دوره 33، شماره 1 - ( پاییز 1396 )                   جلد 33 شماره 1 صفحات 217-238 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام
چکیده:   (3682 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌‏های تأثیرگذار بر درک اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه از کیفیت اطلاعات وبی، بر اساس مدلCC/LC IQ انجام شد. روش پژوهش پیمایشی- توصیفی و جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه بود که از بین 367 نفر، با استفاده از فرمول کوکران، 124 نفر حجم نمونه و به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. پرسشنامه درک کیفیت اطلاعات وبی (Knight 2007) تهیه و استفاده شد. دادههای بهدستآمده با استفاده از آزمونهای فریدمن، آنوای یکراهه و آزمون تیتست مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون فریدمن برای اولویتبندی مقولههای چهارگانه کیفیت اطلاعات نشان داد که کیفیت بافتی اطلاعات مهمترین مقوله و کیفیت بازنمون اطلاعات کماهمیتترین مقوله از نظر کاربران بودهاند. کیفیت دسترسپذیری اطلاعات و کیفیت ذاتی اطلاعات نیز بهترتیب در ردههای دوم و سوم اهمیت قرار داشتهاند. همچنین، مؤلفههای ثبات و کارایی و منحصربهفردبودن بهترتیب دارای بیشترین و مؤلفههای موجزبودن، صحت و دسترسپذیری بهترتیب دارای کمترین اهمیت برای کاربران هنگام ارزیابی کیفیت اطلاعات وبی بودند. سطوح معناداری بهدستآمده نشان میدهد که تفاوت معناداری بین درک کیفیت اطلاعات وبی و تفاوت‏های فردی کاربران (حوزه تخصص، رتبه علمی، سن و جنسیت) وجود ندارد و فرضیههای پژوهش در هر چهار مورد رد شد. نتایج بهدستآمده از این پژوهش تفاوتهای چشمگیری را در رتبهبندی معیارهای کیفیت اطلاعات با پژوهشهای دیگر نشان میدهد، لذا میتوان استدلال کرد که اهمیت معیارهای کیفیت اطلاعات از نظر استفادهکننده، بر اساس آنچه که فرد بهطور ایدهآل مناسب میداند، آنچه که فرد فکر میکند که بر قضاوت او در مورد کیفیت اطلاعات تأثیرگذار است، و آنچه که فرد در عمل مورد توجه قرار میدهد، متفاوت است.
متن کامل [PDF 673 kb]   (941 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: كتابداري و اطلاع رساني
دریافت: ۱۳۹۳/۹/۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۶/۱