دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 111، مهر 1401 
طراحی هستی‌شناسی حوزه تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق

صفحه 271-304

بهناز باقرپور؛ عاطفه شریف؛ فاطمه زندیان