دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، مهر 1393 
مقایسه MCQ با JIF2 و JIF5 برای مجلات ریاضی

صفحه 1175-1190

شهربانو صادقی گورجی؛ محمدصال مصلحیان