دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 94، شهریور 1397 
ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی‌های مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب

صفحه 1419-1450

نرگس فرزانه کندری؛ مهدی شامی زنجانی؛ امیر مانیان؛ علیرضا حسن زاده


مدلی برای تحقق حاکمیت الکترونیک در ایران

صفحه 1531-1556

امیر شجاعان؛ سیدمحمد تقی تقوی فرد


روش‌شناسی ساخت و طراحی هستی‌نگاشت‌ها:مورد پژوهی حوزه علم‌سنجی

صفحه 1761-1788

مرتضی محمدی استانی؛ مریم آذرگون؛ مظفر چشمه سهرابی