دوره و شماره: دوره 38، ویژه‌نامه انگلیسی، دی 1401 
To Be or not to Be on Social Media: Analysis Using Tragedy of Commons

صفحه 19-42

Madhura Ranade؛ Aniruddha Joshi؛ Neha Patvardhan؛ Paritosh Bedekar