دوره 33، شماره 3 - ( بهار 1397 )                   جلد 33 شماره 3 صفحات 989-1012 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (2925 مشاهده)
امروزه، موضوع کسب دانش و بهاشتراکگذاری آن در زمینههای کاری، بهویژه در سازمانهای دانشمحور، اهمیت یافته است. کتابخانهها نیز جزء سازمانهای دانشمحور محسوب میشوند و کتابداران، کارکنان دانشی درون کتابخانه بهحساب میآیند. از این رو، چگونگی تشویق کتابداران به بهبود اشتراک دانش از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی، بررسیها نشان میدهد که طراحی شغل تأثیر عظیمی بر جو سازمان و در نهایت، بر بهبود اشتراک دانش بین کارکنان دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل چندسطحی تأثیر ویژگیهای شغلی بر اشتراکگذاری دانش با نقش میانجی هویت سازمانی انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کتابداران تمامی کتابخانههای عمومی و دانشگاهی شهر «اهواز» است. بر این اساس، تعداد 108 کتابدار از 16 کتابخانه در شهر «اهواز» بهعنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج پژوهش در مورد تحلیل سطح فردی (کتابداران) نشان داد که هویت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر اشتراکگذاری دانش در بین کتابداران دارد. همچنین، ویژگیهای انگیزشی شغل تأثیر مثبت و معناداری بر هویت سازمانی دارد. یافتههای مدل چندسطحی نشان داد که متغیر سطح گروهی، یعنی ویژگیهای اجتماعی شغل اثر تعدیلکنندگی بین سطحی بر رابطه بین هویت سازمانی و اشتراکگذاری دانش دارد و نقش تعدیلگر ویژگیهای اجتماعی در رابطه بین ویژگیهای انگیزشی شغل و هویت سازمانی رد شده است.
متن کامل [PDF 930 kb]   (1216 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: كتابداري و اطلاع رساني
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۷