دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 102، مرداد 1399 
عوامل مؤثر برتوسعه شایستگی های فناوری اطلاعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی: یک مطالعه کیفی

صفحه 1013-1038

مینو سید طاهرالدینی؛ محمدعلی حسینی؛ نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین داودی


شناسایی چالش‌های برگردان اسامی فارسی به انگلیسی در پایگاه وب آو ساینس

صفحه 1065-1094

مهسا کاوه؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ امیرسعید مولودی