دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 103، مهر 1399 
فرا تحلیل کیفی پژوهش‌های بین‌المللی در زمینه مفهوم‌سازی نقش رهبران دیجیتال

صفحه 1-32

سارا رحمتی کرهرودی؛ غلامرضا شمس؛ مهدی شامی زنجانی؛ محمود ابوالقاسمی


مدل‌سازی تاثیر دانش مشتری بر توسعه محصول جدید و عملکرد شرکت با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

صفحه 155-180

سید دانیال بیدگلی؛ محمد صالح اولیاء؛ محمدتقی عیسایی؛ محمد حسین ابویی


بررسی الگوهای مدل کسب و کار داده محور

صفحه 243-270

مصطفی امینی؛ نجلا حریری؛ مجید غیوری ثالث؛ فهیمه باب الحوائجی؛ سید مهدی طاهری