دوره 33، شماره 3 - ( بهار 1397 )                   جلد 33 شماره 3 صفحات 1345-1364 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه پیام نور
چکیده:   (2640 مشاهده)
سیستمهای اطلاعاتی به سرعت در حال رشد هستند. کتابخانههای دانشگاهی باید قدرت پاسخگویی سریع به نیازمندیهای جدید مخاطبان را داشته باشند. کتابخانه داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ بهعنوان ﻣﺮﻛﺰی ﻛﻪ مسئولیت ارائه ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ جامعه وﺳﻴﻌﻲ از افراد را بر عهده دارد، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ ﺑﺎ نوآوریهای ﻣﻮﺟﻮد در زمینه اطلاعرسانی اﺳﺖ. هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل معماری سرویسگرا در کتابخانههای دانشگاهی استان «مازندران» بود. روش تحلیل دادهها در این تحقیق کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریهپردازی دادهبنیاد است. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولان کتابخانههای دانشگاهی استان «مازندران» بود که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند به انتخاب نمونههای آماری تحقیق اقدام شد. در این مطالعه تعداد 25 نفر انتخاب شدند. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که عوامل انسانی، عوامل ساختاری و فنی، عوامل نظارتی و مدیریتی و استراتژیهای سازمان بهعنوان عوامل مؤثر در معماری سرویسگرا در کتابخانههای دانشگاهی استان «مازندران» شناسایی شدند. همچنین، نتایج نشان داد که در یک الگوی زمینهای بهکارگیری فناوری اطلاعات بهعنوان شرط علّی از طریق ارائه خدمات مبتنی بر IT و دسترسی آسان و با درنظرگرفتن زیرساختها منجر به استقرار کتابخانههای سرویسگرا میشود.
متن کامل [PDF 780 kb]   (729 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فناوري اطلاعات
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۹