دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 71، آذر 1391