یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 37 - شماره 4 (تابستان 4-1401 - شماره پیاپی : 110) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 37 - شماره 3 (بهار 1-1401 - شماره پیاپی : 109) - 12 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 37 - شماره 2 (زمستان 9-1400 - شماره پیاپی : 108) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 37 - شماره 1 (پاییز 6-1400 - شماره پیاپی : 107) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 36 - شماره 4 (تابستان 4-1400 - شماره پیاپی : 106) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 36 - شماره 3 (بهار 1-1400 - شماره پیاپی : 105) - 12 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 36 - شماره 2 (زمستان 10-1399 - شماره پیاپی : 104) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 36 - شماره 1 (پاییز 7-1399 - شماره پیاپی : 103) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 35 - شماره 4 (تابستان 5-1399 - شماره پیاپی : 102) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 35 - شماره 3 (بهار 3-1399 - شماره پیاپی : 101) - 10 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 35 - شماره 2 (زمستان 12-1398 - شماره پیاپی : 100) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 35 - شماره 1 (پاییز 9-1398 - شماره پیاپی : 99) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 34 - شماره 4 (تابستان 98 6-1398 - شماره پیاپی : 98) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 34 - شماره 3 (98 4-1398 - شماره پیاپی : 97) - 18 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 34 - شماره 2 (زمستان 12-1397 - شماره پیاپی : 96) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 34 - شماره 1 (پاییز 9-1397 - شماره پیاپی : 95) - 19 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 33 - شماره 4 (تابستان 6-1397 - شماره پیاپی : 94) - 19 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 33 - شماره 3 (بهار 3-1397 - شماره پیاپی : 93) - 17 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 33 - شماره 2 (زمستان 12-1396 - شماره پیاپی : 92) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 33 - شماره 1 (پاییز 9-1396 - شماره پیاپی : 91) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 32 - شماره 4 (تابستان 6-1396 - شماره پیاپی : 90) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 32 - شماره 3 (بهار 3-1396 - شماره پیاپی : 89) - 12 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 32 - شماره 2 (زمستان 12-1395 - شماره پیاپی : 88) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 32 - شماره 1 (پاییز 9-1395 - شماره پیاپی : 87) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 31 - شماره 4 (تابستان 5-1395 - شماره پیاپی : 86) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 31 - شماره 3 (بهار 3-1395 - شماره پیاپی : 85) - 13 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 31 - شماره 2 (زمستان 12-1394 - شماره پیاپی : 84) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 31 - شماره 1 (پاییز 9-1394 - شماره پیاپی : 83) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 30 - شماره 4 (تابستان 6-1394 - شماره پیاپی : 82) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 30 - شماره 3 (بهار 2-1394 - شماره پیاپی : 81) - 13 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 30 - شماره 2 (زمستان 11-1393 - شماره پیاپی : 80) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 30 - شماره 1 (9-1393 - شماره پیاپی : 79) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 29 - شماره 4 (7-1393) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 29 - شماره 3 (6-1393) - 13 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 29 - شماره 2 (زمستان 12-1392) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 29 - شماره 1 (پاییز 92 12-1392) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 4 (11-1392 - شماره پیاپی : 74) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 3 (11-1392 - شماره پیاپی : 74) - 13 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 2 (زمستان 91 12-1391 - شماره پیاپی : 72) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 1 (پاييز 9-1391 - شماره پیاپی : 71) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 4 (تابستان 7-1391 - شماره پیاپی : 70) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 3 (بهار 1391 4-1391 - شماره پیاپی : 69) - 14 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 2 (12-1390 - شماره پیاپی : 68) - 27 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 1 و ويژه نامه (11-1390 - شماره پیاپی : 67) - 27 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 4 و ويژه نامه (ويژه نامه علم سنجي 7-1390) - 26 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 3 (بهار 1390 4-1390) - 13 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 2 (12-1389) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 1 (فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات 9-1389) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 4 (6-1389) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 3 (فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات 1-1389) - 11 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 2 (فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات 12-1388) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 1 (فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات 9-1388) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 4 (تابستان 4-1388 - شماره پیاپی : 58) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 3 (بهار 1-1388) - 8 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 2 (زمستان 10-1387) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 1 (پاییز 7-1387) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 4 (تابستان 4-1387) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 3 (بهار 1-1387) - 7 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 1 و 2 (پاییز و زمستان 7-1386) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 4 (تابستان 4-1386) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 3 (بهار 1-1386) - 7 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 1 و 2 (پاییز و زمستان 7-1385) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 4 (تابستان 4-1385) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 3 (پاییز 7-1385) - 7 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 2 (زمستان 10-1384) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 1 (پاییز 7-1384) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 3 و 4 (بهار و تابستان 1-1384) - 8 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 1 و 2 (پاييز و زمستان 7-1383) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 3 و 4 (بهار و تابستان 1-1383) - 9 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 1 و 2 (پاييز و زمستان 7-1382) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 3 و 4 (بهار و تابستان 82 1-1382) - 11 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 1 و 2 (پاييز و زمستان 7-1381) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 3 و 4 (بهار و تابستان 1-1381) - 10 مقاله

سال 1380
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 و 2 (پاييز و زمستان 7-1380) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 و 4 (بهار و تابستان 1-1380) - 12 مقاله

سال 1379
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 و 2 (پاييز و زمستان 7-1379) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 و 4 (بهار و تابستان 1-1379) - 10 مقاله

سال 1378
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 و 2 (پاييز و زمستان 7-1378) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 و 4 (بهار و تابستان 1-1378) - 11 مقاله

سال 1377
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 و 2 (پاييز و زمستان 7-1377) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 و 4 (بهار و تابستان 1-1377) - 7 مقاله

سال 1376
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (زمستان 10-1376) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (پاييز 7-1376) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (تابستان 4-1376) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (بهار 4-1376) - 9 مقاله

سال 1375
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (زمستان 10-1375) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (پاييز 7-1375) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (بهار 1-1375) - 7 مقاله

سال 1374
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (زمستان 10-1374) - 7 مقاله

سال 1373
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (زمستان 10-1373) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (بهار 1-1373) - 9 مقاله

سال 1372
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 و 3 (تابستان و پاييز 4-1372) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (بهار 1-1372) - 15 مقاله

سال 1364

سال 1363
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (7-1363) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (7-1363) - 4 مقاله

سال 1362
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (7-1362) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (7-1362) - 8 مقاله

سال 1361

سال 1357
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (7-1357) - 5 مقاله

سال 1356

سال 1355

سال 1354

سال 1352
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 4 (7-1352) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 1 (7-1352) - 4 مقاله

سال 1351
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (7-1351) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (7-1351) - 4 مقاله

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb