دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 85، خرداد 1395 
ارزیابی بخش راهنمای نویسندگان نشریات علمی- پژوهشی ایران

صفحه 631-649

جواد عباس پور؛ مهدیه میرزابیگی؛ محمد امین زینلی


بازیابی تخصص: مروری بر مبانی، روش‌ها و مدل‌ها

صفحه 651-673

هاشم عطاپور؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه