دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 105، فروردین 1400 
پژوهش‌های حیطه ربط در ایران: مرور نظام‌مند

صفحه 621-654

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی؛ زهرا صدرآبادی


شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده بازیابی اطلاعات متنی به روش تحلیل تأثیر متقابل روندها

صفحه 861-892

ابوالفضل اسدنیا؛ مهرداد چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ محسن طاهری دمنه