دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 90، شهریور 1396 
آینده نگاری تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات در ایران

صفحه 927-948

منصور شیدایی؛ علیرضا طالب‌پور؛ علی رضائیان