دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 111، مهر 1401