دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 99، آذر 1398 
طراحی چارچوب خودآموز آنلاین بازی‌وارشده سواد اطلاعاتی مبتنی بر نظریه خود-تعیینی

صفحه 107-140

زهرا بتولی؛ فاطمه فهیم نیا؛ فخرالسادات میرحسینی؛ نادر نقشینه


شناسایی بافت های مؤثر در ایجاد پیشنهادهای پرسش: مرور نظام مند

صفحه 141-172

احمد شعبانی؛ مریم آذرگون؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی