vol. 18, Issue 2, p. 121-125, 1992.  ارزشیابی ؛ مدیریت اطلاعات ؛ نرم افزار 90- Wright, -L. L. Students: the overlooked, untapped resource within nearly every chapter. Special Libraries Association. Special-Libraries Vol. 83, Issue 4, p. 211-218, Fal 1992.  انجمن های کتابداری ؛ انجمن کتابخانه های تخصصی ؛ کتابخانه های تخصصی ؛ شاگردان
متن کامل [PDF 136 kb]   (1850 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۸۸/۷/۴

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb