دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 108، آذر 1400 
تحلیل بستر قانونی حمایت از داده شخصی در اتحادیه اروپا

صفحه 439-472

مهدیه لطیف‌زاده؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ محمد عابدی


ترسیم و تحلیل ساختار شبکه مفاهیم حوزه امنیت اطلاعات

صفحه 473-495

عادله آهنگر؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ ملوک‌السادات حسینی بهشتی؛ نجلا حریری؛ مریم خادمی


تحلیل و نقد بازنمایی‌گرایی در کنش بازیابی اطلاعات

صفحه 497-526

محبوبه فراشباشی آستانه؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی؛ بختیار شعبانی ورکی