دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 79، آذر 1393 
معیارهای ارزیابی ربط در نظامهای بازیابی اطلاعات: دانسته‌ها و ندانسته‌ها

صفحه 199-221

نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مهرداد فرزندی پور؛ سمیه نادی راوندی