بررسی تحلیلی راهکارهای عملی حفاظت از اطلاعات محرمانه در داوری

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین مزایای داوری به عنوان روش حل وفصل اختلافات، حفظ اطلاعات محرمانه طرفین دعوا است. جدا از مباحث تئوری در خصوص اصل محرمانگی، متعهدان آن و ضمانت اجرای اصل مذکور، باید راهکارهای عملی حفظ اطلاعات محرمانه در داوری مورد بررسی قرار گیرد زیرا وجود سلایق و خواسته‌های متعدد طرفین داوری، متفاوت بودن نهادهای داوری و داوران، متغیر بودن اعتماد طرفین داوری به داور، مواضع مختلف قانونی و شرایط خاص هر پرونده اقتضا می‌کند طرق متعدد اجرای اصل محرمانگی برای طرفین داوری و داوران مشخص گردند و از لحاظ عملی راه حل‌های انعطاف پذیری به آنها پیشنهاد شوند. در این مقاله تلاش شده است که با بررسی تحلیلی قواعد و رویه موجود در داوری‌ها، راه‌حل‌های موجود در این خصوص مورد مداقه قرار گیرند. جهت حفاظت از اطلاعات محرمانه در داوری چند راهکار اصلی وجود دارد: «راهکارهای محدودکننده دسترسی به اطلاعات محرمانه»، «راهکارهای مانع افشای اطلاعات محرمانه در فرایند رسیدگی داوری» و «راهکارهای مانع افشای اطلاعات محرمانه در رأی داوری». مسلماً موضع این مقاله ترجیح هیچ کدام از این راهکارها در زمینه تحقق محرمانگی در داوری بر دیگری نیست و حتی استفاده از ترکیبی از این گونه روش‌ها بیشتر می‌تواند نیازهای طرفین داوری را در خصوص حفظ محرمانگی تامین نماید. در نهایت مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمده است که محدود کردن میزان ارائه اطلاعات محرمانه به داور از سوی طرفین دعوا، باید به حدی باشد که مانع صدور رأی عادلانه نگردد و در این راستا پیشنهاد می‌شود اطلاعات محرمانه مهم در اختیار تمامی داوران یا تنها سرداور قرار گیرد. عدم ذکر استنادهای متکی بر اطلاعات محرمانه در رأی نیز تا آنجایی منطقی است که در فرایند اعتراض و اجرای رأی داوری خللی وارد نسازد. محدود کردن دسترسی به اطلاعات محرمانه نباید ناقض حق طرفین مبنی بر داشتن دادرسی عادلانه گردد و دخالت ثالث جهت جلوگیری از افشای اطلاعات، تنها در موارد استثنائی امکان پذیر است زیرا قاعدتاً خود داور، ثالث بی طرف و متخصص تلقی می‌گردد. راه‌حل بنیادین آن است که قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان قواعد داوری به صورت جدی و تفصیلی راهکارهای عملی حفاظت از اطلاعات محرمانه را در مقررات مذکور درج نمایند. در حال حاضر و تا قبل از اعمال این تغییرات آنچه که پیشنهاد می‌گردد آن است که راهکارهای مذکور ترجیحاً در توافق‌نامه داوری اولیه و یا قرارنامه داوری ذکر شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analytical Study of Practical Solutions for the Protection of Confidential Information in Arbitration

نویسندگان [English]

  • Reza Maboudi Neishabouri 1
  • Seyed Alireza Rezaee 2
1
2
چکیده [English]

One of the most important benefits of arbitration as a dispute resolution method is the preservation of confidential information of the disputing parties. Apart from the theoretical issues regarding the principle of confidentiality, its obligors and guaranteeing the implementation of the said principle, practical solutions for maintaining confidential information in arbitration should be considered because of the different demands and desires of parties, different arbitration institutions and arbitrators, variable trust of parties in the arbitrator, the different legal positions and the specific circumstances of each case, require that the various ways of enforcing the principle of confidentiality be identified for the parties and the arbitrators, and that practical solutions be offered to them in a flexible manner. In this article, an attempt has been made to study the existing solutions in this regard by analyzing the rules and procedures in arbitrations. There are several main strategies to protect confidential information in arbitration: "Strategies to restrict access to confidential information", "Strategies to prevent the disclosure of confidential information in the arbitration process" and "Strategies to prevent the disclosure of confidential information in arbitral award". Certainly, the conclusion of this article is not to prefer any of these strategies in the field of confidentiality in arbitration over another, and even the use of a combination of such methods can further meet the needs of the parties to the arbitration in terms of maintaining confidentiality. Finally, the present article concludes that limiting the access of arbitrator to the confidential information should not impede issuing fair award, and in this regard, it is suggested that important confidential information can be available to arbitrators or only the presiding arbitrator. Not mentioning evidence based on confidential information in the arbitral award is logical only to the extent that it does not make troubles in the stage of challenge, recognition and enforcement of the arbitral award. Restricting access to confidential information should not violate the right of the parties to the fair trial, and third-party intervention to prevent disclosure of information is possible only in exceptional cases, because the arbitrator himself/herself is generally considered an impartial and expert third party. The fundamental solution is that legislators and regulators of arbitration rules should seriously and in detail include practical solutions for the protection of confidential information in the mentioned regulations. At present, and before these changes are implemented, what is proposed is that these solutions can be preferably mentioned in the initial arbitration agreement or the terms of reference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Publication of Arbitral Award
  • Transparency in Arbitration
  • Principle of Confidentiality in Arbitration
  • International Commercial Arbitration
  • Confidential Clubs
  • Confidentiality Advisor
اسدی‌نژاد، سید محمد و سید مجتبی مهدوی‌فر. 1391. محرمانه بودن داوری در تجارت بین‌المللی و مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری. پژوهش‌های روابط بین‌الملل 2 (6): 111-150.
اسکینی، ربیعا، و احد خاکپور. 1398. تعارض بین اصل شفافیت و محرمانگی در داوری‌های بین‌المللی. دیدگاه‌های حقوق قضایی 86: 45-64.
تقی‌پور، بهرام. 1391. محرمانه بودن داوری تجاری بین‌الملل. مجله حقوق خصوصی 10 (2): 313-347.
جنیدی، لعیا. 1378. قانون حاکم بر داوری‌های تجاری بین‌المللی. تهران: نشر دادگستر.
خادم رضوی، قاسمف و پوریا راستگو خیاوی. 1399. جایگاه محرمانگی در داوری مربوط به اختلافات سرمایه‌گذاری. فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 25 (92): 107-127.
خزاعی، حسین. 1388. خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 39 (3): 105-124.
درویشی هویدا، یوسف. 1392. اصل محرمانه بودن در شیوه‌های جایگزین حل اختلاف. فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 62: 39-62.
رضائی، علی. 1397. تحلیل قواعد شفافیت آنسیترال در داوری‌های سرمایه‌گذاری. مجله حقوقی بین‌المللی 58: 239-272.
شیروی، عبدالحسین. 1391. داوری تجاری بین‌المللی. تهران: سمت.
محبی، محسن. 1376. داوری تجاری بین‌المللی، مجله حقوقی بین‌المللی 21: 43-70.
مهری، علی، و علیرضا مشهدی‌زاده. 1399. بررسی تطبیقی فرایند محرمانگی داوری و استثنائات قاعده. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی 11 (43): 237-262.
نیکبخت، حمیدرضا. 1390. داوری تجاری بین‌المللی آئین داوری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 
Baizeau, D. & J. Richard. 2016. Addressing The Issue Of Confidentiality In Arbitration Proceedings How Is This Done In Practice. Swiss arbitration association 43: 53-78.
Baldwin C. S. 1996. Protecting Confidential and Proprietary Commercial Information in International Arbitration. . Texas International Law Journal 31: 451-485.
Bernet, M. & B. Gottlieb. 2016. Confidential & restricted data in award how do arbitrators draft awards without breaching confidentiality or restrictions? Swiss arbitration association 43: 79-93.
Carbonneau T. E. 1985. Rendering Arbitral Awards with Reasons: The Elaboration of a Common Law of International Transactions. Columbia Journal of Transnational Law 23: 579-614.
Cook, T., & A. Garcia. 2010. International Intellectual Property Arbitration. New York: Kluwer Law International.
Cremades, B. M. & Rodrigo Cortes. 2013. The Principle of Confidentiality in Arbitration: A Necessary Crisis. Journal of Arbitration Studies 23 (3): 25-38.
Curtin, K. 1997. Redefining Public Policy in International Arbitration of M&atory National Laws”, Defense Counsel Journal 64: 271-279.
Derains, Y. 1981. New Trends in the Practical Application of the ICC Rules of Arbitration, Northwestern Journal of International Law & Business 3: 39-55.
_____. 2009. Evidence & Confidentiality". Icc International Court Of Arbitration Bulletin. Special Supplement.
Feliciano F. 2012. The Order Public Dimensions of Confidentiality & Transparency in International Arbitration: Examining Confidentiality in the Light of Governance Requirements in International Investment & Trade Arbitration. Philippine Law Journal 1: 87-102.
Gaillard, E. & J. Savage. 1999. International Commercial Arbitration. New York: Kluwer Law International.
Henkel, C. 2012. The Work-Product Doctrine as a Means toward a Judicially Enforceable Duty of Confidentiality in International Commercial Arbitration. North Carolina Journal of International Law 37: 1059.
Hwang M. & Lim K. 2011. Corruption in Arbitration Law & Reality. The Herbert Smith-SMU Asian Arbitration Lecture Singapore 8 (1):1-83.
Kurkela, M. 2010. Due Process in International Commercial Arbitration. Second Edition. London: Oxford University Press.
Lo, Alex. 2012. Too Much Privacy for Repeat Players The Problem of Confidentiality Clauses & a Possible Solution. Contemporary Asia Arbitration Journal 5 (1): 149-63.
Malanczuk, P. 2008. "Confidentiality & Third-Party Participation in Arbitration Proceedings under Bilateral Investment Treaties". Contemporary Asia arbitration journal 1: 183.
Noussia, K. 2010. Confidentiality in International Commercial Arbitration A Comparative Analysis of the Position under English, US, German & French Law. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Oglinda, Bazil. 2015. The Principle of Confidentiality in Arbitration: Application & Limitations of The Principle Persps. Perspectives of Law and Public Administration 4: 57.
Onyema, E. 2010. International Commercial Arbitration & the Arbitrator’s Contract. London: Routledge.
Parker, C., S. Le Mire, & A. Mackay. 2017. Confidentiality and Whistleblowing: Lessons from the McCabe Tobacco Litigation. Melbourne University Law Review 40: 999-1056.
Poorooye, A. & R. Feehily. 2017. Confidentiality & Transparency in International Commercial Arbitration: Finding the Right Balance, Harvard Negotiation Law Review 24 (2): 275-325.
Redfern, A. & M. Hunter. 2004. Law & Practice of International Commercial Arbitration. 4th edition. London: Sweet & Maxwell.
Resnick, J. 2006. Uncovering, Disclosing, & Discovering How the Public Dimensions of Court- Based Processes Are At Risk Chicago-Kent Law Review 81: 521-569.
Robb, Adam. 2004. Confidentiality & Arbitration". Essex Street 39. Available at: http://www.essex.com. (accessed Jan. 4, 2021)
Schreuer, C., L. Malintoppi, A. Reinisch & Amthony Sinclair. 2009. The Icsid Convention: A Commentary on the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States & Nationals of Other States. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Teitelbaum R. 2003. Privacy, Confidentiality & Third Party Participation: Recent Developments in NAFTA. The Law and Practice of International Courts and Tribunals & Tribunals 2: 249.
Waincymer, J. 2012. Procedure & Evidence in International Arbitration, ‎ New York: Kluwer Law International.
Weinstein, J. & C. Wimberly. 2001. Secrecy in Law & Science, Cardozo Law Review 23 (1): 1-32.
Weston, M. 2001. Checks on Participant Conducut in Compulsory ADR: Reconciling the Tension in the Need for Good-Faith Participation, Autonomy, & Confidentiality Indiana Law Journal 76: 591.
Wimalasena, P. 2019. The Publication of Arbitral Awards as a Contribution to Legal Development – A Plea for more Transparency in International Commercial Arbitration. ASA Bulletin 37 (2): 279-288.
Yeung, T. 1995. Discovery of Confidential Peer Review Materials in Title VII Actions for Unlawful Denial of Tenure: A Case against Redactio.. UC Davis School of Law Law Review 29: 167.
Zekos, G. 2008. International Commercial & Marine Arbitration. London: Routledge.
Zlatanska, E. 2015. To Publish, or Not to Publish Arbitral Awards: That is the Question… (February 1, 2015). International Journal of Arbitration, Mediation & Dispute Management 1: 25-37.