دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 89، خرداد 1396 
قابلیت اثرگذاری پژوهش‌های علمی ایران بر اساس کیفیّت برون‌دادهای آن‌ها

صفحه 631-660

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


مدیران در ایجاد کتابخانه دیجیتالی به دنبال چه اهدافی هستند؟

صفحه 817-842

مریم یزدی پور؛ مهدی علیپور حافظی؛ داریوش مطلبی


بنیانی برای طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتالی: کاربرد روش فراترکیب

صفحه 843-874

فاطمه شیخ شعاعی؛ نادر نقشینه؛ سیروس علیدوستی؛ مریم ناخدا