اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد حسن زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?user=FfnhbVAAAAAJ&hl=en
hasanzadehirandoc.ac.ir

سردبیر

دکتر سید رحمت الله فتاحی

کتابداری و اطلاع رسانی استاد. گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی .فردوسی مشهد.مشهد.ایران

scholar.google.com/citations?user=FgKMzH4AAAAJ&hl
fattahirahmatgmail.com
0000-0002-2847-1950

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد جواد ارشادی

مهندسی صنایع دانشیارگروه فناوری اطلاعات . پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.تهران.ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=3PWbkvIAAAAJ
ershadiirandoc.ac.ir

دکتر حسن اشرفی ریزی

کتابداری و اطلاع رسانی استاد.گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی.دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.اصفهان.ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=ODI6-RcAAAAJ
hassanashrafimng.mui.ac.ir

دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی

زبان‌شناسی دانشیارگروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی.پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران .تهران.ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=mGMmRLcAAAAJ
beheshtiirandoc.ac.ir

دکتر نجلا حریری

کتابداری و اطلاع رسانی استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.تهران. ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=5WXibjMAAAAJ
nadjlaharirigmail.com

دکتر فریبرز درودی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استادیار گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات.پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.تهران. ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=q05IpGYAAAAJ
doroudiirandoc.ac.ir

دکتر سید مهدی سمائی

زبان‌شناسی دانشیار گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران .تهران.ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=1ZlR-bwAAAAJ
samaiirandoc.ac.ir

دکتر سید مهدی طاهری

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی.دانشگاه علامه طباطبایی.تهران. ایران

scholar.google.com/citations?user=WQ8FVKoAAAAJ&hl=en
smstertaherigmail.com

دکتر سیروس علیدوستی

مدیریت با گرایش سیستم دانشیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.تهران.ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=AS4dcRYAAAAJ
alidoustiirandoc.ac.ir
0000-0002-2287-4724

دکتر سید رحمت الله فتاحی

کتابداری و اطلاع رسانی استاد. گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی .فردوسی مشهد.مشهد.ایران

scholar.google.com/citations?user=FgKMzH4AAAAJ&hl
fattahirahmatgmail.com
0000-0002-2847-1950

دکتر سمیه لبافی

مدیریت رسانه استادیار گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات.پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.تهران.ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=vYHMI8YAAAAJ
labafiirandoc.ac.ir
0000-0002-1921-7547

دکتر لیلا نامداریان

سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشیار گروه پژوهشی سیاست اطلاعات. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=9WJ-fnUAAAAJ
namdarianirandoc.ac.ir
0000-0002-1411-6368

دکتر نرگس نشاط

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد گروه مدیریت و سازماندهی اطلاعات.سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.تهران.ایران

www.researchgate.net/profile/Narges-Neshat-2
narges_neshatyahoo.com

دکتر علی نعیمی صدیق

مهندسی صنایع دانشیارگروه پژوهشی کسب و کار الکترونیک. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.تهران.ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=zHNxo-sAAAAJ
naimiirandoc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر لانگ فم

استاد دانشگاه ای اند ام تگزاس

scholar.google.com/citations?user=H0aRUYkAAAAJ&hl=en
long.phamtamucc.edu
0000-0003-4117-8860

دکتر مارو گورینی

کتابداری و اطلاع رسانی استاد. دانشگاه فلورانس.فلورانس.ایتالیا

scholar.google.com/citations?user=VHZuCzkAAAAJ&hl=en
mauro.guerriniunifi.it
0000-0002-1941-4575

مدیر اجرایی

دکتر الهام علایی ابوذر

زبان‌شناسی همگانی استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی.پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران .تهران.ایران

scholar.google.com/citations?user=DahBkuoAAAAJ&hl=en
alayiirandoc.ac.ir