دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 96، اسفند 1397 
مقدمه‌ای بر معیارهای انتخاب دانش‌های پیشران

صفحه 487-516

اسرین رحمانی؛ سید محمد باقر نجفی؛ محمد شریف کریمی


تحلیل و ارزشیابی مدل‌های اکوسیستم داده حکومتی باز

صفحه 609-636

مهدی ثنایی؛ محمد سعید تسلیمی؛ محمد عبدالحسین زاده؛ محمدحسین خانی