دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 83، آذر 1394 
دوگان‌سازی کامل در زبان فارسی: بررسی پیکره بنیاد

صفحه 147-161

بهروز محمودی بختیاری؛ زهره ذوالفقار کندری