دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 88، اسفند 1395 
اثربخشی پژوهش های علمیِ داخلی بر شاخص‌های توسعه‌ی ایران

صفحه 319-347

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


توصیف و تحلیل مهارت‌های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی

صفحه 375-395

هاجر روح بخش؛ رضوان حسین‌قلی‌زاده؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی


مدلی برای پذیرش فناوری نوظهور پکس در مراکز درمانی ایران

صفحه 491-517

فاطمه ثقفی؛ احسان نورزادمقدم؛ سید مرتضی سیدین