دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 79، آذر 1393 
معیارهای ارزیابی ربط در نظام‌های بازیابی اطلاعات: دانسته‌ ها و ندانسته‌ها

صفحه 199-221

10.35050/JIPM010.2014.007

نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مهرداد فرزندی پور؛ سمیه نادی راوندی