بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی:«پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن»

نویسندگان

گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

10.35050/JIPM010.2014.037

چکیده

اثر فناوریهای اطلاعاتی بر ارائه خدمات در کتابخانههای دانشگاهی از جنبههای متنوعی قابل مطالعه و بررسی است. فناوریهای نوین نه تنها بر شکل و نحوه ارائه خدمات کتابخانهای اثرگذار هستند؛ بلکه رفتار و ادراک کاربران خود را نیز تحت تاثیر قرار میدهند. بر این اساس، درک بهتر ادراک و رفتار کاربران کتابخانه ها میتواند زمینه طراحی و برنامهریزی بهتری را برای بکارگیری فناوریها و ارائه خدمات الکترونیکی در کتابخانههای دانشگاهی فراهم سازد. این پژوهش با روش «توصیفی- پیمایشی» با جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد و بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن، به بررسی رفتار و ادراک کاربران خدمات الکترونیکی در کتابخانه‌های دانشگاهی پرداخت. برای این منظور از پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 493 پرسشنامه توزیع گردید. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که قصد و باورهای هنجاری به صورت مستقیم بر رفتار مراجعه‌کنندگان به کتابخانه تاثیر می‌گذارد. همچنین در مدل نهایی تحقیق در مقایسه با مدل اولیه آجزن، نگرش نقش مهم‌تری را ایفا می‌کند که از طریق قصد، به صورت غیرمستقیم بر رفتار استفاده کنندگان از خدمات الکترونیکی کتابخانهها اثر میگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Students' Perception of Electronic Services in Academic Libraries: Based on Azjen`s Theory of Planned Behavi

نویسندگان [English]

  • Mohammad Lagzian
  • Alireza Hadadian
  • Mojtaba Kafashan
  • Yaser Aseman Doreh
چکیده [English]

The effect of information technology on providing
services in academic libraries is a metter of high significance. New
technologies not only affect the forms and delivery of library services
but also affect users' behavior and perception. This study is a
descriptive research considering post-graduate students in Ferdowsi
university of Mashhad. This paper examines the behavior and
perception of E-service users in university libraries based on Adjen`s
theory of planned behavior. By using stratified random sampling, 493
questionnaires were distributed and path analysis was used to analyze
the collected data. The results of path analysis showed that intention
and normative beliefs directly affect the behavior of library clients. In
the final model compared with Adjen’s earlier model, attitude plays
an important role through intention and thus indirectly influences
behavior of electronic services users in libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception
  • electronic services
  • Theory of planned behavior
  • Academic Libraries
  • Adjen`s Theory