Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Information processing and Management

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعاتVolume 34, Number 2 (2019-3)


Management of digitized old Persian periodicals based on METS
مدیریت ادواری های قدیمی فارسی رقمی شده بر مبنای استاندارد فراداده ای متس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Corpus-based study of Persian noun and adjective homographs to help right POS tagging
بررسی پیکره-بنیاد هم‌نگاره‌های اسمی و صفتی فارسی جهت کمک به برچسب‌گذاری صحیح اجزای کلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clustering scientific articles based on the k_means algorithm Case Study: Iranian Research Institute for information Science and Technology (IranDoc)
خوشه‌بندی مقالات علمی بر پایه الگوریتم k_means مطالعه موردی: پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Opportunities of big data management in libraries and information center: Structural-interpretive analysis and finding a solution
فرصت‌های مدیریت داده‌های بزرگ در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: واکاوی ساختاری-تفسیری و ارائه راهکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visualization of Information Retrieval Process in the Theses Section of Academic Libraries: A Proposed Model
مصورسازی در فرآیند بازیابی اطلاعات پایان نامه ها در کتابخانه های دانشگاهی: یک الگوی پیشنهادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Open Access Mega Journals: The Case Study of Characteristics and Performance of Eight International Mega Journals
اَبَر مجلات دسترسی آزاد: مطالعه موردی ویژگی ها و عملکرد هشت اَبَر مجله بین المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Media in Assessing the Impact of Research (Case Study: The Field of Scientometrics)
نقش رسانه‌های اجتماعی در ارزیابی میزان تأثیر پژوهش‌ها(مطالعه موردی: حوزه علم سنجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health information technology, foresight and strategic decision making for Iran: a qualitative study
فناوری اطلاعات سلامت، آینده‌نگاری و تصمیم‌گیری راهبردی برای ایران: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and ranking the factors affecting the selection of CRM software using AHP
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرم‌افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methodological Analysis and Determining the Contribution of Effective Thematic Disciplines in the Formation of User Interface Theses in Iran
تبیین روش‌شناختی و تعیین سهم رشته‌های موضوعی مؤثر در شکل‌گیری پایان‌نامه‌های حوزه رابط کاربر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using of standards Case study: Iranians digital libraries
به‌کارگیری استانداردها مورد مطالعه: کتابخانه های دیجیتالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing Integrated Experience Documentation Theory and a Survey of its Status from Viewpoint of Experts in Public Organization
تدوین نظریه یکپارچه مستندسازی تجربه و بررسی وضعیت آن از دیدگاه کارشناسان در یک سازمان دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study and Analysis of the Open Government Data Ecosystem Models
تحلیل و ارزشیابی مدل‌های اکوسیستم داده حکومتی باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of intelligent information system based on user cognitive features (Case Study: E-learning environment)
ارزیابی سامانه اطلاعاتی هوشمند براساس ویژگی‌های شناختی کاربر (مطالعه موردی: محیط یادگیری الکترونیکی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting the development and management of smart city approach using a combination of big data and the Internet of Things and Cloud Computing technologies
عوامل موثر بر توسعه و مدیریت شهر هوشمند با استفاده از یک رویکرد ترکیبی از فناوری‌های داده‌های بزرگ و اینترنت اشیاء و رایانش ابری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

E-HRM adoption model in knowledge base SME’s
الگوی بومی شاخص های موثر در به‌کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Study of Evaluative Indicators and Models of Science and Technology in order to Offer a Model for Measuring and Evaluating the Performance of Science and Technology Knowledge-based Companies in Iran
ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An introduction to the Criteria for Selecting Leading knowledge
مقدمه ای بر معیارهای انتخاب دانش‌های پیشران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 34, Number 1 (2018-12)


Named entities recognition and classification system for Persian texts based on neural network
سیستم شناسایی و طبقه‌بندی موجودیت‌های اسمی در متون زبان فارسی بر پایه شبکه عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Training through Mobile Devices based on Cloud Computing
آموزش از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه تحت سامانه پردازش ابری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Islamic and Quranic Sciences Thesauri
بررسی تطبیقی اصطلاح‌نامه معارف اسلامی و اصطلاح‌نامه علوم قرآنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of the Distribution and Focus of Keywords in Theses and Dissertations and Compliance with Descriptors, Title, and Abstract
تحلیل توزیع و تمرکز کلیدواژه‌های پارساها: میزان تطابق با توصیفگرها، عنوان، و چکیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

E-Lending in digital libraries, viewpoints of Iranian publishers: challenges and solutions
امانت الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی از دیدگاه ناشران الکترونیکی ایران: چالش‌ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Eye Tracking Method in Human-Computer Interaction: Assessing the Interaction based on the Eye Movement Data
روش ردیابی چشم در تعامل انسان-رایانه؛ بررسی فرایند تعامل بر پایه داده های حرکات چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking Software System for Data Warehouse in Tender Systems
رتبه بندی سیستم نرم افزار انباره داده در سامانه های مناقصه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Quality E-Services on Customer Loyalty by Focusing on Management Information Systems (Case Study:Shiraz Tejarat Banks)
تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری مشتری با تمرکز بر سیستمهای اطلاعاتی مدیریت(مورد‌پژوهی: بانک‌های تجارت شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interpersonal Trust Factors Affecting Members’ Knowledge Sharing Behavior in Virtual Communities
عوامل اعتماد بین فردی مؤثر بر رفتار اشتراک دانش در جوامع مجازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Privacy, Security and Perceived Trust on the Behavior of Information Sharing in Mobile Social Networks: the Moderator Role of Gender Variable
تأثیر حریم خصوصی، امنیت و اعتماد ادراک شده بر رفتار به اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی موبایل: نقش تعدیل‌کننده متغیر جنسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping the Client’s Brand Associations Networks Using Brand Concept Map (BCM) Method. Case of Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)
نگاشت شبکه‌ی تداعی‌های برند نزد مراجعه‌کنندگان با استفاده از نقشه‌ی مفهومی برند (BCM) مورد مطالعه: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Framework for Organizational Knowledge Management Roadmapping: a Content Analysis
توسعه چارچوب مفهومی جهت رهنگاری مدیریت دانش سازمانی؛ تحلیل محتوای کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Improvement Policies of Knowledge Management by Using System Dynamics
تحلیل سیاست‌های بهبود مدیریت دانش با استفاده از پویایی‌های سیستم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Opportunities Provided by Altmetrics and Citation Analysis for Research Evaluation
مقایسه فرصت‌های دگرسنجی و تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-Analaysis Approach to Study the Prevalence of Information Databases Use in Scientometric Reseaches
فرا تحلیل پژوهش‌های حوزه علم‌سنجی بر اساس شیوع استفاده از پایگاه‌های اطلاعات علمی (موردمطالعه: پژوهش‌های داخلی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Analyzing Research Priorities in Each of the Research Axes of Knowledge and Information Science from the Viewpoint of the Faculty and Doctoral Students of This Field
شناسایی و تحلیل اولویتهای پژوهشی در هر یک از محورهای پژوهشی علم اطلاعات و دانششناسی از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری این رشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Four Decades of Scientific Activity in Iran from the Perspective of the Conference Proceedings, Highly Cited and Hot Papers, and Open Access Papers, in the Light of the Law of Economic, Social, and Cultural Development Plan of Iran
چهار دهه فعالیت علمی ایران از منظر مقالات همایشها، مقالات پراستناد و داغ و مقالات دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Gateway for Scientific, Research, and Technological Information: a New Service for Iranian Researchers
دروازه اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران: خدمتی نوین برای پژوهشگران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

یادداشت سردبیر:نقش مراکز ملی اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های دانشگاهی در پیشگیری و برخورد با سرقت علمی
یادداشت سردبیر:نقش مراکز ملی اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های دانشگاهی در پیشگیری و برخورد با سرقت علمی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 4 (2018-9)


An Automatic Persian Text Summarization System Based on Linguistic Features and Regression
ارائه سیستم خلاصه ساز متون فارسی برمبنای ویژگی های زبان شناختی و رگرسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Scientometrics Study of Iranian Retracted Papers
مطالعه علم‌سنجیِ مقاله های سلب اعتبارشده ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methodology of Construction and Design of Ontologies: a Case Study of Scientometrics Field
روش‌شناسی ساخت و طراحی هستی‌نگاشت‌ها:مورد پژوهی حوزه علم‌سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Probabilistic Model to Determine the Coherence of Texts in Interactive Question Answering Systems
ارائه یک مدل احتمالاتی جهت تعیین انسجام متن در سیستم های پرسش و پاسخ تعاملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consistency between Descriptors, Author-Supported Keywords and Tags in the ERIC and Mendeley Database
بررسی میزان تطابق زبان نمایه‌سازان، نویسندگان و برچسب‌گذاران در پایگاه اطلاعاتی اریک و مندلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Expert Retrieval Model for Finding Expert Authors
کاربست مدل‌ بازیابی تخصص برای یافتن نویسندگان خبره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Re-conceptualization of Information Literacy for Library Software Designer’s Team
بازمفهوم سازی سواد اطلاعاتی برای تیم های طراحی نرم افزار کتابخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Method for Data Integration in Enterprises Using Web Service
ارائه راهکاری جهت تجمیع داده ها در سازمانها با استفاده از وب سرویس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and developing a website for information recourses related to indicators for monitoring and evaluation of science, technology and innovation) STI)
طراحی و ساخت پایگاه وب منابع اطلاعات شاخص های پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patent Analysis by Data Mining for Identifying and Determining Relationships among Technologies
تحلیل پتنت با استفاده از دادهکاوی برای شناسایی و تعیین ارتباطات میان فناوری ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Information and Communication Technologies on Economic Growth in Member Countries Department of D8
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه D8
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model for the Implementation of Electronic Governance in Iran
مدلی برای تحقق حاکمیت الکترونیک در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

From Implementation of Service-Oriented Architecture to Organizational Agility by System Dynamics Modeling Approach
از پیاده سازی معماری سرویس گرا تا چابکی سازمان با رویکرد مدلسازی پویایی سیستم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing Integrated Cycle for Implementing Experience Management in Organizations
تدوین چرخه یکپارچه جهت اجرای مدیریت تجربه در سازمان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of trust and dependence on the performance of information systems in the knowledge-sharing process In ICT of the municipality of Shiraz
بررسی نقش اعتماد و وابستگی بر عملکرد سیستمهای اطلاعاتی در فرایند تسهیم دانش در فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a Framework for Explaining the Competencies of Chief Knowledge Officer through Meta-Synthesis Method
ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگیهای مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Framework for Knowledge Management System in the Cloud Computing Environment and Web 2.0
ارائه چارچوبی برای سیستم مدیریت دانش در محیط رایانش ابری و وب 2.0
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Does Knowledge Organization Have a Paradigmatic Movement?
آیا سازماندهی دانش حرکتی پارادایمی دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

یادداشت : «فرار مغزها» یا «فرار از مغزها»
یادداشت : «فرار مغزها» یا «فرار از مغزها»
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 3 (2018-6)


Presentation of Service-Oriented Architecture Model in Libraries of Mazandaran Universities Based on Grounded Theory
ارائه مدل معماری سرویس گرا در کتابخانه‌های دانشگاهی استان مازندران بر اساس روش نظریه‌پردازی داده بنیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Features of the Shahid Chamran University Research Information Management System as a Research Knowledge Repository of the University with Criteria of an Optimum Knowledge Repository
بررسی نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره مخزن دانش سازمانی این دانشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Information Limitations on Information Usage of Tehrani Youth Users
تأثیر محدودیتهای اطلاعاتی بر کاربری اطلاعاتی اینترنت در بین جوانان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Content Structure of “Knowledge and Information Science (KIS)” Studies Based on Co-word Analysis of Articles in “Web of Science (WoS)” Database (2009-2013)
شناسایی ساختار محتوایی مطالعات علم اطلاعات و دانششناسی بر اساس واژگان و مفاهیم مقالات آن در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس (2009-2013)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Effectsof Cloud Computing on E-Learning
بررسی تأثیرات رایانش ابری بر یادگیری الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Conceptual Framework for Operational Definition of Content
ارائه چارچوبی مفهومی برای تعریف عملیاتی از محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of different types of homograph contexts in measuring documents similarities
بررسی نقش انواع بافتار هم‌نویسه‌ها در تعیین شباهت بین مدارک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a Machine-Based Approach for Word Sense Disambiguation: Using Lesk Algorithm and Part of Speech Tagging
معرفی رویکردی ماشینی با استفاده از الگوریتم لسک و برچسبدهی نحوی جهت رفع ابهام از معنای کلمات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing Process-based Ontology for Knowledge Management Technologies
توسعه هستانشناسی فرایندمحور برای فناوریهای مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ontirandoc: Integrated Collaborative System for Developing Persian Ontology
انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستاننگار فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Information Searching and Retrieving Challenges in Databases in Connection with Persian Language Writing Features
بررسی مشکلات جستوجو و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی از جنبه ویژگیهای نگارشی زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Hope Theory on Precision of Information Retrieval from Databases of Medical Science
همبستگی نظریه امیدواری در دقت بازیابی اطلاعات از پایگاههای اطلاعاتی علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causal Mapping in Managing Statistical Outputs with Data Quality Approach
نگاشت علّی مدیریت محصول آماری با رویکرد کیفیت داده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Data Sharing: International and National Approaches
اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: رویکردهای ملی و بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multilevel analysis of the effect of job characteristics on knowledge sharing mediating role of organizational identification.
تحلیل چندسطحی تأثیر ویژگی‌های شغل بر اشتراک دانش با نقش میانجی هویت سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

identifying incentives and disincentives factors effects on willingness to share knowledge In online scientific social networks
شناخت عوامل مشوّق و بازدارنده تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی علمی پیوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tracing the Landscape of Research in Scientometrics and Related Metric Areas
ترسیم چشم‌انداز پژوهش در علم‌سنجی و حوزه‌های سنجشی وابسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 2 (2018-3)


Folksonomies versus controlled vocabularies: Theoretical approaches
رده بندیهای مردمی در مقابل واژگان مهار شده: رویکردهای نظری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developments of research in evaluation of data and information quality in information systems since the year 2000
بررسی تحولات پژوهش های حوزه ارزیابی کیفیت داده ها و اطلاعات در نظام های اطلاعاتی از سال 2000 تا نیمۀ نخست 2015
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new Persian Text Summarization Approach based on Natural Language Processing and Graph Similarity
بهبود خلاصه سازی خودکار متون فارسی با استفاده از روش‌های پردازش زبان طبیعی و گراف شباهت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modulators of choice overload in Google search engine
تعدیل کننده های نظریه اضافه بار انتخاب در موتور جستجوی گوگل در میان دانشجویان برپایه تیپ های شخصیتی بیشینه خواهی و بسنده خواهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Method for FIDO Management trough Biometric Technology in IOT
ارائه رویکردی برای مدیریت تشخیص سریع برخط با استفاده از فناوری بیومتریک در اینترنت اشیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The information need and information seeking behavior in the Iran manufacturing industry
نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی در محیط کسب و کار: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific Impact of Iranian Medical Sciences Universities' Research Journals in Google Scholar
تأثیرگذاری مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در پایگاه استنادی گوگل اسکالر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

E-Functionality of scientific and technological information systems management in Iranian Science and Research Value Chain
کارکردهای الکترونیکی مدیریت اطلاعات علمی در زنجیره ارزش آموزش و پژوهش کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expectations of engineering researchers in University of Tehran from ResearchGate as an academic social network
انتظارات پژوهشگران حوزه مهندسی در دانشگاه تهران از شبکه اجتماعی پژوهشی ریسرچ‌گیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accidental Discovery of Information in Using of Social Networks and Online Communication, A Case Study: Shiraz University Students
کشف تصادفی اطلاعات در استفاده از شبکه های اجتماعی و ارتباطی اینترنتی، مطالعه ی موردی دانشجویان دانشگاه شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a conceptual model for implementing gamification in IRANDOC thesis and dissertations registration system
طراحی مدل مفهومی اجرای بازی‌وارسازی در سامانه‌ ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Search Engines’ Reaction to the Metadata Records Created Based on Combined Method of Rich snippets and Linked Data
بررسی واکنش موتورهای کاوش وب به پیشینه‌های فرادا‌ده‌ای مبتنی برروش ترکیبی داده‌های خرد و روش داده‌های پیوندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The view point of faculty members and professionals of knowledge and information area and related sciences towards information technology in Isfahan universities about Information Architecture
بررسی دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی و علوم وابسته به فناوری اطلاعات دانشگاه‌های اصفهان در مورد متغیرهایی درباره معماری اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing the quality of information center services in terms of Kano’s model and asymmetrical practice
اولویت‌بندی کیفیت خدمات مراکز اطلاعاتی براساس مدل کانو و تأثیر عملکرد نامتقارن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposal the novel cloud computing adoption framework using Meta synthesis approach
ارائه چارچوب ابتکاری عوامل موثر بر پذیرش فناوری رایانش ابری با استفاده از رویکرد فراترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of factors affecting success of IT strategic planning (ITSP); (case study: in National Iranian Oil Company)
شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات (مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Factors Affecting on the Users' Mental Models of Icons in Digital Library Software
مطالعه عوامل تاثیرگذار بر مدل ذهنی کاربران از آیکونهای نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge map of digital libraries in Iran: a co-word analysis
ترسیم نقشه دانش حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران: تحلیل هم‌رخدادی واژگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 1 (2017-12)


Performance of Metadata Structure of Digital Identifier Systems: Comparative Evaluation
ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار فراداده نظام‌های شناسگر دیجیتالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between the Complexity and Semantic Distance of Icons and their Effectiveness in Digital Libraries
مطالعه رابطه میان سطح پیچیدگی و فاصله معنایی آیکون‌های بخش جستوجوی نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال با میزان مطلوبیت آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Bibliographic Relationships in the National Library and Archives of Iran (NLAI) According to the Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) Model: the First Stage in Representing the Knowledge Network of Iranian-Islamic Publications
شناسایی روابط کتابشناختی در فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف آر بی آر): گام نخست در بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی-اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Applying Librarygame Website Software and Investigating its Impact on Self-determination Factors of Library Users
طراحی و کاربست نرمافزار بازیوارسازیشده وبسایت کتابخانهای و بررسی تأثیر کاربرد آن بر مؤلفههای خودتعیینگری کاربران کتابخانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytic Review of Digital Libraries’ Evaluation and Success Models
تحلیل مدل‌های ارزیابی و موفقیت کتابخانه‌های دیجیتالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Architecture and its Implementation in Library Integrated Systems: a Case Study of Information Center Integrated System of Ferdowsi University of Mashhad (ICIS-FUM)
معماری اطلاعات و پیادهسازی آن در سیستمهای یکپارچه کتابخانه‌ای (مطالعه موردی: سیستم مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد (سیماد))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evolution of Technology: an Analysis on Subject Classes of Patents for Recognition of RFID Technology
روند تکامل فناوری؛ مورد مطالعه: تحلیل ردههای موضوعی پروانههای ثبت اختراع RFID
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Data Mining Technique in order to Categorize the Target Users of the Central Library of Isfahan University of Technology (Studying the Motives and Information Seeking Behaviors of Them)
استفاده از تکنیک دادهکاوی جهت دستهبندی کاربران هدف کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان (مطالعه انگیزهها و رفتارهای اطلاعیابی آنان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Online-Shopping Customer Satisfaction by Combining Data Mining Technique and Fuzzy Kano Model (Case Study: Nyazco Website)
سنجش رضایت مشتریان فروشگاههای اینترنتی با ترکیب تکنیکهای دادهکاوی و الگوی کانو فازی (مطالعه موردی: وبسایت نیازکو)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Perception of Faculty Members of Uromia University from Web-based Information Quality Based on CC/LC IQ Model
مؤلفه‌های تأثیرگذار بر درک اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه از کیفیت اطلاعات وبی بر اساس مدل CC/LC IQ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Semiautomatic System In Ontology Structure by To Co-occurrence word Analysis and C-value Method (Case Study: The field of Scientometrics of Iran)
طراحی سامانه نیمه‌خودکار ساخت هستی‌شناسی به‌کمک تحلیل هم‌رخدادی واژگان و روش C-value (مطالعه موردی: حوزه علم‌سنجی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Web of Science and ResearchGate Indicators of Iranian Researchers’ Top Papers
رابطه بین شاخص‌های پایگاه استنادی علوم و ریسرچ‌گیت: مطالعه موردی مقاله‌‌های داغ و پُراستناد پژوهشگران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Iranian Universities Ranking Using the Scientometric Indicators
تحلیلی بر رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Localization and Ranking of Social Business Model Elements for Iran’s Public Research Institutes
بومی‌‌سازی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های مدل کسب‌وکار اجتماعی برای پژوهشگاه‌های دولتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Science and technology policy maker’s information needs in Iran
نیازهای اطلاعاتی سیاستگذاران علم و فناوری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing a Model for Strengthening the Economic Impacts of the National Information Network
ارائه الگویی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of Iran increasing researches in the country development
قابلیّت اثرگذاری پژوهشهای فزاینده ایران بر توسعه کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Publication Delay of Scholarly Journals: A case for Journals Accredited by the Ministry of Science, Research & Technology of Iran
تأخیر در انتشار مجله‌های علمی: مطالعه نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 4 (2017-9)


A Context Aware Recommender System for Mobile Phone Selection Using Combination of Elimination Method and Analytic Hierarchy Processing
سیستم پیشنهاد دهنده زمینه‌آگاه برای انتخاب گوشی تلفن همراه با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری جبرانی و غیرجبرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Approach to Managing and Organizing Text Documents Using Intelligent Text Analysis
ارائه رویکردی برای مدیریت و سازمان‌دهی اسناد متنی با استفاده از تجزیه‌وتحلیل هوشمند متن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Categorization of Various Essential Datasets and Methods for Textual Spelling Detection and Normalization
طبقه‌بندی انواع دادگان مورد نیاز و روش‌های خطایابی و استانداردسازی متنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific Information Analysis of Chemistry Dissertations Using Thesaurus of Chemistry
تحلیل اطلاعات علمی پایان‌نامه‌های شیمی با استفاده از اصطلاح‌نامه شیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Pattern to Evaluation of Motivational Factors Affecting Knowledge Sharing
ارائه الگویی برای سنجش عوامل انگیزشی درونی و بیرونی مؤثر در تمایل کارکنان به تسهیم دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing and Ranking tourism websites performance based on e-satisfaction, e-trust, e-quality, and e-loyalty: A combined approach of structural equation modeling, fuzzy and analytical hierarchical process
مقایسه و رتبه‌بندی عملکرد وب سایت‌های گردشگری بر اساس رضایت، اعتماد، کیفیت و وفاداری الکترونیکی: رویکرد ترکیبی از الگوسازی معادلات ساختاری، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Lundberg and Halton Theory in Using Scientific Information Database (SID): The Case of Ahvaz Shahid Chamran University Postgraduate Students
به‌کارگیری نظریه لاندبرگ و هالتن در استفاده از پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time-Based Way Finding at the Library of Agriculture Information and Scientific Documents Center (ASIDC)
مسیریابی مبتنی بر زمان در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Master Students’ Mental Models of Google Search Engine
بررسی مدل ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به موتور کاوش گوگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the status of Iranian scientific production in some subject areas by scientometric and social network analysis indicators
تحلیل وضعیت تولیدات علمی محققان ایرانی در برخی حوزههای موضوعی با استفاده از شاخصهای علمسنجی و تحلیل شبکه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conceptual Modell of Efficient Market of Databases in Iran
مدل مفهومی بازار کارای پایگاه‌های اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Technology Research & Development Foresight in Iran.
آینده نگاری تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 3 (2017-6)


Consonance of RDA in serials bibliographic records catalogues
بررسی همخوانی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر‌دی‌اِی‌) در فهرست پیشینه‌های کتاب‌شناختی پیایندها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Application of Semantic Technology to Organize Information in Digital Library Software Systems
بررسی کاربرد فناوری معنایی برای سازماندهی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A basis for designing digital library maturity model: Meta-synthesis method application
بنیانی برای طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتالی: کاربرد روش فراترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

What are the aims of managers in developing digital libraries?
مدیران در ایجاد کتابخانه دیجیتالی به دنبال چه اهدافی هستند؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a model of electronic human resource management’s implementation at the Ministry of Communications and Information Technology
الگوی پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Fuzzy DEMATEL Technique to Ranking Knowledge Management Strategies
استفاده از تکنیک دیمتل فازی برای رتبه بندی راهبردهای مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the effect of knowledge sharing on Employees' Psychological Empowerment by Clarifying Mediating Role of organizational memory and learning collaborative electronic in National Library and Archives of I.R of Iran
بررسی تأثیر تسهیم دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی حافظه سازمانی و یادگیری مشارکتی الکترونیک در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of knowledge sharing behavior on organizational performance (Case Study: Iranian Space Agency)
بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: سازمان فضایی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and ranking of key factors influencing the effectiveness of information systems in State-Owned Organizations
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌های دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the predictive indicators of scientific impact to increase the citations of articles in scientific journals
بررسی شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده تأثیرگذاری علمی برای افزایش استنادگیری مقالات نشریه‌های علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of domestic Scientific research on Iran development Indicators
قابلیت اثرگذاری پژوهش‌های علمی ایران بر اساس کیفیّت برون‌دادهای آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infodemiology: a New Presence Concept in Human Information Interaction Based on Eysenbach’s View
اپیدمیولوژی اطلاعات: مفهومی نوظهور در حیطه تعامل انسان و اطلاعات مبتنی بر دیدگاه آیزنباخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 2 (2017-3)


Investigate the relation between the media literacy and information literacy of students of communication science and information science and knowledge
بررسی رابطه سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Most Visited News Websites in Iran based on Machine learning
ارزیابی کیفیت پر مشاهده‌ترین وب‌سایت‌های خبری در ایران مبتنی بر روش یادگیری ماشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the user interface of digital libraries' websites between the developing and developed countries in content analysis method
مقایسه رابط کاربر وب سایت های کتابخانه های دیجیتال میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به روش تحلیل محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A model for the Acceptance of emerging technology “Pacs” in Iran’s hospitals
مدلی برای پذیرش فناوری نوظهور پکس در مراکز درمانی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and knowledge acquisition processes using case-based inference
مدلسازی و اکتساب دانش فرآیندهای سازمانی با استفاده از استنتاج مبتنی بر مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Conceptual Framework for Knowledge Architecture in Large-Scale Organizations
پیشنهاد چارچوبی مفهومی جهت معماری دانش سازمان‌های کلان مقیاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge sharing Network analysis and its relationship with the experience and education of librarians at Ferdowsi University of Mashhad
تحلیل شبکه اشتراک دانش و بررسی ارتباط آن با تجربه و تحصیلات در کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a knowledge management strategy model based on maturity level: A Fuzzy Delphi approach
ارائه الگوی تبیین استراتژی مدیریت دانش مبتنی بر سطح بلوغ با روش دلفی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Description and analysis of personal knowledge management skills among the staff of Ferdowsi University of Mashhad
توصیف و تحلیل مهارت‌های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Presence of Iranian Information Science and Library Science Articles in Social Media: An Altmetric Study
حضور مقاله های ایرانی علم اطلاعات و کتابداری در رسانه های اجتماعی: مطالعه آلتمتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of domestic Scientific research on Iran development Indicators
اثربخشی پژوهش های علمیِ داخلی بر شاخص های توسعه ی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epistemological inquiry into Knowledge and information as two key concepts (with emphasis on the role of context)
واکاوی معرفت‌شناختیِ دو مفهوم کلیدی اطلاعات و دانش با تأکید بر بافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 1 (2016-12)


The proposed architecture of the Internet of Things based recommender systems for intelligent building in Tehran
معماری پیشنهادی مبتنی بر اینترنت اشیاء و سیستم های توصیه گر برای هوشمند سازی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of the Librarians’ Mental Model Completeness Scale of the Icons in the Circulation and Cataloging Modules of Azarakhsh, Simorgh and Nika Digital Library Applications
مطالعه سطح کامل بودن مدل ذهنی کتابداران از آیکونهای بخش امانت و فهرست نویسی نرم-افزارهای کتابخانه دیجیتال آذرخش، سیمرغ و نیکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

E-book lending in digital libraries: systematic review
امانت کتاب الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی: مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation and evaluation of Persian children's digital library interfaces
اعتبارسنجی و ارزیابی عناصر محیط رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی فارسی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility Study of Designing the family and Women’s Studies Thesaurus Using BS ISO 25964-1
امکان‌سنجی طرح تدوین اصطلاح نامۀ مطالعات زنان و خانواده براساس استاندارد BS ISO 25964-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Archival standards, in archival open access software And offer appropriate software for internal archival centers
استانداردهای آرشیوی، در نرم‌افزارهای دسترسی آزاد و پیشنهاد نرم‌افزار مناسب برای مراکز آرشیوی داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Human Resources Information Systems on Knowledge Sharing Through the mediation of Organizational Culture (The Case of Branches of Mellat Bank in Shiraz City)
تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی بر اشتراک دانش با میانجیگری فرهنگ‌سازمانی (موردمطالعه: شعب بانک ملت شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review and determine the factors influencing knowledge sharing using grounded theory and techniques using Dematel-ISM Fuzzy
بررسی و تبیین عوامل موثر بر اشتراک دانش با استفاده از نظریه داده بنیاد و با بهره گیری از تکنیک دیمتل-آی. اس. ام فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Title Epidemic Model of a Concept within the Subject Classes of Patents: A Case Study on the Term RFID
مدل اپیدمی یک مفهوم در رده های موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع: مطالعه موردی اصطلاح RFID
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative and Quantitative Status and International Visibility of Iranian Journals Indexed in Journal Citation Reports
میزان رؤیت و جایگاه بین المللی مجله های ایرانی نمایه شده در پایگاه گزارش استنادی نشریات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of iMetric Studies through the Scholarly Influence Model
ارزیابی پژوهش های آی‌متریکس با استفاده از مدل نفوذ علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and analyzing the most important factors in universities scientific output using neural network
شناسایی و تحلیل عامل‌های مهم در برونداد علمی دانشگاه‌ها با استفاده از شبکه عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

یادداشت سردبیر
یادداشت سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 4 (2016-8)


Introducing a probabilistic–structural method for grapheme-to-phoneme conversion in Persian
معرفی مدلی ساختاری-احتمالاتی برای تبدیل حرف به واج در متون فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the content relationship between science and technology documents: A compression of papers and patent in Autonomous Underwater Vehicle Dominos
مطالعه رابطه محتوایی بین مدارک علم و فناوری: مقایسه واژگان مقالات و پروانه‌های ثبت اختراع مرتبط با برق زیر دریایی‌های هوشمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into the Relationship between Knowledge Management Infrastructures and Organizational Intelligence in Research Centers of the Ministry of Science, Research and Technology
بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش و تأثیر آن بر هوش سازمانی در پژوهشگاه‌های‌ وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of ICT on Knowledge Sharing Obstacles in Knowledge Management Process (Including Case-Study)
بررسی تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات بر موانع به اشتراک گذاری دانش در فرآیند مدیریت دانش (به انضمام مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the effective factor of knowledge sharing system acceptance from knowledge workers perspective
شناسایی عوامل موثر بر پذیرش سیستم تسهیم دانش از نظر دانشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and clustering the Personal Knowledge Management (PKM) systems
شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Seeking Behavior & Information Resources Management:Mental Process Selecting Subjects & Identifying Information Needs ) Case study: Graduate Students in Women seminaries of Shiraz of Academic year 1393- 1394(
رفتار اطلاع یابی و مدیریت منابع اطلاعاتی: فرایند ذهنی انتخاب موضوع و تشخیص نیاز اطلاعاتی (مطالعه موردی طلاب سطح سه حوزه های علمیه خواهران شهر شیراز سال تحصیلی 1393 – 1394)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies of emotional aspects of information search and retrieval on the Web: textresearch and scientific mapping
مطالعه جنبه‌های عاطفی در رفتار جستجو و بازیابی اطلاعات در وب: متن پژوهی و ترسیم نقشه علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Interaction Criteria Among Students in Process of Task-Based Information Searching (Role of Objective Complexity and Type of Product)
معیارهای تعامل در فرایند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری (نقش پیچیدگی عینی و نوع محصول)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating User Interfaces of Non-Iranian Digital Libraries based on Social Bookmarking Capabilities and Characteristics to Use by Iranian Digital Libraries
بررسی رابط کاربر کتابخانه ‏های دیجیتالی خارج از کشور از نظر ویژگی‏ها و قابلیت‏ های مبتنی بر نشانه‏ گذاری اجتماعی برای استفاده در کتابخانه‏ های دیجیتالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research on alternative measures in the F1000 system with Google Scholar citation index
پژوهشی پیرامون سنجه‌های جایگزین در نظام اف 1000 با شاخص‌های استنادی گوگل پژوهشگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific mapping of Iranian Inventor’s Patent Database(IPD) during1970-2014
ترسیم نقشه علمی پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ایرانی در پایگاه‌های بین‌المللی ثبت اختراع طی سال های 1970-2014
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 3 (2016-6)


نقد و بررسی کتاب تجاری سازی تحقیق با تاکید بر حوزه علوم انسانی
نقد و بررسی کتاب تجاری سازی تحقیق با تاکید بر حوزه علوم انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Software Ergonomics of Iranian Digital Library Software’s: An Accessibility-Centered Survey
ارگونومی نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران: پیمایشی با رویکرد دسترس‌پذیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of Iranian Uses and Gratification in Goodreads
گونه‌شناسی استفاده و رضامندی ایرانیان از شبکه اجتماعی کتاب‌محورِ گودریدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Entrepreneurial Knowledge and Skills in Developing Digital Entrepreneurial Intentions in Public Universities in Hamedan Province
نقش دانش و مهارت کارآفرینانه در توسعه قصد کارآفرینی دیجیتالی دانشجویان دانشگاه‌‌های دولتی استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effectiveness of Neuro web design model in business websites (observational study)
بررسی تاثیر مدل کاربردی طراحی وبسایت عصب پایه در وب سایت های تجاری (مطالعه مشاهده ای)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The classification of WebQual dimensions based on the asymmetric impact-performance of Kano's customer satisfaction model: A case study of the Tehran virtual university website
طبقه‌بندی ابعاد وب‌کوال بر اساس تأثیر عملکرد نامتقارن مدل رضایت مشتری کانو: مطالعه موردی وب‌سایت آموزش مجازی دانشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compatibility of University Websites with Metadata Standards: A Case Study on Shahed University
سازگاری وبگاه های دانشگاهی با استانداردهای ابرداده‌ای: مطالعه موردی وبگاه دانشگاه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of Users view about the factors affecting the intention of using databases with emphasis on flow theory
بررسی دیدگاه کاربران پیرامون عوامل موثر بر قصد استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی با تاکید بر نظریه جریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the relationship between the alternative metrics of visibility and social bookmarking with citation index in PLOS Altmetrics
بررسی رابطه بین سنجه‌های رؤیت‌پذیری و ذخیره با شاخص استناد در نظام التمتریکس پلاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Comparison of Interdisciplinary Relations of Library Science and Information Science Based on Citation Clustering in The Period of Before and After the Appearance of the Web
تحلیل و مقایسه ساختار میان‌رشته‌ای «علم اطلاعات و دانش‌شناسی» بر اساس خوشه‌بندی روابط استنادی آن در دو دوره قبل و بعد از پیدایش وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expertise Retrieval: Foundations, Methods and Models
بازیابی تخصص: مروری بر مبانی، روش‌ها و مدل‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Assessment of Iranian Journals guide for authors
ارزیابی بخش راهنمای نویسندگان نشریات علمی- پژوهشی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence-based policy-making and the role of statistics and information
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و نقش آمار و اطلاعات در آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 2 (2016-3)


Data structures of genome and protein sequences indexing
ساختارهای داده نمایه سازی و توالی های ژنوم و پروتئینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The proposed model of Factors Influencing to Adoption of Cloud Computing Ecosystem in Iran (University, Industry and Services Sectors)
مدل پیشنهادی برای عوامل مؤثر پذیرش اکو سیستم رایانش ابری در ایران ( بخش صنعت، دانشگاه و خدمات دولتی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the role of emotions in information retrieval
بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of formal and informal citation in Google search engine
بررسی استناد رسمی و غیررسمی در موتور کاوش گوگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Confirmatory Factor Analysis of IT-based Competency Questionnaire in Information Science & Knowledge Studies, Based on Job Market Analysis
تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه تدوین مدل شایستگی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی مبتنی بر فناوری اطلاعات بر اساس تحلیل سرفصل‌ها و نیازهای بازار کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semantic integration in Iranian digital libraries: proposing a model
یکپارچه‌سازی معنایی در کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران: مدل مفهومی پیشنهادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the the efficacy Magiran, Noormags and SID database in retrieval and relevance of Information Science and Knowledge subject by free keywords and Compare them in terms of the use of controlled keywords
بررسی میزان کارآیی پایگاه‏های اطلاعاتی مگ ایران ، نورمگز و اس.آی.دی. در بازیابی و ربط مباحث علم اطلاعات و دانش‏شناسی با استفاده از کلیدواژه‏های آزاد و مقایسه آنها از نظر میزان استفاده از کلیدواژه‏های مهارشده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Framework for Creation & Diffusion of Knowledge for Knowledge Management in Enterprise 2.0
تدوین چارچوب خلق و اشاعه دانش برای مدیریت دانش در سازمان 2.0
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Knowledge Management Processes in the Websites of Digital Library of Iran
بررسی فرایندهای مدیریت دانش در وب‌سایت کتابخانه‌های دیجیتالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and weighting of key performance indicators of knowledge management2.0 in organizations
شناسائی و تعیین وزن شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت دانش2.0 در سازمان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance and Clique Analysis of the Iranian Universities and Research Institutions Informetrics: 10 Years Study
بررسی ده ساله‌ی عملکرد و تحلیل جرگه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در تولیدات علمی حوزه اطلاع سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transition and Continuance in Science Production: Authorship Flow in Chemistry
گذار و تداوم در تولید علم: تحلیل جریان نویسندگی در حوزه شیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 1 (2015-12)


A service-oriented architecture for generating and sharing science and knowledge in the e-science environment
طراحی یک معماری سرویس‌گرا در محیط علم الکترونیکی جهت تولید و انتشار علم و دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organizational information assets classification model and security architecture methodology
ارایه الگوی طبقه‏ بندی دارایی‏های اطلاعاتی سازمانی و معماری امنیت آن در محیط ابر خصوصی سازمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Technological and Organizational Factors on Knowledge Sharing in National Library and Archives of I.R of Iran
تاثیر عوامل سازمانی و تکنولوژیکی بر تسهیم دانش در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting Knowledge Management Implementation Model with Fuzzy Approach in Information Technology Industry
ارائه مدل پیاده سازی مدیریت دانش با رویکرد فازی در صنعت فناوری اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Iran's Governmental Websites: Information, Interaction and Transaction
ارزیابی پایگاه‌های‌وب دولتی ایران در سه سطح اطلاعات، ارتباطات و تراکنش؛ مقایسه‎ی دو دوره‎ی 1384 و 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Full Reduplication in Persian Language: A Corpus Based Study
دوگان سازی کامل در زبان فارسی: بررسی پیکره بنیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using semantic networks in retrieving poems
کاربرد شبکه معنایی در بازیابی شعر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Commonsense knowledge extraction for Persian language: A combinatory approach
ساخت هستانشناسی دانش عرفی زبان فارسی با رویکردی تلفیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Image Retrieval via Site Operator
بررسی میزان بازیابی تصاویر بر اساس عملگر سایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Impact of Skill-Based Capabilities on Help Seeking Behavior of Digital Libraries Users
بررسی تأثیر قابلیت‌های مهارتی بر شکل‌گیری رفتار راهنمایابی کاربران در فرایند اطلاع‌یابی از کتابخانه دیجیتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utilizing mixed methods research in analyzing Iranian researchers’ informarion search behaviour in the Web and presenting current pattern
استفاده از روش پژوهش ترکیبی در تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات پژوهشگران ایرانی در محیط وب و ارائه الگوی موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical Origins of Information Behavior Research by Reference Publication Year Spectroscopy
بررسی خاستگاه‌های تاریخی حوزۀ رفتار اطلاعاتی با استفاده از رویکرد نوین طیف سنجی سال انتشار مآخذ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

یادداشت سردبیر
یادداشت سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 4 (2015-9)


Provide a framework to assess the continuing effectiveness of information systems in defense agencies using fuzzy approach
ارائه چارچوبی به منظور ارزیابی مستمر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی در سازمان های دفاعی با رویکرد فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new Expert Finding model based on Term Correlation Matrix
مدل جدید پیشنهادگر فرد خبره با استفاده از ماتریس همبستگی کلمات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Determining Facets in the Associative Relationships Within and Outside Domain of Islamic Ethics Thesaurus
شناسایی و تعیین چهریزه ها در شبکه روابط همبسته درون و برون حوزه ای اصطلاحنامه اخلاق اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing Technical Limitations of Knowledge Management System that Affect User Dissatisfaction
تجزیه و تحلیل محدودیت‌های تکنیکی موثر بر نارضایتی کاربران سیستم‌های مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors on the Customers Loyalty of Websites With Regard To the Role of Satisfaction and Trust
تحلیل میزان تاثیرگذاری عوامل اطلاعاتی، سیستمی و طراحی رابط کاربر بر وفاداری مشتریان وب سایت ها با توجه به نقش رضایت و اعتماد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the effects of motivational and organizational determinants on knowledge-sharing behavior (Case study in an industrial research and development center)
بررسی عوامل انگیزشی و سازمانی مؤثر بر شکل‌گیری رفتار تسهیم دانش میان کارکنان: مطالعه موردی در یک مرکز تحقیق و توسعه صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Marine data users clustering using data mining technique
خوشه‌بندی کاربران داده‌های دریایی با استفاده از تکنیک داده‌کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Subject Overlap between the Main Categories of Knowledge Management within the Web of Science
تعیین طبقات اصلی مرتبط با مدیریت دانش در پایگاه وب آو ساینس و مطالعه هم پوشانی موضوعی آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of information seeking behavior of Shiraz University graduate students based on the dimensions of goal orientations and creativity
پیش بینی رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز بر مبنای ابعاد جهت گیری هدف و خلاقیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Citation-based Indicators and CiteuLike Bookmarks in Information & Library Science Articles During 2004 – 2012
بررسی رابطه میان شاخص‌های استنادی و نشان‌های «سایت‌یولایک»: نمونه مورد مطالعه مقالات ‌ حوزه علم اطلاعات و کتابداری در سال های 2004-2012
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information economy based on knowledge organization systems, with emphasis on Folksonomy: dissertation of academic libraries
اقتصاد اطلاعات مبتنی بر نظام‌های سازماندهی دانش، با تاکید بر فوکسونومی: بررسی پایان‌نامه‌های کتابخانه‌ای دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between industrial indicators and distribution of scientific wealth in Iran (2004-2008)
بررسی رابطه‌ی بین شاخص‌های صنعتی و توزیع جغرافیایی ثروت علمی در ایران بین سال‌های 1383 تا 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

یادداشت سردبیر
یادداشت سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 3 (2015-5)


A survey of the statues and factors affecting librarians’communication skills: A case study of Librarians at Ferdowsi University of Mashhad
بررسی میزان و عوامل موثر بر برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی:‌ مطالعه موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citing Journal Articles in Social Sciences Blogs
استناد به مقاله‌های مجلات در وبلاگ‌های علوم اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of using expert system features in information retrieval in Iranian digital library software
بررسی میزان استفاده نرم‌‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران از ویژگی‌های نظام‌های خبره در بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How to evaluate an institutional repository system: a case study
چگونگی ارزیابی نرم افزارهای مخزن سازمانی: تجربه ای از یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and ranking of the risk factors of cloud computing in State-Owned organizations
شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان های دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The freshness of Persian Information: the case of Persian Newspapers indexed in Google, Yahoo and Bing
بررسی تازگی اطلاعات فارسی: مطالعه موردی روزنامه‌های فارسی نمایه شده در پایگاه‌های گوگل، یاهو و بینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lexical Disambiguation of Polysemeous Adjectives in MT : A Corpus Based Study
ابهام زدایی واژگانی صفات مبهم در ترجمه ماشینی: بررسی پیکره بنیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficiency of Pubmed Query Refinement Suggestions in Comparison with MESH Terms: A Bushehr Medical Specialists Viewpoint
بررسی کارآمدی کلیدواژه‌ها و عبارت‌های پیشنهادی پاب‌مد نسبت به اصطلاحات مش از دیدگاه کاربران حوزه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Implementing Basic Sciences Ontology Based on Concepts and Relationships of Relevant Thesauri
طراحی و پیاده‌سازی هستی‌شناسی علوم پایه بر اساس مفاهیم و روابط موجود در اصطلاحنامه‌های مرتبط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Co-word analysis: a study on the links and boundaries between information and knowledge management according to iranian press authors
همایندی واژگان: مطالعه‌ای پیرامون پیوند و مرز میان مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش بر اساس انتشارات داخلی نویسندگان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual representation of knowledge in the field of Library and Information Science of IRAN
بازنمون تصویری دانش در رشته‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methodological levels of abductive logic and its application in analyzing knowledge classification systems
لایه‌های روش‌شناختیِ منطق استفهامی و کاربرد آن در تحلیل نظام‌های رده‌بندی دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

یادداشت سردبیر
یادداشت سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 2 (2015-2)


Analysis of Strategic Plan Dimensions for Research Development in Organization of Libraries, Museums and Documentation Center of Astan Quds Razavi
واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify and rank key factors influencing the adoption of cloud computing for a healthy Electronics
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Digital Identifier Systems: Comparative Evaluation
نظام‌های شناسه‌گر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of OPACs in Users’ Social interactivity: Current Strategies and the Extent to which University OPACs Follow them
نقش فهرست‏ های کتابخانه‏ ای در جلب مشارکت اجتماعی کاربران: راهکارهای موجود و میزان پیروی فهرست‏‌های پیوسته کتابخانه‏‌های دانشگاهی از آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and Evaluation of Semantic Search Engines
مقایسه و ارزیابی موتورهای جستجوی معنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude and Incentives of Payam-e-Noor University Academics regarding e-learning
تحلیل نگرش و عوامل تشویق کننده اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه پیام نور در باره یادگیری الکترونیکی( مورد پژوهی: دانشگاه پیام نور اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Contextual Factors on Information Seeking Behavior on the Web by Postgraduate Students at Kerman University of Medical Sciences
بررسی تأثیر عوامل زمینه‌ای بر فرایند رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان در وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Bibliographic Comparison of Information Management and Knowledge Management fields through their Scientific outputs With the Emphasis on the share of Information Science in Each of these Fields
مقایسه کتابشناختی بروندادهای انتشاراتی حوزه‌های مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش؛ با تأکید بر سهم علم اطلاعات و دانش شناسی در هر یک از این حوزه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using of co-word analysis method in mapping of the structure of scientific fields(case study: The field of Informetrics)
بررسی کاربرد روش تحلیل هم رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه‌‌های علمی (مطالعه موردی: حوزه اطلاع‌سنجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Citation Value of Iranian Papers in Chemistry Using Text Citation Potential
سنجش ارزش استنادی مقالات شیمی ایران با استفاده از شاخص سهم استناد متنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citing National Publications as a metrics for localization of Science: A Study on Scholar Journals of Social Science Domain in Iran from 2002 to 2010
استناد به انتشارات ملی، سنجه‌ای برای بومی سازی علم: مطالعه نشریات علمی-پژوهشی حوزه علوم اجتماعی ایران در سال‌های 1389-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regional capabilities and their relation to the geography of scientific production in Iran
بررسی ارتباط میان قابلیت های منطقه ای و جغرافیای تولید علم در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

یادداشت سردبیر
یادداشت سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 1 (2014-12)


Identification and study of the relationship between factors and dimensions affecting the security of developed information systems using service-oriented architecture
شناسایی و بررسی رابطه عوامل و ابعاد تاثیرگذار بر امنیت نظام‌های اطلاعاتی گسترش یافته با روش معماری خدمت‌گرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of IranMARC Manual (for monographs), MARC21 & UNIMARC with 17 identified problems related to IranMARC
مقایسه دستنامه مارک ایران (برای تک نگاشتها)، مارک 21 و یونی مارک، با 17 مشکل شناسایی شده در رابطه با مارک ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Objective and Subjective Relevance in Information Systems an Analysis of Relevance in Information Retrieval
ربط عینی و ربط ذهنی در نظام‌های اطلاعاتی (تحلیلی بر ربط در بازیابی اطلاعات)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blind links, a big challenge in the linked data idea: Analysis of Persian Subject Headings
پیوندهای کور، چالشی در ایده داده‌های پیوندی: واکاوی سرعنوان‌های موضوعی فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Criteria of Information Retrieval Systems: What We Know and What We Do Not Know
معیارهای ارزیابی ربط در نظامهای بازیابی اطلاعات: دانسته‌ها و ندانسته‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Information Seeking Behaviour Literature in Iran
مروری بر متون رفتار اطلاع‌یابی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of accepting rate of Electronic Information Resources (EIR) by Iranian Knowledge and Information Science faculty members
بررسی میزان پذیرش منابع اطلاعاتی الکترونیکی توسط اعضای هیأت علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش-شناسی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Infrastructures and Skills Necessary to Establish Electronic Reference Services at Ferdowsi University of Mashhad
بررسی زیرساخت‌ها و مهارت‌های کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه‌اندازی و توسعه خدمات مرجع الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a fuzzy expert system for selecting knowledge management strategy
طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Ranking Guidelines for the Successful Deployment of Knowledge Management Models Using APQC
شناسایی و رتبه بندی اصول راهنمای استقرارموفقیت‌آمیز مدیریت دانش با استفاده از مدل APQC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific and Professional Performance, Web Presence of Iranian Knowledge and Information Science Academics and Their Publications in Google Scholar, ISCI & Google
واکاوی زمینه‏ های عملکرد علمی و حرفه‏ای، حضور اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش ‏شناسی ایران و آثار آنها در گوگل، گوگل پژوهشگر و نمایه استنادی علوم ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientometrics, International Special Indexes, scientific productivity evaluation
شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهشی پژوهشگران ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

editorial note
یادداشت سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 4 (2014-10)


Comparing MCQ with JIF2 and JIF5 for Mathematical Journals
مقایسه MCQ با JIF2 و JIF5 برای مجلات ریاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Efficiency of Cloud Computing Models in E-learning Services
ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارائه سرویس های یادگیری الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A computational method based on CVSS for quantifying the vulnerabilities in computer network
ارائه یک روش محاسباتی به‌منظور کمی‌سازی میزان آسیب‌پذیری شبکه‌های رایانه‌ای بر اساس سیستم امتیاز‌دهی آسیب‌پذیری متعارف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Papyrus and Azarakhsh Digital Library Softwares From the View Point of Information Retrieval
مطالعه تطبیقی نرم‌افزارهای دیجیتالی پاپیروس و آذرخش از منظر بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

WebQEM, Qualititative Evaluation, Portals of Subsidiaries of the Iranian Petroleum Ministry, Petroleum Ministry, Iran.
ارزیابی کیفی پورتال های شرکت های تابعه وزارت نفت ایران با استفاده از وب کیو ای ام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientometrics, International Special Indexes, scientific evaluation
شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی کیفیت نمایه‌های تخصصی در حوزه‌های موضوعی علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، علوم پزشکی و هنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Researchers’ Information Searching Behavior Based on Verbal/ Imagery Cognitive Styles on Web
تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات پژوهشگران حوزه های مختلف علوم از وب براساس سبک‌های شناختی کلامی و تصویری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Log Analysis of the IRANDOC Database and the Analysis of Its Users’ Information Seeking Behavior
تحلیل لاگ پایگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک) و رفتار جستجوی کاربران آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of compatibility between Iranian digital libraries user interface and the elements of Ellis model of information seeking behavior
بررسی میزان رعایت عناصر مدل رفتار اطلاع یابی الیس در نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitudes of Academic Library Managers towards Factors Affecting Information Needs Assessment
نگرش مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاههای کشور در باره عوامل موثر بر اجرای نیازسنجی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing a Model for Successful Application of Knowledge Sharing II (Social Knowledge Sharing) within Organizations
ارائه مدلی برای موفقیت تسهیم دانش 2 (تسهیم دانش اجتماعی) در سازمان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Science In The Media Reconstruction Of Science In Media Frames
علم در رسانه ها؛ بررسی فرایند برساخته شدن علم در چارچوبهای رسانه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial note
سخن سردبیر: سمت وسوی کارگاه های آموزشی در حرفه : از پاسخ به نیازهای کلی تا ارتقای دانش های خاص
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 3 (2014-9)


Analysis of Azari Language based on Parsing using Link Gram
تحلیل زبان آذری مبتنی بر تقطیع به کمک گرامر پیوندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Analyzing Help Facilities and Capabilities in Iranian Digital Libraries Software
شناسایی و تحلیل امکانات و قابلیت‌های کمکی و راهنمایی در نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topic maps standard and its application in library and information science
استاندارد نقشه‌های عنوان و کاربرد آن در علم اطلاعات و دانش شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing of a Decision Support System (DSS) for resource allocation with genetic algorithm approach (Case Study: Central Library of Tarbiat Modares University)
طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) برای تخصیص منابع با رویکرد الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت‌مدرس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing IS User Requirements using Organizational Semiotics
تجزیه و تحلیل نیازمندی‏های کاربران سیستم‏های اطلاعاتی با استفاده از روش نشانه‏شناسی سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status analysis of ASFA, UNESCO and thesaurus of Sociology in terms of semantic relation, form construction, displaying controlled vocabularies and management systems
تحلیل وضعیت اصطلاح نامه های اصفا، جامعه شناسی و یونسکو از نظر ساختار شکلی، روابط معنایی، نحوه ارائه و سیستم مدیریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Comparison of the Use of Subscribed Electronic and Print Journals by Faculty Members and Postgraduate Students of Science School, University of Shiraz
تحلیل و مقایسه میزان استفاده اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم دانشگاه شیراز از مجلات الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Usage and Cost- Effectiveness Analysis of English Printed and Electronic Books for University of Tehran
مقایسه استفاده و تحلیل هزینه- اثربخشی کتاب‌های چاپی و الکترونیکی انگلیسی دانشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying The Value of Knowledge Resources based on the Importance Factor (Backward-looking Factor, Forward-looking Factor): Case Study of Patents
بررسی ارزش منابع دانش بر اساس عامل اهمیت (نگاه به گذشته و نگاه به آینده): مطالعه موردی پروانه‌های ثبت اختراع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adaptive Learning Systems Personalization Optimization Gravitational Search Algorithm
بهینه سازی انتخاب و توالی محتوای شخصی سازی شده در سامانه های آموزشی تطبیق پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tracing Scientific Trends: Scientometrics Methods and Metrics, and the Change in Librarians’ Roles
رصد روندهای علمی: روش ها و معیارهای علم سنجی و تغییر نقش کتابداران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interpretting Information Based on Quantum Theory of Physics (Quantum Theory of Information)
تفسیر اطلاعات با استفاده از نظریه فیزیک کوانتومی (نظریه کوانتومی اطلاعات)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial Note
سخن سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 2 (2014-3)


A New Method for Supporting Information Management in Engineering-consulting Companies: Organizational Network Analysis
اراﺋﻪ ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Scientometric and Social Network Analysis
نقش کشورهای جهان در نیم قرن تولید علم حوزه علم اطلاعات و دانش‌ شناسی: مطالعه علم‌سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Flow of Scientific Publications in Iran during 2007 to 2011, Based on Triple Helix of University, Industry and Government
جریان انتشار مقالات علمی در کشور ایران طی سال های 2007 تا 2011 بر اساس مدل مارپیچ سه گانه دانشگاه، صنعت و دولت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping and Valuation Iran MARC (Machine Readable Cataloging) Data Elements with FRBR Entities and User Tasks
تطبیق و ارزشگذاری عناصر داده‌ای مارک ایران با موجودیت‌ها و وظایف کاربری الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify the Authors of Electronic Messages Through the Analysis of the Type and Style Based on Machine Learning Technique
شناسایی نویسندگان پیام های الکترونیکی از طریق واکاوی نوع و سبک نگارش آن ها مبتنی بر روش های یادگیری ماشین(WKF based on SVM-PHGS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Machine Indexer for Persian Resources: An Integrated Model for the Iranian Research Institute for Information Science and Technology
نمایه‌ساز ماشینی منابع فارسی: مدلی یک‌پارچه برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Organizational Citizenship Behaviors on the Success of Enterprise Resource Planning (ERP) Information Systems
تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

User's Evaluation of the Predictability of Information Labels in University Library Websites
ارزیابی کاربران درباره پیش‌بینی‌پذیری برچسب‌های اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Density and Size of Co-authorship Networks in Information Science Journals
بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در شبکه هم نویسندگی مجلات علم اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into Students' Perception of Electronic Services in Academic Libraries: Based on Azjen`s Theory of Planned Behavi
بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی:«پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of User’s Personality Characteristics on Relevance Judgment
تاثیر ویژگی‏های شخصیتی کاربران بر قضاوت ربط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-analysis: An Approach to Synthesizing and Evaluating Research on Knowledge and Information Science
ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ: روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial Note
یادداشت سردبیرـ خدمات تخصصی و شخصی‌سازی شده: رویکردی برای برون‌رفت از شکاف میان کتابخانه و جامعه آن
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 1 (2014-3)


Image Retrieval by Image
بازیابی تصویر به کمک تصویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Co-citation Analysis and Co-word Analysis in Bibliometrics Mapping: A Methodological Evaluation
مقایسه تحلیل هم‌استنادی و تحلیل هم‌واژگانی در ترسیم نقشه کتابشناختی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Search Strategies in Nanotechnology Databases: Log Analysis. Journal of Information Processing and Management
راهبردهای جست‌وجوی کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی فناوری نانو: تحلیل گزارش تراکنش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Link Network Analysis of Iranian Research Institute Websites: Overt and Covert Relationships
تحلیل شبکه‌های پیوندی وب‌گاه‌های پژوهشگاه‌های ایران: روابط پنهان و آشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Network Analyses of Information Science Researchers Co-authorship
تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم‌نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات
| [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Study of Interdisciplinary Relations in Selected High Priority Areas of Science and Technology Based on Data of ISI Database
تحلیل روابط و الگوهای میان رشته‌ای در منتخبی از حوزه های اولویت دار علم و فناوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Scientific Collaboration of Iranian Psychology and Psychiatry Researchers
بررسی مشارکت پژوهشگران روانشناسی و روانپزشکی کشور در تولید علم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Model of Information Flow and Organizational Communication Satisfaction Dimensions: (SEM)
الگوی ارتباطی جریان اطلاعات در سازمان و ابعاد رضایت از ارتباطات سازمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Factors influencing the success of strategic information systems planning (the case of public sector organizations of Bushehr city )
تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی شهر بوشهر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Proposed Model for Examining the Organizational Readiness Assessment of Information Systems Development: A case study of a public university
طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم های اطلاعاتی: (مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of information resource organization in Iranian digital libraries
تحلیل وضعیت سازماندهی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Information Science: The nature and its functions
علم اطلاعات و دانش‌شناسی: سرشت و کارکردهای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial Note
یادداشت سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 4 (2014-2)


Developing a More Comprehensive SOA Governance Framework by Using a Comparative Study Approach
ارائه یک چارچوب جامع حاکمیت معماری سرویس-گرا با استفاده از ارزیابی مقایسه‌ای چارچوب‌های موجود حاکمیت SOA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Viewpoint of Teleworkers in Department of Information Processing about Advantages and Disadvantages of Teleworking
بررسی دیدگاه کارکنان دورکار اداره کل پردازش و سازماندهی کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران در مورد مزایا و معایب دورکاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Ranking of Critical Success Factors of Knowledge Management Using Fuzzy Quality Function Deployment Approach: A Case Study
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of User Interface of DL + Federated Search Engine from the Perspective of M.A / M.S.C Students in Al-Zahra University in order to Provide Federated Search Engines User Interface Pattern
ارزیابی رابط کاربر موتور جستجوی یکپارچه DL+ از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) و ارائه الگوی رابط کاربر موتورهای جستجوی یکپارچه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating creativity elements in the central library websites of universities dominated by the ministry of science, research, and technology
ارزیابی مؤلفه‌های خلاقیت در وب‌سایت‌های‌‌ کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping the domain of human information behaviour theories
نگاشت نقشه علمی نظریه‌های رفتار اطلاعاتی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of knowledge sharing and university libraries website management in Tehran City
مطالعه وضعیت اشتراک دانش و مدیریت وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping and Visualization of the Distribution of Scientific Wealth in Iran
نگاشت و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the central libraries information security management at governmental universities located in Tehran, according to the international standard ISO/IEC 27002
ارزشیابی وضعیت عملکرد مدیریت امنیت اطلاعات درکتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی مستقر در شهر تهران بر اساس استاندارد بین المللی ایزو/ آی.ای.سی.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis of scientific poverty line of Iranian researchers and compared with top scientists of Islamic countries
تحلیل خط فقر علمی دانشمندان ایرانی و مقایسه آن با دانشمندان کشورهای برتر اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

From Cloud Computing to Cloud Library: Proposing Cloud Model to configure Future Libraries
از رایانش ابری تا کتابخانه ابری و ارائه پیشنهاد طراحی کتابخانه با الگوی رایانش ابری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Analysis of Conceptual Structure of Persian Subject Headings in Comparison with the Library of Congress Classification System and Academic System of Iran
شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان‌ها و تطابق آن با نظام رده‌بندی کنگره و نظام دانشی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial Note
یادداشت سردبیر- پژوهش‌های بی استفاده
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 3 (2014-2)


A New Method for Ontology Matching by Using Textual Corpus
روش نوین انطباق هستی‌شناسی با استفاده از پیکره‌های متنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An introduction to a past and present stemmer for Persian intransitive verbs
ریشه‌یاب ماضی و مضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Mapping Iran Machine Readable Cataloging (Iran MARC) Data Elements to Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) Entities and Attributes
بررسی میزان انطباق عناصر داده‌ای مارک ایران با موجودیت‌ها و ویژگی‌های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.): (نمونه موردی پیشینه‌های مارک رباعیات خیام موجود در نرم‌افزار کتابخانه ملی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Measurement of Relevance Amount of Documents That By Using of Google cross-language retrieval About Agriculture Subject Area are Retrieved
بررسی میزان ربط مدارک بازیابی‌شده با استفاده از ابزار بازیابی بین زبانی g‏oogle در رشته کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Interactivity Features of Databases on Scientific Behavior: A user perspective survey based on the Flow theory
بررسی دیدگاه کاربران پیرامون تأثیر ویژگی‏های تعاملی رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی بر رفتار علمی آنها با تأکید بر نظریه تجربه دلپذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of Using Marshall Criteria into Public Relations by the Librarians of Arak and Isfahan University of Medical Sciences
امکان‌سنجی بکارگیری معیارهای مارشال در روابط عمومی توسط کتابداران دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک و اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a Model for Suspicious Behaviors Detection in Electronic Banking by Using Decision Tree Algorithms
به‌کارگیری الگوریتم‌های درخت تصمیم‌گیری جهت کشف رفتارهای مشکوک در بانکداری اینترنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Information Technology in Reduction of Administrative Corruption through Increasing of Information transparency, Improvement of Accountability and Promotion of Integrity A Case Study of Saderat Bank Branches in Isfahan
بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گویی و ارتقاء اعتماد و درستی: مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis relationship between the organizational readiness for deployment of knowledge management with organizational performance by European Foundation for Quality Management Approach (Case study: The Power Distribution Company of Yazd province)
بررسی رابطه آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش و عملکرد سازمانی با رویکرد مدل تعـالی سازمان(EFQM) (مورد: شرکت توزیع برق استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Framework for Knowledge Management Processes in Supply Chain
چارچوبی برای فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره‌ تأمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of organizational culture on knowledge management strategies
بررسی ﺗﺄثیر فرهنگ سازمانی بر راهبرد‌های مدیریت دانش
| [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical overview on acceptance of innovation and innovation diffusion theory for proposing a conceptual model for acceptance of information and information diffusion
تحلیلی بر مفاهیم پذیرش و اشاعه نوآوری جهت ارائه مدلی مفهومی برای پذیرش و اشاعه اطلاعات
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ٍٍEditorial Note
یادداشت سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 2 (2013-3)


Bibliographic Relationships in MARC and Consistent with FRBR Model According to RDA Rules
روابط کتابشناختی در مارک و همخوانی آن با الگوی اف.آر.بی.آر. براساس قواعد آر.دی.ای.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Integration Cost-Adoption between Digital Library Systems in Iran
بررسی هزینه-سازگاری یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Application of Strategic Management Components in Academic Libraries in Isfahan City
میزان کاربست مولفه های مدیریّت راهبردی در کتابخانه های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Level of Excellence in National Library and Archives of I.R. of Iran Based on EFQM Excellence Model
ارزیابی سطح تعالی سازمانی با استفاده از مدلEFQM: مطالعه موردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Persian Professional Web Social Networks' Features, to Provide a Suitable Solution for Optimization of These Networks in Iran
سنجش قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی این شبکه‌ها در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Actor Network Theory Approach and its Application in Investigating Agricultural Climate Information System
رویکرد نظریه‌‌ شبکه‌کنشگران و کاربرد آن در بررسی سامانه ‌اطلاعات اقلیمی کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Bibliographic Coupling versus Cited Titles Words in Patent Fuzzy Clustering
مقایسه عملکرد اشتراک در مآخذ و اشتراک واژگان عناوین استنادها در خوشه بندی فازی پروانه‌های ثبت اختراع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping the Interdisciplinarity in Scientometric Studies
ترسیم «میان‌رشتگی» در پژوهش‌های علم‌سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Research Trend in Knowledge Management Field(2001-2010) and Mapping its Structure
مطالعه روند پژوهش در حوزه مدیریت دانش در بازه زمانی 2001- 2010 و ترسیم ساختاری از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Publication Delay of International Scientific Papers: A Multidisciplinary Comparative Study
تاخیر در نشر مقالات علمی بین‌المللی: مطالعه مقایسه‌ای چند رشته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Peer-Review Process for Articles in Iran’s Scientific Journals
فرایند داوری مقالات در مجلات علمی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content Analysis of LIS Undergraduate Curriculum Approved in 1375 and 1388
تحلیل محتوایی برنامه‌ آموزشی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی مصوب سال‌های 1375 و 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial note
به‌سوی یکپارچگی در محیط اطلاعاتی: چشم‌اندازهای ملی و جهانی (یادداشت سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 1 (2012-12)


An Analysis of the Match between the Forms and Vocabulary of Users' Subject Queries with the Persian Subject Headings in a University OPAC
تحلیل جستجوهای موضوعی کاربران در فهرست رایانه‌ای به‌لحاظ نوع و چگونگی همخوانی آنها با سرعنوان‌های موضوعی فارسی (با استفاده از ثبت داد و گرفت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Co-Authorship Indicators, Betweenness Centrality and Structural Holes of the Iranian Nanotechnology Researchers in Science Citation Index (1991-2011)
بررسی شاخص‌های هم‌تألیفی، مرکزیت بینیّت، و چاله‌های ساختاری پژوهشگران نانوفنّاوری ایران نمایه‌شده در نمایه استنادی علوم (1991 تا 2011)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Influence of Title and URL in Information Retrieval Relevance in Search Engines Results between Human Science and Agriculture Science
مقایسه تأثیر عنوان و نشانی اینترنتی در میزان ربط نتایج حاصل از بازیابی اطلاعات در موتورهای جستجو در دو حوزه علوم کشاورزی و علوم انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Conceptual Model of Technology and E-services Acceptance among Universities' Students (Case Study: Ferdowsi University of Mashhad)
معرفی و آزمون مدل مفهومی پذیرش فنّاوری اطلاعات و خدمات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Relationship between R&D Activities and Organization Knowledge Stock Using System Dynamics Approach
مدل‌سازی رابطه بین فعالیت‌های تحقیق و توسعه با انباشت دانش سازمانی با استفاده از رویکرد پویایی نظام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citation Impact Analysis of LIS Post-Graduate Course Reading Lists in the United State: Proposing a Methodology to Access Educational Impact of Research
تحلیل استنادی فهرست مواد خواندنی طرح درس‌های پیوسته تحصیلات تکمیلی گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگا‌ه‌های آمریکا: ارائه روشی نوین برای سنجش اثرگذاری پژوهش‌ها بر آموزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multidimensional Structure for Definingthe Effect of Organizational Culture and Supply Chain Culture on Knowledge Sharing in Supply Chain of Automotive Industry: With Emphasis on Improving Supply Chain Performance
ساختاری چندبعدی جهت تبیین اثر فرهنگ سازمانی و فرهنگ زنجیره تأمین بر انتقال، اشتراک، و توزیع دانش در زنجیره تأمین صنعت خودروسازی: با تأکید بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Effect of Objectives, Obstacles, Drivers, Team Dynamics and Organizational Support on ICT Effectiveness by Fuzzy DEMATEL
ارزیابی تأثیر اهداف، موانع، محرک‌ها، پویایی‌های گروهی، و حمایت سازمانی بر اثربخشی ICT با استفاده از فنّ DEMATEL فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Outcomes of Seven World University Ranking Systems
مروری بر نتایج هفت نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Study and Structure Visualization of Scientific Publications in the Field of Information Management in Web of Science Database during 1988-2009
بررسی کمّی و مصورسازی ساختار انتشارات علمی در حوزه مدیریت اطلاعات در پایگاه وب آوساینس در سالهای 1988 تا 2009
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Use of Web 2.0 by LIS Academics in Iran
آگاهی و استفاده مدرسان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از فنّاوری‌های وب 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Digital Gap between Generations in Terms of the Familiarity, Interest, and Usage of Information and Communication Technology
بررسی شکاف دیجیتالی بین نسل‌ها از نظر آشنایی، علاقه، و استفاده از فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 4 (2012-10)


Personal Information Management (PIM): an Introduction
مدیریت ‌اطلاعات ‌شخصی (PIM): مروری بر مفاهیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Science and Technology Output Indicators in the Islamic Republic of Iran: A Case Study on the Relevance between Patents and Scientific Products of Iranian Inventors
شاخص‌های خروجی علم و فنّاوری در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی رابطه میان پروانه‌های ثبت اختراع‏ و تولیدات علمی مخترعان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Acquaintance and Application of Web Information Quality Criteria: A Case Study of Post-Graduate Students in Shiraz University
بررسی میزان آشنایی و کاربرد معیارهای کیفیت اطلاعات وب: نمونه مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Management Application in Measurement of Organizational Maturity
کاربرد مدیریت دانش در سنجش درجه‌ی بلوغ سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Search Engines and Meta Search Engines' Position by University of Isfahan Users Based on Rogers' Diffusion of Innovation Theory
تحلیل وضعیت و روند پذیرش موتورها و ابرموتورهای جستجو توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان براساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High Citation of Iranian Coauthored articles in comparison with single authored ones: does it link with self-citation
استناد بالای مقالات چندنویسنده ایرانی در مقایسه با مقالات تک نویسنده: آیا آن مربوط به خوداستنادی درزمانی است؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Application Rate of Post Modern Management Components in the Libraries of Isfahan State Universities
تعیین میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت فرانوگرا در کتابخانه های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Web Search Engines and Indexing and Ranking the Content Object Including Metadata Elements Available at the Dynamic Information Environments
موتورهای کاوش وب، و نمایه‌سازی و رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراداده‌ای دسترس‌پذیر در محیط های اطلاعاتی پویا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the Spatial Distribution of ICT Indicators in Fourteen Areas of Isfahan Municipality
ارزیابی توزیع فضایی شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق چهارده گانه شهرداری اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Organizational Life Cycle and the Growth of Information Technology Stage Theory
دوره های عمر سازمان و نظریه مراحل رشد فنّاوری اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Failure Finding the Iran's Research and Development Performance in both Sectors: the Production and Publishing of Knowledge Using Network DEA
عارضه‌یابی عملکرد تحقیق و توسعه کشور در دو بخش تولید و انتشار علم با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای (Network DEA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Environmental Uncertainty on the Selection of Knowledge Management Strategies in the Field of Product (Case Study: Universities and Higher Educational Institutes in Khorasan-e-Razavi)
بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر انتخاب راهبردهای مدیریت دانش در حوزه محصول (مطالعه موردی: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Relationship between Motivation and Critical Thinking with Intentional Internet Search Behavior Case study: Students of Mazandaran University of Medical Sciences, Hygiene Faculty
تحلیل رابطه انگیزش و تفکر انتقادی با کاوش ‏اینترنتی ارادی مطالعه موردی : دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial note
افزایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مسأله چاپ مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 3 (2012-7)


Use and Cost of Electronic Resources in Central Library of Ferdowsi University Based on E-metrics
سنجش الگوی استفاده و تحلیل هزینه-سودمندی منابع اطلاعاتی الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد براساس شاخص‌های ای-متریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Core Web Sites of Universities of Islamic world Countries Capitals
وب‌سایت‌های هسته دانشگاه‌های جهان اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Usage Rate of Information and Communication Technology by Faculty Members of Ferdowsi University of Mashhad, and Motivation Rate, Updating of Lesson Content and Attractiveness of Classroom in Academic Year of 2008-2009
رابطه بین میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با میزان انگیزه، روزآمد شدن محتوای درسی کلاس و جذابیت کلاس درس در سال 87-88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role and Situation of the Scientometrics in Development
نقش و جایگاه مطالعات علم‌سنجی در توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Data Mining Techniques to Predict the Detriment Level of Car Insurance Customers
استفاده از روش‌های داده‌کاوی برای پیش‌بینی سطح خسارت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A model for service oriented architecture (SOA) governance maturity
مدلی برای بلوغ حاکمیت بر معماری خدمت‌گرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Success Factors in Implementation of Executive Information Systems: A Case Study
عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی اجرایی: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Image Semantic Retrieval Challenges and Thesauri Modern Applications
چالش‌های بازیابی معنایی تصاویر و کاربست نوین اصطلاحنامه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Policy-Making Framework of Information and Communication Technology in Iran
چارچوب خط‌مشی‌گذاری توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Scale of Web Subject Directories Precision in Technical-Engineering Information Retrieval
مقایسه میزان دقت راهنماهای موضوعی وب در بازیابی اطلاعات فنّی-مهندسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Adjusted DeLone and McLean Model of Information Systems Success the case of financial information system in Ferdowsi University of Mashhad
ارزیابی موفقیت سامانه اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با به‌کارگیری مدل تعدیل‌شده دلون و مکلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Scientific Outputs Status of Faculty Members of Humanities, Art and Social Sciences Faculties of State Universities of Iran during 2000-2008
مطالعه وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم انسانی و هنر و علوم اجتماعی دانشگاه‌های دولتی کشور طی سال‌های 2000-2008
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on the Use of Internet Banking Services by Customers (Case: Mellat Bank)
عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial note
پردازش و مدیریت اطلاعات: از عرصه آموزش تا قلمرو پژوهش و نشر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 2 (2012-3)


Information Transparency from the Perspective of E-Government Planners
شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیک (ویژه‌نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Ontology in Information Retrieval: Reviewing Current Research and Representing a Conceptual Model
کاربرد هستی‌شناسی در فرایند بازیابی اطلاعات: مروری بر پژوهش‌های جاری و ارائه الگویی مفهومی (ویژه‌نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Provide a Model to Determine of Importance the Characteristics of Iranian Digital Libraries User Interface
ارائه الگویی برای تعیین میزان اهمیت ویژگیهای رابط‌کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران (ویژه‌نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Implementing a Cross-Language Information Retrieval System Using Linguistic Corpora
طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه‌ بازیابی اطلاعات دوزبانه با استفاده از پیکره‌های زبانی (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model for Evaluation of Information Quality in a Company (An Automotive Parts Manufacturer as a Case)
ارائه چارچوب ارزیابی کیفیت اطلاعات در یک سازمان (مورد مطالعه یک تولیدکننده قطعات خودرو) (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical Assessment of Greenstone toward Development of Digital Libraries in Iran
امکان‌سنجی فنّی بهره‌گیری از نرم‌افزار گرین ‌استون برای ایجاد و توسعه‌ کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Retrieval Interaction: an Analysis of Models
تعامل در بازیابی اطلاعات و واکاوی مدل‌های آن (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Metadata Elements Used in the Website of Central Library of Universities Subordinate to the Ministry of Science, Research and Technology with the Dublin Core Metadata Elements
مطالعه تطبیقی عناصر فراداده به‌کاررفته در وب‏سایت کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری با عناصر فراداده هسته دوبلین (ویژه‌نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Open Source Software Success Model for Iran: End-User Satisfaction Viewpoint
مدل سنجش موفقیت نرم‌افزارهای متن باز در ایران: دیدگاه رضایت کاربران نهایی (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conceptual Model of Information Technology Architecture for Service-Based Enterprises
چارچوب مفهومی معماری فنّاوری اطلاعات برای سازمان‌های خدمت‌محور (ویژه‌نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Spelling Negligence of Iranian Authors' Names in "ISI" Database
آشفتگی نگارش نام پدیدآورندگان ایرانی در پایگاه اطلاعاتی آی‌اس‌آی (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Information Security Management on Organizational Processes Integration in Supply Chain
تأثیر مدیریت امنیت اطلاعات بر یکپارچگی فرآیندهای سازمانی در زنجیره تأمین (ویژه نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ontology Evaluation:Consideration of Criteria, Approaches and Layers
ارزیابی هستی‌شناسی‌ها: بررسی معیارها، رویکردها و سطوح (ویژه نامه ذخیره،‌بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial note
توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی و ضرورت تدوین یک راهبرد کلان برای مدیریت اطلاعات (یادداشت سردبیر ویژه‌نامه ذخیره، بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of the Size and the Shape of the Word on Information Recall and Reading Speed in Electronic Content
بررسی نقش اندازه و شکل حرف بر یادآوری اطلاعات و سرعت خواندن متن در محتوای الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying the ISO 9126 Model to the Evaluation of an E-learning System in Iran
به‌کارگیری استاندارد ایزو 9126 در ارزیابی کیفیت سامانه‌های یادگیری الکترونیکی در ایران (مطالعه موردی: سامانه آموزش مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Criteria to Measuring of the E-readiness Level of Academic Libraries Based of IUP Model
ارائه شاخص‌‌های سنجش آمادگی الکترونیکی در کتابخانه‌های دانشگاهی براساس مدل IUP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of Factors Affecting E-learner's Satisfaction
ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت یادگیرنده ‌الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Cognitive Approach to Ethical Dilemmas Originating from Information Technology Revolution: Some Considerations and Recommendations
رویکردی شناختی به تنگناهای اخلاقی ناشی از انقلاب فنّاوری اطلاعات: برخی ملاحظات و راهکارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Teachers’ Concern toward Information and Communication Technology and Levels of Their Usage According to Concern Based Adoption Model
بررسی رابطه بین میزان علاقه‌مندی به فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و سطوح کاربرد آن براساس مدل پذیرش مبتنی بر علاقه هال و هارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Factors Affecting Utilization of Information Technology (IT) by Agricultural Students
بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognizing of Fundamental Factors in Effectiveness of E-learning Systems
شناسایی عامل‌های زیربنایی در اثربخشی نظام‌های یادگیری الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Digital Libraries to Support of E-learning
نقش کتابخانه های دیجیتالی در پشتیبانی از آموزش الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Model of Developing Information Literacy for Iranian Ministry of Higher Education (MSRT)
مدل توسعه‌ سواد اطلاعاتی در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Intention to Use Information Technology (IT) Among Agricultural Teachers in Agricultural Vocational Schools in Kurdistan Province
تبیین مدل رفتاری هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کردستان در تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Online Search Skills among Public Medical Science Students of Bandar Abbas and Rafsanjan Universities in 2008- 2009
مقایسه مهارت‌های جستجوی پیوسته بین دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی بندرعباس و رفسنجان در سال‌های 1387- 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial note
سمت و سوی توسعه پژوهش‌ها در قلمرو اطلاع یابی، سواد اطلاعاتی و یادگیری الکترونیکی (یادداشت سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 1 (2012-2)


Investigating the Challenges for Adopting and Implementing of Information and Communication Technologies (ICT) by Isfahan High Schools Teachers: Based On the Model of Barriers in ICT Usage
بررسی چالش‌های پذیرش و کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در بین دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان براساس مدل موانع کاربرد فاوا (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Webometrics of Iranian Universities Dominated by the Ministry of Science, Research and Technology
وب‌سنجی دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Intranet Potentials of NLAI and Its Role in Knowledge Management
بررسی قابلیت‌های اینترانت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در مدیریت دانش (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying RFID Consumer Acceptance Using TAM: the Case of IUST Students
مطالعه پذیرش فنّاوری RFID توسط مصرف‌کنندگان با استفاده از مدل TAM (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران) (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Information Security Management Systems in Supply Chain Performance Improvement
نقش نظام‌های مدیریت امنیت اطلاعات در بهبود عملکرد زنجیره تأمین (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Libraries' Nationwide Membership (Ghadir) Quality Assessment Using SERVQUAL: Co-Libraries' Perspective
ارزیابی طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها) از دیدگاه کتابخانه‌های همکار:کاربرد "سورکوآل" (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Project for Establishing a Selected Dissemination of Information Service for the Faculty Members at Education and Psychology Faculty, University of Tehran
طرح ایجاد نظام اشاعه گزینشی اطلاعات برای اعضاء هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Scanning in Acquisition and Use of Information by the Managers of Private Publishers in Tehran City
پویش محیطی در گردآوری و استفاده از اطلاعات توسط مدیران ناشران خصوصی شهر تهران (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation criteria of Persian academic e-books: Master students’ attitude at Alzahra University
سنجش معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء (س) (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of a Goal Programming Model for Performance Evaluation of Public Libraries in the Country's Provinces
ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان‌های کشور (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Investment in Information Technology on Organization Productivity
بررسی اثر سرمایه‌گذاری در فنّاوری اطلاعات (IT) بر بهره‌وری سازمان (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Current Situation versus Desirable Perspective of Academic Libraries in Yazd University in Implementation of Total Quality Management
مقایسه وضعیت موجود و مطلوب کتابخانه‌های دانشگاهی یزد در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial note
پرسش‌های بی‌پاسخ پیرامون چالش‌های مدیریت در کتابخانه‌ها (یادداشت سردبیر ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Framework for Investigating Influence of Organizational Decision Makers on Data Mining Process Achievement
چارچوبی جهت بررسی تأثیر تصمیم گیرندگان سازمانی بر موفقیت فرآیند داده کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Effect of Knowledge Management Strategy on Human Resource Management Performance Using BSC Approach
ارزیابی تأثیر راهبرد مدیریت دانش بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی با استفاده از رویکرد BSC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Cultural Readiness of Organization For Successful Implementation of Knowledge Managment, Appling FMCDM Approach: Case of Central Bank of Iran
ارزیابی آمادگی فرهنگی سازمان جهت پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش با رویکرد FMCDM: مطالعه موردی در بانک مرکزی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the Study Model of "Knowledge Management Infrastructure in Organizations" in Information Centers: The case of the Regional Information Center for Science and Technology (RICeST)
کاربرد مدل مطالعه زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌ها در مراکز اطلاع‌رسانی: مطالعه موردی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فنّاوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Intellectual and Social Capital of Companies Ranked by Iran’s High Informatics Council
ارزیابی سرمایه‌های فکری ‌و اجتماعی شرکت‌های رتبه‌بندی‌شده توسط شورای عالی انفورماتیک ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Technology and Successful Knowledge Management Initiatives
فنّاوری اطلاعات و موفقیت ابتکارات مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Tentative Crisis Management Framework Based on Schools of Earl Knowledge Management in the Earthquake Crisis
ارائه چارچوب مدیریت بحران مبتنی‌بر مکاتب فکری مدیریت دانش ایرل در بحران زلزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Model Based Fuzzy Expert System for Measuring Organization Knowledge Management
مدلی بر مبنای نظام خبره فازی جهت اندازه‌گیری مدیریت دانش سازمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ICT Strategic Planning for Mazandaran Province
برنامه‌ریزی راهبردی فنّاوری اطلاعات و ارتباطات استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Qualitative Approach to Examining Knowledge Sharing in Iran Tax Administration Reform Program
رویکردی کیفی در بررسی وضعیت زیرساخت‌های تسهیم دانش در طرح جامع مالیاتی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Effective Factors on Knowledge Sharing Among E-Learning Students (Case Study: Tehran University E-learning Campus)
بررسی شاخص‌های مؤثر بر تسهیم دانش در میان دانشجویان دوره‌های آموزش الکترونیکی (مطالعه موردی: مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wikis as the Knowledge Management Tools in Organizations
ویکی‌ها به عنوان ابزارهای مدیریت دانش در سازمان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Knowledge Management in Portals of Iran Ministries
بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال‌های وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial note
مجله‌های علمی پژوهشی و مسأله داوری مقاله‌ها (یادداشت سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 4 (2011-10)


A Comparative Survey of Lotka and Pao’s Laws Conformity with the Number of Researchers and Their Articles in Computer Science and Artificial Intelligence Fields in Web of Science (1986-2009)
بررسی تطبیقی قواعد لوتکا و پائو با تعداد نویسندگان و مقالات آنان در حوزه‌های علوم رایانه و هوش مصنوعی در پایگاه استنادی وب آو ساینس در سال‌های 1986 تا 2009 (ویژه‌نامه علم‌سنجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientometrics in Organizations as a New Role for Library and Information Science Professionals
علم‌سنجی در سازمان‌ها نقشی نوین برای کتابداران کتابخانه‌های تخصصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Most Accredited English Language Free Electronic Journals in Medical Sciences
معتبرترین مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی‌زبان علوم پزشکی (ویژه‌نامه علم‌سنجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citation Analysis and Collaboration Pattern of Six Iranian English Journals in Engineering Area Indexed in Islamic World Science Citation Center
تحلیل استنادی و الگوی همکاری نویسندگان شش نشریه ایرانی انگلیسی زبان حوزه فنی و مهندسی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) (ویژه‌نامه علم‌سنجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Digging in to Link Analysis Researches in Iran and all around the World: a Review Article
کندوکاوی در پژوهش‌های تحلیل پیوندهای وبی در ایران و جهان: بررسی مروری (ویژه‌نامه علم‌سنجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Eigenfactor: a New Measure for Assessing Scientific Publications
عامل ویژه: سنجه‌ای نوین جهت ارزیابی انتشارات علمی (ویژه‌نامه علم‌سنجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citation Analysis of PJCR Humanities Journals during 2003-2007
تحلیل استنادی نشریات علوم انسانی در پایگاه PJCR در سال‌های 1382-1386 (ویژه‌نامه علم‌سنجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Ranking of Iranian LIS (Library and Information Science) Weblogs
ارزیابی و رتبه‌بندی وبلاگ‌های کتابداری ایران (ویژه‌نامه علم‌سنجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of "Matthew Effect" on Science Productions of Iranian Medical Universities on the basis of "Power- law Relationship" in a Five Year Period in the Web of Science
بررسی "اثر متیو" بر تولیدات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران براساس رابطه Power-law در فاصله زمانی پنج سال در پایگاه وب آو ساینس (ویژه‌نامه علم‌سنجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviewing Impact Factor to Evaluate the Quality of Journals
تأملی در کاربرد ضریب تأثیر برای ارزیابی کیفیت نشریات (ویژه‌نامه علم‌سنجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Iranian English Medical Journals in some Databases
بررسی وضعیت مجلات پزشکی انگلیسی زبان ایران در پایگاه های اطلاعاتی (ویژه‌نامه علم‌سنجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian Agricultural Journals and Standard: Degree of Compatibility of Persian Scientific Agricultural Journals with International Standard Organization (ISO) Publishing standards
مجله‌های فارسی حوزه کشاورزی و استاندارد: میزان همخوانی مجله های علمی - پژوهشی حوزه کشاورزی با استاندارد نشر مؤسسه بین المللی ایزو (ویژه نامه علم سنجی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial note
به‌سوی ایجاد ارزش افزوده اطلاعات در نظام ها و خدمات اطلاعاتی (سخن سردبیر - ویژه نامه علم سنجی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Two Decision Making Methods in Analyzing Experts’ Ranking of Change Models
کاربرد دو روش تصمیم‌گیری در تحلیل رتبه‌بندی متخصصان از مدل‌های تغییر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Organizational Culture Factors on Knowledge Management Processes Implementation in Technology & Deputy Tax Planning Agency
تأثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر استقرار فرآیندهای مدیریت دانش در معاونت فنّاوری و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating and Surveying the Relationship between Processes of Knowledge Management and Webometric Scale.
تحلیل رابطه بین فرآیندهای مدیریت دانش و مقیاس وبرمتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Situation of Top Universities' Websites in the Islamic World Countries: a Webometric Study
مطالعه وضعیت وب سایت های دانشگاه های برتر کشورهای جهان اسلام: یک مطالعه وب سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Impact of Using Meta Tag on the Improvement of Information Retrieval of the World Wide Web
بررسی تأثیر استفاده از ابربرچسب در بهبود بازیابی اطلاعات از وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Special Intelligent Search Engine
طراحی موتور جستجوی هوشمند تخصصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors determining Adoption of Information Technology by Vocational Agricultural Teachers Using Technology Acceptance Model (TAM) in Kermanshah Province
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فنّاوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فنّاوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Technology: a Strategy for Efficient and Effective Management of Human Resources
فنّاوری اطلاعات: راهبردی برای مدیریت کارآمدتر و اثربخش تر منابع انسانی (مطالعه ای در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Feasibility Study of Replacing Printed Reference Sources by Free Electronic Reference Sources in University Libraries
امکان سنجی جایگزینی منابع مرجع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی در کتابخانه‌های دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Co-authorship networks of Iranian articles in library and information science, psychology, management and economics in ISI during 2000-2009
شبکه‌های هم‌تألیفی در مقالات ایرانی رشته‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی، روان‌شناسی، مدیریت و اقتصاد در پایگاه ISI بین سال‌های 2000 تا 2009
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of National Scientific Journals in Databases: The Case of Agriculture and Natural Resources Journals
جایگاه مجلات علمی کشور در پایگاه های اطلاعاتی: مورد مطالعه نشریات کشاورزی و منابع طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Acceptance and Usage of Information and Communication Technology and Educational and Research Performance of Faculty Members of Ferdowsi University of Mashhad in 2008-2009
رابطه بین میزان استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial note
حکایت استفاده کاربردی از پژوهش ها در ایران (سخن سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 3 (2011-7)


Libraries of Islamic Seminaries, Captured in the Shortness of Research and Standardization
کتابخانه‌های حوزوی، در تنگنای فقر پژوهش و استاندارد سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Basic Information and Communication in the Website of Governmental Organizations: a Literature Review
اطلاعات و امکانات ارتباطی در وب سایت سازمانهای دولتی: مرور نوشتارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Scientific Publications of Middle East Countries in SSCI over the Past 30 Years
بررسی انتشارات علمی کشورهای خاورمیانه در نمایه استنادی علوم اجتماعی طی 30 سال اخیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Link and Content Analysis: a Case Study of National Archives
تحلیل محتوایی و پیوندی: مطاله موردی وب سایت های آرشیو های ملی جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evalution of Online Thesauri of Iranian Research Institute for Information Science and Technology: Descriptive Approoch
ارزیابی اصطلاحنامه های مبتنی بر وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: رویکرد توصیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of user orientation of user interfaces in Persian web pages of Iranian digital libraries and proposing a model
تحلیلی بر کاربرمداری رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of User Interface Components in Clustering-based Information Retrieval Systems
بررسی عناصر و مؤلفه‏های رابط کاربر در نظام‏های بازیابی اطلاعات مبتنی بر خوشه‏بندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of User Interface of Islamic Software
ارزیابی رابط کاربر نرم افزارهای علوم اسلامی شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Levels Using It by Faculty Members of Governmental Universities of Isfahan Province According to the Concerned Based Adoption Model: a comparative investigation
مطالعه سطح به کارگیری فناوری اطلاعات توسط استادان دانشگاه های دولتی استان اصفهان بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه: یک بررسی تطبیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Feasibility Study for Implementation of Electronic Learning in the Gas Company of Yazd Province
امکان سنجی برگزاری یادگیری الکترونیکی در شرکت گاز استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Institutional Repository of Ferdowsi University of Mashhad (FUM), and its Compatibility with Scientific Criteria
بررسی مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Organizational Readiness of Implementation by Considering Knowledge Management Effective Success Factors
بررسی میزان آمادگی اجرای مدیریت دانش در سازمان ها با توجه به عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial Note
مسأله‌ای به‌نام خدمات اطلاع‌رسانی در ایران - یادداشت سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 2 (2011-3)


Towards Creative and Self-Organizing Systems: The Explanation of Edge of Chaos Concept in Electronic Learning
حرکت به سوی سیستم های خلّاق و خود سازمان ده: روشن سازی مفهوم لبه‌ آشوب در یادگیری الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Analysis of Security Challenges and Solutions in e-Learning Environments
شناسایی و تحلیل چالش ها و راه کارهای امنیتی در یادگیری الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Information Architecture Framework for Establishing a Virtual University in Iran
طرّاحی چارچوب معماری اطّلاعاتی برای تحقّق دانشگاه مجازی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific Pioneers of Islamic World in Nano Science and Technology
پیشگامان علمی جهان اسلام در حوزه‌ علوم و فنّاوری نانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Citation Analysis of Persian Research Resources in Iran
مروری بر منابع تحلیل استنادی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientometrics Study of scientific productions of Iranian Medical Sciences Universities in Web of Science During 1999-2008
مطالعه علم سنجی تولیدات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران در پایگاه «وب آوساینس» طی سالهای 1999-2008
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Usage Rate of Information and Communication Technology and Demographic Features of Faculty Members of Ferdowsi University of Mashhad
رابطه بین میزان استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات با ویژگی های جمیّت شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد سال 87-88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing an Integrated Method for Measuring and Predicting Productivity of Knowledge Works on the Basis of Time-Series Techniques: A Case Study of Parskhodro Company
ارائه‌ روشی تلفیقی برای اندازه گیری و پیش بینی بهره وری دانش کاران مبتنی بر تکنیک سری های زمانی،‌ مورد کاوی شرکت پارس خودرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Radio Frequency Identification (RFID) Technology to Improve the Manangement and Control of Libraries and Information Centers
استفاده از فنّاوری شناسایی با امواج رادیویی «آر. اف. آی. دی» در بهبود مدیریّت و کنترل کتابخانه ها و مراکز اطّلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

knowledge Acquistion from Database of Information Management and Documentation Softwares by DataMining Techniques
استخراج دانش از پایگاه داده نرم افزارهای مدیریت اطلاعات و مستندات با تکنیک های داده کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing a Model for Knowledge Sharing in Plans on the Basis of their Attibutes
ارائه مدلی برای تسهیم دانش در طرح ها بر مبنای ویژگی های آن ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of obstacles of Information Technology application in Shiraz public Libraries
بررسی موانع بکارگیری فنّاوری اطّلاعات در کتابخانه های عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Web-based citaion databases: An Analysis of the Structurs and Algorithms of Information Storage and Retrieval
تحلیل ساختار و الگوریتم ذخیره و بازیابی اطّلاعات در پایگاه های استنادی وبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial Note
چالش های گسترش نظام ملّی اطّلاع رسانی علم و فنّاوری در ایران (سخن سردبیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 1 (2010-12)


Influenceof IT on School's Educational Systems
تأثیر فنّاوری اطلاعات بر نظام آموزشی مدارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A process Approach to Information Services: Information Search Process (ISP) Model
رویکرد فرایندی در ارائه خدمات اطلاعاتی: معرفی الگوی «فرایند کاوش اطلاعات»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on Information Seeking Behaviors of Graduate Students in Birjand and Ferdowsi Universities on the basis of Kuhlthau Model of Information Search Process
بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بیرجند و فردوسی بر اساس الگوی فراگرد جست‌وجوی اطلاعات کولثاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on Research on Islamic Revolution in Iran All of the Post-Graduate Dissertations of State Universities Between 1979-2004
مطالعه و تحلیل تحقیقات انقلاب اسلامی در ایران (پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی ایران طی سالهای 1358 تا 1383 موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific Productivity of Dentistry in Iranian Journals during 1978-2006
تولیدات علمی رشته دندانپزشکی در مجلات ایرانی در سالهای 1358-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Webometric Analysis of ISI Medical Journals Using Yahoo, AltaVista, and All the Web Search Engines
تحلیل وب‌سنجی مجلات علوم پزشکی پایگاه «آی. اس. آی» با استفاده از سه موتور جستجوی یاهو، آلتاویستا و آل د وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Characteristics of Core Latin Journals in Scientific Output of Faculty Members of Tehran University in Accordance to ISI Citations and JCR Impact Factor During 1990-2009
بررسی ویژگی‌های مجلات هسته لاتین در تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه تهران از لحاظ حضور در «آی. اس. آی» و ضریب تأثیر طی سالهای 1990-2009
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interoperability in Digital Library Systems: Content Analyzing
مبادله اطلاعات در سیستم‌های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال: تحلیل محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on Factors Affecting Application of Information and Communication Technology (ICT) by Faculty Members of
بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An applied model for measuring the knowledge sharing capability
ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش (بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial Note
خرد جمعی و همکاری علمی در تولید علم: چرا، چگونه؟
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 4 (2010-9)


Invisible Colleges: A Literature Review
دانشگاه‌های نامرئی: مروری بر متون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Setting up Information Literacy Workshops in School Libraries: Imperatives, Principles and Methods
برگزاری کارگاههای آموزش سواد اطلاعاتی در کتابخانه‌های آموزشگاهی: ضرورت، اصول و روشها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ebook Evaluation Criteria: A Proposed Checklist
معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی: سیاهه‌ی پیشنهادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Users’ Expectation from the User Interface Screen of an Academic Digital Library
بررسی انتظارات کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتال دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Redesigning of Contextual Items of Iranian State Portals
بازطراحی اقلام محتوایی پرتالهای استانی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of English Language Library and Information Science Weblogs: Analyzing the Link between Weblog Types and Their Technical /Content Structure
بررسی وبلاگهای کتابداری و اطلاع‌رسانی انگلیسی زبان: تحلیلی درباره ارتباط بین نوع وبلاگها و ساختار محتوایی و فنی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Accessibility in Four Library and Information Sciences Journals: A Comparative Study
ارزیابی دسترس‌پذیری استنادهای اینترنتی در چهار مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی: یک مطالعه تطبیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Status and Impact Factor of Muslim Scientific Journals in ISI Database: A Bibliometric Study
بررسی وضعیت و ضریب تأثیر مجلات علمی کشورهای مسلمان در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی (ISI): مطالعه‌ای کتاب‌سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Co-authorship of Iranian Researchers in Science, Social Science, Art and Humanities Citation Indexes in the Web of Science between 2000 and 2006
هم‌نویسندگی پژوهشگران ایران در نمایه‌های استنادی علوم، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی در پایگاه Web of Science در سالهای 2000 تا 2006
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editor Notes
جای خالی نوآوری: چالش جدی در پژوهشهای ما
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 3 (2010-4)


Web Applications of Bibliometrics and Link Analysis
کاربردهای کتاب‌سنجی و تحلیل پیوند در محیط وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Impacting on Development of IT and E-Commerce in SMEs
عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های کوچک و متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of the Relationship between the Factors Influencing Effective Use of IT in SMEs in Iran A Delphi Application
الگوی رابطه عوامل مؤثر در استفاده کارآمد از فناوری اطلاعات در شرکت‌های کوچک و متوسط ایران: کاربرد روش دلفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Maturity of IT and Business Strategies Alignment in Organization: Case Study of SAIPA-Yadak Company
سنجش بلوغ همسویی راهبرد‌های فناوری اطلاعات و کسب‌وکار در سازمان؛ مطالعه موردی: شرکت سایپا یدک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Framework for E-Government Inter-Operability at National Level based on the Experience of Other Countries
چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در سطح ملی بر اساس تجربه کشورها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction with Information Centers, E-Journals and Specilized Databases and their Correlation with the Age and Academic Rank of Faculty Members
بررسی میزان رضایت از مراکز اطلاع‌رسانی، مجلات الکترونیکی و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی، و رابطه آن‌ها با سن و رتبه علمی اعضای هیئت علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Propensity of Iranian Researchers for Collaboration and Team Work for the Period 1998-2007
مطالعه تطبیقی میزان گرایش پژوهشگران ایرانی در حوزه‌های ‌‌‌موضوعی مختلف به مشارکت و همکاری گروهی در سال‌های 1998تا 2007
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corporate Culture Prevailing on University Central Libraries and its Impact on the Extent of Knowledge Management Implementation
شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Information Flow in the Research Centers within Tarbiyyat Modares University
بررسی نحوه جریان اطلاعات در پژوهشکده‌های دانشگاه تربیت‌مدرس تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Clustering Methods in Drawing Maps of Science: Case Study of the Map For Urban Management Science
کاربرد روش‌های خوشه‌بندی در ترسیم نقشه‌های علم: مورد‌کاوی نقشه علم مدیریت شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

جهش علم و فناوری در ایران و جایگاه مراکز اطلاع‌رسانی در پشتیبانی از آن
جهش علم و فناوری در ایران و جایگاه مراکز اطلاع‌رسانی در پشتیبانی از آن
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2010-3)


Organizational Blockout: A novel Approach in Knowledge Management
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Essential Features for a Scholarly Journal Content Management and Peer Review Software
ویژگی‌های ضروری برای نرم‌افزار مدیریت محتوا و داوری مجله‌های علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and Comparison of Search capabilities of Web-based Meta-Search Engines: A Checklist Approach
امکانات جستجو در فراموتورهای جستجو در وب: رویکردی مبتنی بر سیاهه وارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Database Graphic User Interface correspondence with Ellis Information Seeking behavior Model
تطابق رابط ‏گرافیکی کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی با مدل رفتار اطلاع‏یابی الیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination and Analysis of the Extent of Factors Influencing Librarians’ Perception of the Terms used in Graphic User Interface of Simorgh Library Software
میزان و عوامل مؤثر بر فهم کتابداران از واژگان محیط رابط در نرم‌افزار کتابخانه‌ای سیمرغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Link between self-citation and authors’ co-incidence with journal impact factors in Iran: Case study of Economic Journals indexed in Islamic Science Citation Database
رابطه خوداستنادی و هم‌آیندی مؤلفان با ضریب تأثیر نشریات در ایران: مطالعه موردی نشریات حوزه اقتصاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between journal self-citation with impact factor for the scientific publications in humanities published between 2001 and 2007 based on Persian journal citation report generated by Islamic Science Citation database
میزان همبستگی خوداستنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی حوزه علوم انسانی بر ‌‌اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of research methods used in the dissertations of graduates from Tabriz University of Medical Sciences (Assistantship, MD, Board and MSc) for the years 1996-2006
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial Note
یاداشت سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2009-12)


Review of Full Spectrum of Services offered at Special Libraries
معرفی انواع خدمات کتابخانه‌های تخصصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Collection, Staff and Space of the Central Library of Tarbiyat Modarress University based on LibQUAL Instrument
ارزیابی مجموعه، کارکنان، و فضای کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس بر اساس ابزار «لیب‌کوال»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internet Anxiety in Information Search Process among Graduate Students at Ferdowsi and Birjand Universities
بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بیرجند و فردوسی در فرایند جستجوی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correspondence of Prior Knowledge with Information Seeking Behavior of Graduate Students in Tehran University
رابطه دانش پیشین با رفتار اطلاع‌جویی در دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی دانشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Metadata Elements within the Web Pages Resulting from Searching in General Search Engines
بررسی عناصر ابرداده‌ای موجود در صفحات وب حاصل از جستجو در موتورهای جستجوی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Available Methods in Farsi-English Cross Language Information Retrieval Using Machine-readable, Bilingual Glossary
بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citation Analysis and Histographic Outline of Scientific Output in Agriculture Using Science Citation Index (2000-2008)
تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ‌نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی در نمایه استنادی علوم در سال‌های 2000 تا 2008
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Scientific Output and Collaboration among LIS Scholars around the World [as Reflected in Emerald Database]
همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial Note
یادداشت سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2009-7)


The Idea of Learning without Constraints of Time and Place in Library Sciences in Developing Countries
اندیشه یادگیری بدون محدودیت مکانی و زمانی در علوم کتابداری در کشورهای در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Informal Information Sources and Information Seeking Behavior: Investigating the Causes and Factors Affecting Users’ Inclination towards Informal Information Sources
منابع غیر‌رسمی اطلاعات و رفتار اطلاعاتی: کنکاش در علل و عوامل گرایش کاربران به منابع اطلاعاتی غیر‌رسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intelligent Model for Measuring Organization Maturity in E-Business
مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Co-Authorship between Iran and ASEAN ‍Countries
بررسی تألیفات مشترک ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا در پایگاه «وب‌آو‌ساینس»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Execution of Pertinent ICT Regulations and Attitude of High School Principles in Metro Isfahan towards ICT
چگونگی کاربرد قوانین موجود و نگرش مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان درباره فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mental State on the Rate of Identifying the Relevancy of Documents Retrieved in a Search
بررسی تأثیر حالات روانی‌کاربران بر میزان تشخیص ربط مدارک بازیابی‌شده هنگام جستجو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimized Expansion of Search Queries Using ERIC Online Thesaurus and its Impact on Precision of Outcome and User’s Search Time
توسعۀ بهینۀ پرسش‌های جستجو با استفاده از اصطلاحنامه پیوسته «اریک» و تأثیر آن در مانعیت نتایج و زمان جستجوی‌ کاربر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Description and Analysis Pattern for Theses and Dissertations
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial note
یادداشت سردبیر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2009-4)


Method s for Measuring Productivity in Libraries and Information Centres
شیوه‌های اندازه‌گیری بهره‌وری در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Management: Concepts and Application
مدیریت اطلاعات: مفاهیم و کاربردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Opinion of Learners and Instructors Regarding in - service LIS Training Courses Offered by the Agricultural Scientific Information and Documentation Centre (ASIDC)
بررسی نظرات یادگیرندگان و مدرسین در مورد دوره‌های آموزش ضمن خدمت کتابداری و اطلاع رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی بین سال‌های 1379 تا 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Informatics: Brief History, Definition and Current Status Based on ISI Database
اطلاع‌سنجی: تاریخچه، تعاریف و وضعیت جاری آن براساس پایگاه اطلاعاتی «آی. اس. آی»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barries of Developing E-learning in Agricultural Higher Education: Students Perspective
موانع توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Personality Features on in Information- seeking Bahavior of Graduate Students at University of Tehran (2006-2007)
نقش ابعاد شخصیت در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acceptance Of Internet Banking In Iran: Extension of Technology Acceptance Model (TAM)
پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Editorial Note
سخن سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2009-1)


Interconnected and Innovative Libraries:Factors Tying Libraries More Closely Together
کتابخانه‌های به هم پیوسته و نوآور: عواملی که کتابخانه‌ها را بیشتر به یکدیگر متصل می‌کنند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

School libraries Pathfinders
مسیریاب کتابخانه‌های آموزشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Open Access Journals with a view of journals covered in ISI
مجله‌های دسترسی آزاد با نگاهی به مجله‌های
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Need to Employ Knowledge Management to Boost the Quality of Services in Modern Organization, Especially Libraries
لزوم به‌کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت‌های‌ سازمان‌های نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Need Assessment of students at faculty of Management and Accounting of Allameh Tabatabaie University and the Role of Library in Addressing those Needs
یازسنجی اطلاعاتی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و نقش کتابخانه در تأمین آن نیازها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citation Analysis of Articles Appearing in Five Persian Language Scientific Journals on Library and Information Sciences from 2002-2006
تحلیل استنادی مقالات پنج مجله علمی فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی بین سال‌های 1381 تا 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epistemology and Information Seeking Behaviour: Outcome of a Quantitative Research
معرفت‌شناسی و رفتار اطلاع‌جویی: نتایج یک پژوهش کمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Attitudes and Views of the Librarians and Faculty members of Shiraz University over deploying Wi-Fi in Academic Libraries
بررسی دیدگاه و نظرات کتابداران و اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2008-10)


Site Selection for Public Libraries in Iran:
مکان یابی کتابخانه های عمومی کشور: ضرورت و مؤلفه ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reverse Engineering in Library and Information Science
مهندسی معکوس در کتابداری و اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A View On Electronic Learning Portals
نگرشی بر درگاه‌های فراگیری الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

E-learning Application within Organizations
کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ebooks from the standpoint of information professionals working at Central libraries of Universities in Metropolitan Tehra
کتاب‌های الکترونیکی از دیدگاه متخصصان اطلاع‌رسانی شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content Analysis of Iranian
بررسی و تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های جهانگردی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Websites evaluation by children, teenagers and Children Librarian
ارزیابی تارنما(وب‌سایت)ها توسط کودکان و نوجوانان و کتابداران کودک و نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of internet search skills among LIS students at Tehran Science and Research Unit, Islamic Azad University
بررسی مهارت‌های دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رســانی دانـشگــاه آزاد اســلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران) در جستجوهای اینترنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2008-7)


Thesauri on the Web: Current Developments and Trends
اصطلاحنامه‌های روی وب: پیشرفت‌ها و گرایش‌های جاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Web site Evaluation Criteria
معیارهایی جهت ارزیابی تارنما(سایت)‌های وب (محتوا و کارایی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fundamentals of Guidelines for Visual Representation of Information
مبانی و راهبردهای ارائه و نمایش دیداری اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reference Librarian in Digital Environment:
کتابدار مرجع در محیط رقومی (دیجیتال): ویژگی‌های اخلاقی از نگاه متخصصان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Economic, Social and Cultural Factors and Challenges Pertaining to non-textbook Reading Tendencies by Youths: Case Study of Metropolitan Shiraz
بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با گرایش جوانان به مطالعه (غیردرسی) و مشکلات آنها در این زمینه: مطالعه موردی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Assessment of Library Website of Iranian State Universities:
ارزیابی کیفیت تارنما(وب‌سایت)‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران به منظور ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقای کیفیت آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Website Evaluation of Online Electronic Children and Adolescent Journals in Iran
ارزشیابی تارنما(وب‌سایت)های مجله‌های الکترونیکی پیوسته کودک و نوجوان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2008-4)


Marketing library services to the Net Generation
بازاریابی خدمات کتابخانه برای جذب نسل‌نت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relevancy As a Concept in Information Retrieval
ربط و مفهوم آن در بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Document Delivery Services around the World
شناسایی و انتخاب مراکز مناسب خدمات تحویل مدرک در دنیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

E-book Collections in Academic Libraries of Metropolitan Tehran
بررسی کتاب‌های الکترونیکی موجود در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Opinion Poll of Information Unit managers of Central Libraries of Government Universities within Metro-Tehran regarding Services offered by Rose System and Nasim Iman
بررسی نظرات مسئولان واحد اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در مورد خدمات شرکت رزسیستم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific output of Library and Information Science Professionals of Iran in Emerald Database
تولید علم متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در پایگاه اطلاعاتی امرالد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of issues experienced by remote users of Databases operated by Regional Information Center Of Science and Technology
بررسی مسایل کاربران راه دور پایگاه‌های برخط مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2007-10)


Digital Reference: What the Past Has Taught Us and What the Future Will Hold
مرجع دیجیتالی: آنچه گذشته به ما آموخته و آنچه آینده در برخواهد داشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Index and Indexing Assessment: Criteria and Standards
ارزیابی نمایه و نمایه‌سازی: معیارها و استانداردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Document Delivery and Its Status in Iran and Around the World
بررسی وضعیت خدمات امانت بین کتابخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Libraries in Knowledge Society
نقش کتابخانه‌ها در جامعه دانش‌مدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Online Thesauri Compilation Methods
بررسی شیوه تدوین اصطلاحنامه‌های پیوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patrons’ Satisfaction with the Services of the Central Library of the City of Tabriz
بررسی میزان رضایت مراجعین از خدمات کتابخانه مرکزی شهرستان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Online Electronic Information search skills among Ph.D. Students at Faculty of Geography, University of Tehran
بررسی مهارت جستجوی اطلاعات در منابع الکترونیکی پیوسته در دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Teachers’ Access to and Utilization of ICT in the Middle-Schools of Metropolitan Isfahan
بررسی میزان دسترسی دبیران و بهره‌گیری آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring satisfaction rate of Shiraz University Students with Pars Azarakhsh (OFOGH) user interface and analysis of some of its significant design elements
بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط رابط نرم‌افزار پارس آذرخش (افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2007-7)


Authority Control in the Context of Bibliographic Control in the Electrionic Environment
مهار مستند در بستر کنترل کتابشناختی در محیط الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Cohesion in Indexing
بررسی انسجام در نمایه سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of RSS in Special Libraries
کاربرد آراِس‌اِس درکتابخانه‌های تخصصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consolidation of Library Softwares for Creation of Non-Farsi :union: Catalog Case Study: :union: Catalog of Agricultural Publications
یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای برای ایجاد فهرستگان نشریات غیرفارسی؛ مطالعه موردی: فهرستگان نشریات کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Science and Technology Quarterly: A Bibliometric Study
فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات: مطالعه کتابسنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Usage Level of Non-Farsi Periodicals within Arts Library and Determination of Core Journals
میزان استفاده از مجلات لاتین کتابخانه هنر و تعیین مجلات هسته لاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Webometric Investigation of Visibility and Collaboration of Iranian Nanotechnology Websites
بررسی میزان رؤیت و میزان همکاری وب‌سایت‌های نانوفناوری ایران با استفاده از روش وب‌سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2007-4)


Bibliographic index coverage of a multidesciplinary field
پوشش نمایه کتابشناختی در یک حوزه چند‌رشته‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Reading behavior in the digital environment : changes in reading in past 10 years
رفتار‍ِ مطالعه در محیط دیجیتالی ‌ تغییر در رفتار‍ِ مطالعه در طول 10 سال گذشته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Citation Analysis: Definitions and Applications
تحلیل استنادی: تعاریف و کاربرد‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Information Retrieval Models trol
مروری برمدل‌های بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of Viewpoints of Students at the Law and Political Sciences Faculty of Shiraz University concerning Establishing Full-Text Persian Articles Database on Law and Political Sciences
بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز درباره میزان اهمیت ایجاد پایگاه مقالات تخصصی متن کامل فارسی برای کتابخانه دانشکده مذکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Access to Online Databases on Document Delivery Services within Iranian Academic Libraries
تأثیر دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی پیوسته بر خدمات تحویل مدرک در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of HTML Meta-Tags Utilization in Web-based Open-Access Journals
مطالعه میزان به‌کارگیری اَبَرداده‌های زبان نشانه‌گذاری فرامتن در مجله‌های دسترسی آزاد وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2006-10)


Constructing library networks with Chinese characteristics: bringing about society-wide sharing of information resources
راه‌اندازی شبکه‌های کتابخانه‌ای با ویژگی‌های چینی: گسترش اشتراک منابع اطلاعاتی در سطح جامعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scholarly communication: a study of Felestine academic researchers
ارتباطات علمی: مطالعه‌ای در مورد محققان دانشگاهی فلسطین اشغالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding metadata and its perpose
مفهوم ابرداده و هدف آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Ranganathans Laws to the Web
کاربرد قوانین رانگاناتان در وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Copyright in Digital Environment
حق مؤلف در محیط دیجیتالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Employing Metadata Standards in Electronic Records and Document Management a Path before Archives and Documentation and Information Centers
مدارک و رکورد‌های الکترونیکی؛ راهی فراروی آرشیوها و مراکز اطلاعات و مدارک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating levels of ICT access and confidence by Wheat Planters in Hamedan Province for (Eurygaster integriceps) Sunn Pest Management and Control
بررسی میزان دسترسی و اعتماد گندمکاران استان همدان به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای مدیریت و کنترل آفت سن گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility Study of Document Delivery Services in Special Libraries in Tehran
مکان‌سنجی‌ خدمات‌ تحویل‌ مدرک‌ در کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Testing and Validation for Internet Attitude Scale among male and female students at Isfahan University and University of Medical Science
آزمون و اعتباریابی مقیاس نگرش‌های دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و اصفهان به اینترنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid Software Development Techniques
تحلیل، ارزیابی و ارائه الگویی برای انتخاب روش‌های سریع‌الانتقال ساخت نرم‌افزار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2006-7)


Online Reference Interview
مصاحبه مرجع پیوسته
| [Abstract-FA] | [XML] |

Information Literacy Competency For Higher Education
استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Library Portals
درگاه‌های کتابخا‌نه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Historical overview of emergence and development of online retrieval
بررسی روند تاریخی رشد و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining cost-effectiveness of electronic resources in special libraries in Metro Tehran
تعیین هزینه ـ اثربخشی منابع الکترونیکی در کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content analysis of Library and Information Science theses and dissertations held with IRANDOC 1994-2004
تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی سال‌های 1373 تا 1382، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Importance of digital reference desk in special libraries and guidelines for design of digital reference desk software with emphasis on reference services
اهمیت میزِ مرجع دیجیتالی در کتابخانه‌ها و رهنمودهایی برای طراحی نرم‌افزار میز مرجع دیجیتالی با تأکید بر خدمات مرجع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2006-10)


Information Access in Libraries: Methods and Problems
دسترسی به اطلاعات در کتابخانه ها: روشها و مسائل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Information Technology on Job Requirements And Qualifications for Catalogers
تأثیر فناوری اطلاعات بر مقتضیات و شرایط شغلی فهرست‌نویسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management Approaches to Digital Preservation
رویکردهای مدیریتی در حفاظت دیجیتالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Search Capabilities in Digital Libraries
ارزیابی قابلیتهای جستجو در کتابخانه‌های دیجیتالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of Prison Libraries in Iran according to IFLA Guidelines
بررسی و ضعیت کتابخانه‌های زندان در ایران براساس رهنمودهای ایفلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative study of free versions of ERIC and SearchEric Databases with commercial
بررسی و مقایسه نسخه‌های رایگان «اریک» و «سرچ اریک» با نسخه‌های تجاری «فرست سرچ» از پایگاه اطلاعاتی اریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic Recognition of Table of Content Given their Stylistics in Farsi and Western Dissertation
تشخیص خودکار صفحات فهرست با توجه به الگوی آنها در پایان‌نامه‌های فارسی و لاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2006-1)


information and reference services in the digital library
خدمات اطلاعاتی و مرجع در کتابخانه‌های دیجیتال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Classification Scheme for Libraries and Information Centers
طرحی نو برای رده‌بندی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Architecture: Library Science Techniques and “Topic Map”
معماری اطلاعات: ارتباط فنون کتابداری و استاندارد تاپیک‌مَپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structure and Content of the Portal for Information Literacy For Iranian Graduate Courses
مروری بر ساختار و محتوای درگاه اطلاعاتی درس سواد اطلاعاتی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Method for Meeting the Challenge of Web Mining of Farsi Language Websites
روشی برای رفع چالش‌های محتواکاوی در وب‌های فارسی زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Satisfaction among the Staff Surveying Employed at Data Processing Section of The National Library of Iran
بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content and Structural Features of Iranian Academic Libraries’ Web Pages in Comparison with Academic Libraries’ Web Pages in the United States, Canada and Australia
ویژگی‌های ساختاری و محتوایی صفحات خانگی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در مقایسه با صفحات خانگی کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای امریکا، کانادا و استرالیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2005-10)


Means of Improving A Commercial Web-site
رده‌هایی برای بهبود یک وب‌سایت تجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distributed Indexing of world wide web using migrating crawler
نمایه سازی توزیع شده وب با استفاده از خزنده مهاجر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distance Education and the Reference Librarian
آموزش از راه دور و کتابداران مرجع در عصر فناوری اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

E-learning A new paradigm in the age of information
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

WEBLOG: A New Vista for librarianship and Information Sciences
وبلاگ: دریچه ای نو در دنیای کتابداری و اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Number Group in Machine Translation
گروه اعداد در ترجمه ماشینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Users’ assessment of Ghadir Project (Tehran 2004)
ارزیابی طرح غدیر از دیدگاه کاربران (تهران 1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2005-4)


جامعه اطلاعاتی و گزارشی از فرایندهای بین‌المللی تثبیت آن
جامعه اطلاعاتی و گزارشی از فرایندهای بین‌المللی تثبیت آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Information retrieval in the Web: beyond current search engines
بازیابی اطلاعات در وب: فراتر از موتورهای جستجوی کنونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Librarians in the knowledge age
کتابداران در عصر دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concept of information needs as viewed by the pioneers of library and information science
مفهوم نیاز اطلاعاتی از دیدگاه پیشگامان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Globalization of information world
جهانی‌شدن دنیای اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optical Character Recognition: A review of theoretical and practical considerations with special emphasis on particularities of Farsi language
بازشناسی نوری حروف: مروری بر مباحث نظری و ملاحظات کاربردی با تأکید بر مسائل خاص زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measures for evaluating electronic resources with emphasis on websites
معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی با تاکید بر وب‌سایت‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information security technologies: A classification approach
فناوری‌های امنیت اطلاعات: با یک دیدگاه طبقه‌بندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2004-10)


سواد اطلاعاتی: یک اولویت نوظهور جهانی
سواد اطلاعاتی: یک اولویت نوظهور جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمایش‌هایی درباره تأثیر تحلیل گفتمان بر الگوریتم‌های رده‌بندی و بازیابی اطلاعات
آزمایش‌هایی درباره تأثیر تحلیل گفتمان بر الگوریتم‌های رده‌بندی و بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Tele-medicine programs for an information society
توسعه برنامه‌های پزشکی الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Invisible Web
وب نامرئی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

  Geographical Information System (GIS) application study for cataloging of Geo-science documents held by IRANDOC
بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.)در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در  مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Document Delivery and Interlibrary Loan in Iran: A Situation Report
بررسی وضعیت خدمات تحویل مدرک و امانت بین‌کتابخانه‌ای در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of access methods to management information resources by MBA students and Instructors in the State Universities in Tehran and provinces: Presenting alternatives for process improvement
مقایسه روش‌های دسترسی به منابع اطلاعاتی مدیریت توسط اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه‌های دولتی و ارائه راهکارهایی برای بهبود روش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2004-4)


نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش
نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آینده خدمات تحویل مدرک: دگرگونی نقش دست اندرکاران سنتی در عصر نوین اطلاعات
آینده خدمات تحویل مدرک: دگرگونی نقش دست اندرکاران سنتی در عصر نوین اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شایستگی شبکه‌ای و جستجوی اطلاعات در اینترنت از تعاریف تا مدلی شناختی اجتماعی
شایستگی شبکه‌ای و جستجوی اطلاعات در اینترنت از تعاریف تا مدلی شناختی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشر الکترونیکی : مزایا ، معایب دورنگاهی به آینده کاغذ
نشر الکترونیکی : مزایا ، معایب دورنگاهی به آینده کاغذ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افقهای نوین سازماندهی دانش در تعامل با محیط الکترونیکی
افقهای نوین سازماندهی دانش در تعامل با محیط الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

What is the information Seeking and Behavior of Information Seeking?
اطلاع‌یابی و رفتار اطلاع‌یابی چیست؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Document delivery
ملاحظاتی در باب «خدمات تحویل مدرک»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Foundation of Development Program Using of ITC in Iranian Public Education System
مبانی برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Solutions to some of the Problems of Farsi Writing and its Automation
ارائه راه حل برای برخی مسائل اتوماسیون و نگارش فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2003-10)


چهارمین گزارش بازرسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (مهر 1381 الی شهریور 1382)
چهارمین گزارش بازرسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (مهر 1381 الی شهریور 1382)
| [Abstract-FA] | [XML] |

وب سایت‌های تحویل مدرک
وب سایت‌های تحویل مدرک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چشم اندازهایی بر وب‌سنجی
چشم اندازهایی بر وب‌سنجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استـراتـژی اشتراک منـابع اطلاعـات کـانـادا
استـراتـژی اشتراک منـابع اطلاعـات کـانـادا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی کتابخانه عمومی (وقفی) دکتر حصیبی اراک و بخش نابینایان این کتابخانه
معرفی کتابخانه عمومی (وقفی) دکتر حصیبی اراک و بخش نابینایان این کتابخانه
| [Abstract-FA] | [XML] |

آئین چکیده نویسی
آئین چکیده نویسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Literacy standards
استانداردهای سواد اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی بانک اطلاعاتی نمایه (لوح فشرده نمایه) بانک اطلاعات متن مقالات نشریات ادواری فارسی
ارزیابی بانک اطلاعاتی نمایه (لوح فشرده نمایه) بانک اطلاعات متن مقالات نشریات ادواری فارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Query Refinement with Intelligent Retrieval Method based on Neural Network
بهینه‌سازی درخواست کاربر مبتنی بر هوشمندسازی بازیابی اطلاعات بوسیله شبکه عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thesaurus: Structure and Form
اصطلاحنامه: ساختار و شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Punctuation in Persian
کاربرد نشانه‌ها در خط فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iran’s Information Community and its Challenges in Future
  جامعه اطلاعاتی ایران و چالش‌های رویاروی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2003-4)


مدیریت دانش از دیدگاه یک استراتژی تجاری
مدیریت دانش از دیدگاه یک استراتژی تجاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اینترنت: سازماندهی و جستجو قدرت بازیابی موتورهای کاوش انتخابی: کیفیت جوابگویی آنها به سؤالات مرجع و موضوعی چگونه است؟
اینترنت: سازماندهی و جستجو قدرت بازیابی موتورهای کاوش انتخابی: کیفیت جوابگویی آنها به سؤالات مرجع و موضوعی چگونه است؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Users satisfaction of Iranian Documentation and Information Center library resources
بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانۀمرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فرهنگ‌نامه اصول فقه در یک نگاه
فرهنگ‌نامه اصول فقه در یک نگاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The kinds of borrowing in Persian
بررسی برخی فرآیندهای رایج قرض‌گیری در زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Machine Indexing Process and Measure the Needed  Capabilities for Employing this Process in the Former JSIS
امکان‌سنجی نمایه‌سازی ماشینی مدارک زبان فارسی در مرکز اطلاع‌رسانی جهاد کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Proportion between Personality and Information Job
تناسب شخصیت و شغل اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر شبکه ی اینترنت بر فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران موسسه ی آموزش عالی علمی و کاربردی و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) جهادکشاورزی تهران
تاثیر شبکه ی اینترنت بر فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران موسسه ی آموزش عالی علمی و کاربردی و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) جهادکشاورزی تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Terminology and word selection in automated  Indexing and Information Retrieval
کاربرد اصطلاح‌شناسی و واژه‌گزینی در نمایه‌سازی ماشینی و بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internet Security
امنیت شبکه: چالشها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

  Feedback and Information Retrieval Systems
بازخورد و نظامهای بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2002-10)


سومین گزارش بازرسی فعالیتهای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیمه اول سال 1381 هجری شمسی
سومین گزارش بازرسی فعالیتهای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیمه اول سال 1381 هجری شمسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیستم اطلاع‌رسانی برای برنامه‌ریزی بلندمدت علمی و فنی (ایساتپ)
سیستم اطلاع‌رسانی برای برنامه‌ریزی بلندمدت علمی و فنی (ایساتپ)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت دانش در سازمان‌ها: بررسی تأثیر متقابل فناوری، فنون و انسان
مدیریت دانش در سازمان‌ها: بررسی تأثیر متقابل فناوری، فنون و انسان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دقت موتورهای کاوش اینترنتی: مطالعه‌ای موردی در ارتباط با علوم زمین
دقت موتورهای کاوش اینترنتی: مطالعه‌ای موردی در ارتباط با علوم زمین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت نحوه مشارکت در کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی
مدیریت نحوه مشارکت در کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با شبکه جهانی وب
آشنایی با شبکه جهانی وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

پردازش گروه اسمی
پردازش گروه اسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان کمک‌یابی دانشجویان دانشگاه شیراز از کتابدار در انجام تحقیقات کتابخانه‌ای
میزان کمک‌یابی دانشجویان دانشگاه شیراز از کتابدار در انجام تحقیقات کتابخانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران
موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نظرات و نحوه استفاده مشترکین عضو مرکز اینترنت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از امکانات مرکز و تأثیر آن بر کارهای پژوهشی این اعضاء
بررسی نظرات و نحوه استفاده مشترکین عضو مرکز اینترنت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از امکانات مرکز و تأثیر آن بر کارهای پژوهشی این اعضاء
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2002-4)


دسترسی در برابر نگهداری: واقعیتهای مربوط به تحویل مدرک
دسترسی در برابر نگهداری: واقعیتهای مربوط به تحویل مدرک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایجاد خدمات دیجیتالی در کشاورزی
ایجاد خدمات دیجیتالی در کشاورزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خدمات مرجع دانشگاهی در هزاره جدید
خدمات مرجع دانشگاهی در هزاره جدید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش برای مدیریت کتابخانه
آموزش برای مدیریت کتابخانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار نمایه‌سازی در موتورهای کاوش وب
ساختار نمایه‌سازی در موتورهای کاوش وب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

  A Survey of Iranian Libraries web sites
بررسی وضعیت سایتهای کتابخانه‌های ایرانی در محیط وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of personality in information search experts
بررسی شخصیت کارشناسان کاوش اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How to Cite Electronic Sources in Academic Research
استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The OCLC Wordsmith Indexing System
نظام نمایه‌سازی وورداسمیت در شبکهء کتابشناختی (او.سی.ال.سی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selective information in the third millenium
اطلاع‌رسانی گزینشی- رویکرد هزاره سوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2001-10)


دومین گزارش بازرسی فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیمه دوم سال 1380 هجری شمسی
دومین گزارش بازرسی فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نیمه دوم سال 1380 هجری شمسی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مجموعه‌های پژوهشی در عصر رقومی: نقش کرل
مجموعه‌های پژوهشی در عصر رقومی: نقش کرل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش کتابدار بیمارستان در خودیاری پزشکی
نقش کتابدار بیمارستان در خودیاری پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرستگان جهان
فهرستگان جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه‌های دانشگاهی: بهینه‌سازی مهارتهای اطلاع‌رسانی دانشجویان(آموزش نسل کامپیوتر)
کتابخانه‌های دانشگاهی: بهینه‌سازی مهارتهای اطلاع‌رسانی دانشجویان(آموزش نسل کامپیوتر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistics of Ghadir Program-Libraries` Nationwide Membership Academic Year 1999-2000
آمار طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه ها سال تحصیلی 79-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citation analysis of the theses references of the Earth Sciences Area Graduates Available in the Iranian Information and Documentation center
تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان حوزه علوم زمین  موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian language and orthography for Information storage and retrieval
مسائل‌ زبان‌ و خط فارسی‌ در ذخیره‌‌سازی و بازیابی‌ اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical Seriveces in Libraries Tehran University
خدمات فنی و کتابخانه‌های دانشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Productiving in Information scince
بهره‌وری در اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2001-4)


نخستین گزارش بازرسی‌فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران   نیمه اول سال 1380 هجری‌شمسی
نخستین گزارش بازرسی‌فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران   نیمه اول سال 1380 هجری‌شمسی
| [Abstract-FA] | [XML] |

  گزارش نشست خبرگان در زمینهء توسعهء محتوای رقومی در آسیا و اقیانوسیه.  28-26مارس، ژاپن
  گزارش نشست خبرگان در زمینهء توسعهء محتوای رقومی در آسیا و اقیانوسیه.  28-26مارس، ژاپن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست نویسی منابع اینترنت: سازماندهی وب در کتابخانه های محلی و غیر آن
فهرست نویسی منابع اینترنت: سازماندهی وب در کتابخانه های محلی و غیر آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جستجو در اینترنت:آشنایی با موتور جستجوی «گوگل»
جستجو در اینترنت:آشنایی با موتور جستجوی «گوگل»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأملی بر جامعهء بدون کاغذ
تأملی بر جامعهء بدون کاغذ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تکامل وب و مقایسهء ابزارهای جستجو در اینترنت
تکامل وب و مقایسهء ابزارهای جستجو در اینترنت
| [Abstract-FA] | [XML] |

حق موءلف در عصر رقومی؛ تأکید بر عناصر زنجیرهء اطلاعات
حق موءلف در عصر رقومی؛ تأکید بر عناصر زنجیرهء اطلاعات
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی کاربرد نمایه‌سازی ماشینی در کتابخانه‌ها
بررسی کاربرد نمایه‌سازی ماشینی در کتابخانه‌ها
| [Abstract-FA] | [XML] |

استفاده از شبکهء عصبی پس – انتشار خطا در تفسیر نتایج مدلسازی تابلوی اعلانات الکترونیکی
استفاده از شبکهء عصبی پس – انتشار خطا در تفسیر نتایج مدلسازی تابلوی اعلانات الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

اصطلاحنامه شیمی
اصطلاحنامه شیمی
| [Abstract-FA] | [XML] |

A STUDY OF THE CORE PERIODICALS IN SHIRAZ UNIVERSITY FACULTY OF SCIENCE BASED ON BRADFORD’S LAW AND THE VIEWPOINTS OF THE FACULTY’S PROFESSORS AND RESEARCHERS (1995-2000)
پژوهشی دربارهء نشریات هستهء لاتین دانشکدهء علوم دانشگاه شیراز بر اساس قانون برادفورد و دیدگاه‌ استادان و محققان آن دانشکده(سالهای 2000-1995)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی
لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2000-10)


  خدمات‌ مرجع‌ رودررو
  خدمات‌ مرجع‌ رودررو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علوم‌ اطلاع‌رسانی‌،تحولات‌تاریخی‌وجنبه‌های‌اجتماعی‌:دیدگاهی‌ از اسکاندیناوی‌
علوم‌ اطلاع‌رسانی‌،تحولات‌تاریخی‌وجنبه‌های‌اجتماعی‌:دیدگاهی‌ از اسکاندیناوی‌
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه‌ درسی‌ اطلاع‌رسانی‌ در کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و در حال‌ توسعه
برنامه‌ درسی‌ اطلاع‌رسانی‌ در کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ و در حال‌ توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance review of the project for special library services extension to non-members.
بررسی‌ عملکرد طرح‌ تعمیم‌ خدمات‌ کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ به‌ افراد غیر عضو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Optimized information retrieval systems in Library and information softwares
طراحی‌ سیستم‌های‌ بازیابی‌ اطلاعات‌ بهینه‌ در نرم‌افزارهای‌ کتابخانه‌ای‌ و اطلاع‌رسانی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of article output by Iraninan Authors in Basic Sciences using Science Citation Index
بررسی‌ میزان‌ تولید مقالات‌ ایرانیان‌ در زمینه‌ علوم‌ پایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subject Searching in Online Cataloging systems
تجسس‌ موضوعی‌ در نظام‌های‌ فهرست‌ پیوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction to LIS Internship
درآمدی‌ بر کارورزی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Singular and Plural in Indexing
  مفرد و جمع‌ در نمایه‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

North and South disparity: What dose south lacks? A brief glance at Arab Information Environment
  نابرابری‌های‌ شمال‌ و جنوب‌: نیم‌نگاهی‌ به‌ محیط‌ اطلاعاتی‌ عرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information services in Tehran University Libraries
خدمات‌ اطلاع‌رسانی‌ در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2000-4)


National Information System the Main Element for Development
نظام ملی اطلاع‌رسانی؛رکن اصلی توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ساختار سازمانی‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاهی
ساختار سازمانی‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [XML] |

E-Mail and Information Dissemination
پست الکترونیکی و اشاعهء اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Introduction to Metadata
مقدمه‌ای بر فراداد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

اصول و رهنمودهایی برای امانت بین‌المللی (1978)تجدید نظر شده در سال 1987
اصول و رهنمودهایی برای امانت بین‌المللی (1978)تجدید نظر شده در سال 1987
| [Abstract-FA] | [XML] |

Information, communication and technology and Knowledge Management in Iran
گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینهء اطلاعات, فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران دوازدهمین اجلاس استینفو(مغولستان, 28 شهریور تا 1 مهر 1379)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ارزیابی پایگاه اطلاعات کتابشناسی ملی
ارزیابی پایگاه اطلاعات کتابشناسی ملی
| [Abstract-FA] | [XML] |

کتابخانه‌های دانشگاهی ایرلند: پیشرفت‌های اخیرو چشم‌اندازهای آینده
کتابخانه‌های دانشگاهی ایرلند: پیشرفت‌های اخیرو چشم‌اندازهای آینده
| [Abstract-FA] | [XML] |

Technology Information Services
خدمات اطلاعات فناوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparative Study of LIS Graduate Courses in Iran, India, United Kingdom and United State
بررسی تطبیقی وضعیت تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشورهای انگلستان،آمریکا، هند و ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (1999-10)


اخبار و رویدادهای خارجی
اخبار و رویدادهای خارجی
| [Abstract-FA] | [XML] |

استفاده از فن‌آوری اطلاعات در هنگ‌کنگ
استفاده از فن‌آوری اطلاعات در هنگ‌کنگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد سازه‌های تشخیصی در مذاکره پرسش کاوی در خدمت مرجع
کاربرد سازه‌های تشخیصی در مذاکره پرسش کاوی در خدمت مرجع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعهء شبکه‌بندی شده: چشم‌انداز و گزینه‌های فن‌آوردی
جامعهء شبکه‌بندی شده: چشم‌انداز و گزینه‌های فن‌آوردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The methodological Analysis of psychology theses available in IRANDOC
تحلیل روش‌شناسی پایان‌نامه‌های رشته روانشناسی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Internet and Information Resources Selection
اینترنت و انتخاب منابع اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the information needs of earthquake sciences’ researchers
بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information pollution
آلودگی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (1999-4)


کاربرد کتابسنجی در منابع ردیف اول علوم دامپزشکی
کاربرد کتابسنجی در منابع ردیف اول علوم دامپزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مجلات الکترونیکی : برخی مسائل و راه حل ها
مدیریت مجلات الکترونیکی : برخی مسائل و راه حل ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انجمن اروپایی اصطلاحشناسی (EAFT)
انجمن اروپایی اصطلاحشناسی (EAFT)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رفتار اطلاع یابی محققان علوم زمین
رفتار اطلاع یابی محققان علوم زمین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط مدیریت فن آوری با فن آوری اطلاع رسانی
ارتباط مدیریت فن آوری با فن آوری اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات و نظرات در نظامهای ملی اطلاع رسانی در کشورهای در حال توسعه
ملاحظات و نظرات در نظامهای ملی اطلاع رسانی در کشورهای در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خلاصه گزارش تحقیق در رفتار اطلاع یابی پزشکان شهرستان بجنورد
خلاصه گزارش تحقیق در رفتار اطلاع یابی پزشکان شهرستان بجنورد
| [Abstract-FA] | [XML] |

تأثیر تخصص موضوعی جستجوگران بر نتیجه بازیابی اطلاعات
تأثیر تخصص موضوعی جستجوگران بر نتیجه بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هوش مصنوعی و سیستم های خبره و کاربرد آنها در کتابداری و اطلاع رسانی
هوش مصنوعی و سیستم های خبره و کاربرد آنها در کتابداری و اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه فرایند موضوع سازی ذهنی جویندگان اطلاعات با ساختار سرعنوان های موضوعی فارسی
مقایسه فرایند موضوع سازی ذهنی جویندگان اطلاعات با ساختار سرعنوان های موضوعی فارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت شابک (ISBN) در نشر ایران
بررسی وضعیت شابک (ISBN) در نشر ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (1998-10)


ساختار کارآمد مدیریت اطلاعات در مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی
ساختار کارآمد مدیریت اطلاعات در مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نیمه تاریک؛ وجه تیره حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی
نیمه تاریک؛ وجه تیره حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل داده پایگاه ها بررسی داده پایگاه های تهران بزرگ
تحلیل داده پایگاه ها بررسی داده پایگاه های تهران بزرگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دشواری های ناشی از سیاست های ارزی و راهکارهای مقابله برای تأمین منابع اطلاعاتی
دشواری های ناشی از سیاست های ارزی و راهکارهای مقابله برای تأمین منابع اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سایبرمتریک: افقی نوین در پژوهش های اطلاع رسانی
سایبرمتریک: افقی نوین در پژوهش های اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تربیت مشاوران اطلاعاتی: پلی بر شکاف موجود در رفتار اطلاع جویی در میان گروه های گوناگون اجتماعی
تربیت مشاوران اطلاعاتی: پلی بر شکاف موجود در رفتار اطلاع جویی در میان گروه های گوناگون اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زن و پژوهش : تلاش برای افزایش فعالیت های علمی زنان ایران
زن و پژوهش : تلاش برای افزایش فعالیت های علمی زنان ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عضویت فراگیر کتابخانه ها
عضویت فراگیر کتابخانه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بانک اطلاعات علوم تربیتی ایران
بانک اطلاعات علوم تربیتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از شبیه سازی دربودجه بندی فرآیند: فرآیند ایجاد داده پایگاه ها
استفاده از شبیه سازی دربودجه بندی فرآیند: فرآیند ایجاد داده پایگاه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کشف دانش در کتابخانه های رقومی
کشف دانش در کتابخانه های رقومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چهل و نهمین گردهمایی علمی بین المللی اطلاع رسانی فید, هند
چهل و نهمین گردهمایی علمی بین المللی اطلاع رسانی فید, هند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (1998-4)


انواع چکیده و کارکردهای آن
انواع چکیده و کارکردهای آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دانشمندان, جستجوی اطلاعات, و خدمات مرجع
دانشمندان, جستجوی اطلاعات, و خدمات مرجع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امنیت اطلاعات در بزرگراه های الکترونیکی
امنیت اطلاعات در بزرگراه های الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه مدنی , جامعه اطلاعاتی, جامعه اسلامی
جامعه مدنی , جامعه اطلاعاتی, جامعه اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان استفاده از قواعد کتابشناختی در پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران در سالهای 1373-1372
بررسی میزان استفاده از قواعد کتابشناختی در پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران در سالهای 1373-1372
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خدمات مرجع و رضایت استفاده کنندگان
خدمات مرجع و رضایت استفاده کنندگان
| [Abstract-FA] | [XML] |

تفسیر و تعدیل رفتار اطلاع یابی جامعه استفاده کننده اطلاعات
تفسیر و تعدیل رفتار اطلاع یابی جامعه استفاده کننده اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (1998-1)


روش خلاق در تعریف نیازهای اطلاعاتی
روش خلاق در تعریف نیازهای اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه اطلاعاتی و توسعه
جامعه اطلاعاتی و توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال پایگاههای اطلاعاتی:دیسک نوری یا اینترنت
انتقال پایگاههای اطلاعاتی:دیسک نوری یا اینترنت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر انتقال فن آوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه
عوامل مؤثر بر انتقال فن آوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

OUTLINE OF A DATABASE ON WATER RESOURCE RESEARCH PROJECTS AND DOCUMENTS WITH EMPHASIS ON DOCUMENT DELIVERY
طرح بانک اطلاعات پروژههای تحقیقاتی و مدارک علمی آب با تأکید بر تهیه مدرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CURRENT CONTENTS DATABASE
پایگاه اطلاعاتی فهرست مندرجات جاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internet Development in the Islamic Republic Of Iran
گسترش اینترنت در جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SUBJECT TRENDS IN IRANIAN JOURNAL
گرایشهای موضوعی در مجله های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (1997-10)


مفهوم نوین اطلاعات علمی و فن آوری زلزله در چین
مفهوم نوین اطلاعات علمی و فن آوری زلزله در چین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش تخصصی آینده نگر در دانشگاه علوم کتابداری و اطلاع رسانی
آموزش تخصصی آینده نگر در دانشگاه علوم کتابداری و اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سناریوی بازار اطلاعات در هند
سناریوی بازار اطلاعات در هند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه ریزی زبان و برنامه ریزی اصطلاح شناسی نظریه ها و راهبردهای علمی
برنامه ریزی زبان و برنامه ریزی اصطلاح شناسی نظریه ها و راهبردهای علمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصطلاح های نمایه سازی برای مستندسازی رایانه ای: روشی کار بر مدار
اصطلاح های نمایه سازی برای مستندسازی رایانه ای: روشی کار بر مدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آماری وضعیت درخواست های جستجوی اطلاعات از بانک های خارجی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
بررسی آماری وضعیت درخواست های جستجوی اطلاعات از بانک های خارجی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی استفاده کنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین و نتایج کاوش آنها برحسب تجزیه کاوش، رشته و مقطع تحصیلی
بررسی استفاده کنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین و نتایج کاوش آنها برحسب تجزیه کاوش، رشته و مقطع تحصیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات
ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امانت بین کتابخانه ای
امانت بین کتابخانه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (1997-7)


اخبار و رویدادهای خارجی
اخبار و رویدادهای خارجی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مروری بر مقالات دومین کنفرانس اصطلاح شناسی پکن – چین 12- 15 مرداد
مروری بر مقالات دومین کنفرانس اصطلاح شناسی پکن – چین 12- 15 مرداد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل توصیفی از فرهنگ هیئت علمی دانشگاه ها و آموزش کتابشناسی
تحلیل توصیفی از فرهنگ هیئت علمی دانشگاه ها و آموزش کتابشناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر دیسک های نوری بر پایگاه های اطلاعاتی درون خطی
تاثیر دیسک های نوری بر پایگاه های اطلاعاتی درون خطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت راهبردی و نیازهای اطلاعاتی
مدیریت راهبردی و نیازهای اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اشتراک منابع؛ توسعه خدمات کتابخانه ای
اشتراک منابع؛ توسعه خدمات کتابخانه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایجاد پایگاه اطلاعات اصطلاح شناسی در زمینه پژوهش های ایمنی, به منظور دستیابی موثر به اطلاعات ایمنی از پایگاه های اطلاعاتی متعدد
ایجاد پایگاه اطلاعات اصطلاح شناسی در زمینه پژوهش های ایمنی, به منظور دستیابی موثر به اطلاعات ایمنی از پایگاه های اطلاعاتی متعدد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رده شناسی زبان و اصطلاح شناسی
رده شناسی زبان و اصطلاح شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختواره پرونده پژوهشی
ساختواره پرونده پژوهشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی راهبردهای کاوش استفاده کنندگان نهایی و متخصصان کاوش در جستجو از پایگاه اطلاعاتی مدلاین بر روی دیسک نوری
بررسی راهبردهای کاوش استفاده کنندگان نهایی و متخصصان کاوش در جستجو از پایگاه اطلاعاتی مدلاین بر روی دیسک نوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مبانی نیازسنجی اطلاعات
مبانی نیازسنجی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (1997-7)


اخبار و رویدادهای خارجی
اخبار و رویدادهای خارجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یازدهمین نشست مشورتی و گردهمایی / کارگاه آموزشی منطقه ای استینفو
گزارش یازدهمین نشست مشورتی و گردهمایی / کارگاه آموزشی منطقه ای استینفو
| [Abstract-FA] | [XML] |

تأثیر کتابداری بر سواد و توسعه در جهان سوم
تأثیر کتابداری بر سواد و توسعه در جهان سوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیستم های اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات
سیستم های اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هزینه – کارآیی و بازیافت هزینه در خدمات اطلاع رسانی
هزینه – کارآیی و بازیافت هزینه در خدمات اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علم آسیب دیده جهان سوم
علم آسیب دیده جهان سوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنترل کیفیت فرآورده های اطلاعاتی
کنترل کیفیت فرآورده های اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قواعد استنتاج و فرمول بندی پرسش در کاوش رایانه ای
قواعد استنتاج و فرمول بندی پرسش در کاوش رایانه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه اطلاعاتی و توسعه
جامعه اطلاعاتی و توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (1997-1)


خدمات اطلاع رسانی علمی و فنی در پاکستان
خدمات اطلاع رسانی علمی و فنی در پاکستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارهای و الگوهای مناسب
دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارهای و الگوهای مناسب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تهیه بانک پر حجم واژگان برای کاربرد در نظام های متن سازی و سازه یابی و بازیابی اطلاعات
تهیه بانک پر حجم واژگان برای کاربرد در نظام های متن سازی و سازه یابی و بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان تخصیص اصطلاح های اخص در اصطلاحنامه ERI
میزان تخصیص اصطلاح های اخص در اصطلاحنامه ERI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استاندارد Z39.50 , پروتکل سیستمهای مرتبط و ایستگاه کاری محقق
استاندارد Z39.50 , پروتکل سیستمهای مرتبط و ایستگاه کاری محقق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پایگاه های اطلاعاتی « مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
بررسی پایگاه های اطلاعاتی « مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنها
بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (1996-10)


نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی در نشریات خارجی
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی در نشریات خارجی
| [XML] |

شبیه سازی فرایند تولید پایگاههای اطلاعات
شبیه سازی فرایند تولید پایگاههای اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی فرآیند تولید پایگاههای اطلاعات علمی
طراحی فرآیند تولید پایگاههای اطلاعات علمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پارامتر هسته و نمایه سازی مقایسه ای بین گروه اسمی انگلیسی و فارسی
پارامتر هسته و نمایه سازی مقایسه ای بین گروه اسمی انگلیسی و فارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترجمه فارسی اصطلاحنامه اسپاینز
ترجمه فارسی اصطلاحنامه اسپاینز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یادداشت سردبیر: گزارشی کوتاه از فعالیتهای علمی مرکز
یادداشت سردبیر: گزارشی کوتاه از فعالیتهای علمی مرکز
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (1996-4)


نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی در نشریات خارجی
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی در نشریات خارجی
| [XML] |

معرفی پایگاهها اطلاعاتی خارجی (CD-ROM) موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
معرفی پایگاهها اطلاعاتی خارجی (CD-ROM) موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توانایی شناختی کتابداران و مراجعان کتابخانه‌دانشگاهی های
توانایی شناختی کتابداران و مراجعان کتابخانه‌دانشگاهی های
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و بررسی فصلنامه چکیده پایان‌نامه‌های ایران (دکترا و کارشناسی ارشد)
معرفی و بررسی فصلنامه چکیده پایان‌نامه‌های ایران (دکترا و کارشناسی ارشد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرمت مشترک مدارک درآرژانتین (فوکاد)
فرمت مشترک مدارک درآرژانتین (فوکاد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبکه ها یکی از مهمترین ابزار انتقال اطلاعات با تاکید بر روی شبکه‌های دیسک‌های فشرده نوری
شبکه ها یکی از مهمترین ابزار انتقال اطلاعات با تاکید بر روی شبکه‌های دیسک‌های فشرده نوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایران مارک: الگوی ملی پیشنهادی برای ذخیره و مبادله پیشینه‌های کتاب شناختی
ایران مارک: الگوی ملی پیشنهادی برای ذخیره و مبادله پیشینه‌های کتاب شناختی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (1996-1)


نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی در نشریات خارجی
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی در نشریات خارجی
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش اطلاعات و ارتباطات در جهان امروز
نقش اطلاعات و ارتباطات در جهان امروز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال مدارک راه حلی جهانی برای یک مسئله جهانی
انتقال مدارک راه حلی جهانی برای یک مسئله جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین کشورها
بررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین کشورها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرح تدوین اصطلاحنامه مهندسی
طرح تدوین اصطلاحنامه مهندسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه ریزی سیستمهای کامپیوتری در کتابخانه ها
برنامه ریزی سیستمهای کامپیوتری در کتابخانه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهکاری جدید برای توسعه اشتراک منابع
راهکاری جدید برای توسعه اشتراک منابع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (1995-1)


تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم (چالشهایی در چند کشور آسیایی و امکان همگرایی تکنولوژیک)
تکنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم (چالشهایی در چند کشور آسیایی و امکان همگرایی تکنولوژیک)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظام اگریس Agris و شبکه اطلاع رسانی آن در جهان و بررسی جایگاه ایران در آن
نظام اگریس Agris و شبکه اطلاع رسانی آن در جهان و بررسی جایگاه ایران در آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابشناسی نخستین گام اطلاع رسانی است
کتابشناسی نخستین گام اطلاع رسانی است
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پایگاههای معرفتی در سیستم های اطلاع رسانی
پایگاههای معرفتی در سیستم های اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش ماهواره ها در اطلاع رسانی
نقش ماهواره ها در اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه بخش دولتی و خصوصی در اطلاع رسانی
جایگاه بخش دولتی و خصوصی در اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ویژگیهای بانکهای اطلاعاتی در تحقیق و توسعه
ویژگیهای بانکهای اطلاعاتی در تحقیق و توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدخلی در باب شبکه اطلاعات منطقه ای
مدخلی در باب شبکه اطلاعات منطقه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصلاح نظام اطلاع رسانی ، یا ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق ؟
اصلاح نظام اطلاع رسانی ، یا ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق ؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

  تولید و مصرف فراآورده های اطلاعاتی معماری در دانشکده های معماری و شهرسازی
  تولید و مصرف فراآورده های اطلاعاتی معماری در دانشکده های معماری و شهرسازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیسکهای نوری
دیسکهای نوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی
لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به مراحل گوناگون در طراحی یک سیستم اطلاع رسانی
نگاهی به مراحل گوناگون در طراحی یک سیستم اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تنگناهای اجتماعی – روانی اطلاع رسانی برای توسعه
تنگناهای اجتماعی – روانی اطلاع رسانی برای توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرح ایجاد پایگاه داده های زبان فارسی با کمک کامپیوتر
طرح ایجاد پایگاه داده های زبان فارسی با کمک کامپیوتر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش اطلاع رسانی در پیشرفت تحقیق و توسعه
نقش اطلاع رسانی در پیشرفت تحقیق و توسعه
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (1994-4)


نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

  کتابخانه های آکادمیک: مصرف کنندگان اطلاعات توصیه هایی جهت اتخاذ خط مشی
  کتابخانه های آکادمیک: مصرف کنندگان اطلاعات توصیه هایی جهت اتخاذ خط مشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بانک اطلاعات کتاب شناختی کشاورزی ایران
بانک اطلاعات کتاب شناختی کشاورزی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصویر علمی ایران در جهان
تصویر علمی ایران در جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تکنولوژی های جدید و اطلاع رسانی در ایران
تکنولوژی های جدید و اطلاع رسانی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اطلاعات مورد نیاز کتابداران در عصر تکنولوژی
اطلاعات مورد نیاز کتابداران در عصر تکنولوژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تنگناها و مشکلات موجود اطلاع رسانی کشور
بررسی تنگناها و مشکلات موجود اطلاع رسانی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حافظه الکترونیکی
حافظه الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر زیر ساخت تکنولوژی اطلاعات در ایران
مروری بر زیر ساخت تکنولوژی اطلاعات در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (1993-7)


نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی اولین سمینار بررسی نقش اطلاع رسانی در تحقیق و توسعه
ارزیابی اولین سمینار بررسی نقش اطلاع رسانی در تحقیق و توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

  موسسه اطلاعات صنعتی و تکنولوژی کره، کی نی تی (KINITI)
  موسسه اطلاعات صنعتی و تکنولوژی کره، کی نی تی (KINITI)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه کتابخانه های بیمارستانی سوئد
توسعه کتابخانه های بیمارستانی سوئد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحویل مدرک: مباحثی پیرامون تهیه اطلاعات
تحویل مدرک: مباحثی پیرامون تهیه اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رهبری و فرصتهای جدید: اختیارات مدیران اطلاع‌رسانی
رهبری و فرصتهای جدید: اختیارات مدیران اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکنشهای زنجیره‌ای در شبکه‌های کامپیوتری
واکنشهای زنجیره‌ای در شبکه‌های کامپیوتری
| [Abstract-FA] | [XML] |

مروری بر کتاب سنجی، اطلاع سنجی، علم سنجی و کتابخانه سنجی
مروری بر کتاب سنجی، اطلاع سنجی، علم سنجی و کتابخانه سنجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگهداری و مشارکت در منابع: تضاد یا تکامل
نگهداری و مشارکت در منابع: تضاد یا تکامل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تکنولوژی پلهای اطلاعاتی
تکنولوژی پلهای اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آماری وضعیت اطلاع رسانی در ایران
بررسی آماری وضعیت اطلاع رسانی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (1993-4)


گزارش چهل و پنجمین کنگره بین المللی اطلاع رسانی ودکومانتاسیون
گزارش چهل و پنجمین کنگره بین المللی اطلاع رسانی ودکومانتاسیون
| [Abstract-FA] | [XML] |

به یاد دوست و همکار سید جلال الدین مساوات....
به یاد دوست و همکار سید جلال الدین مساوات....
| [Abstract-FA] | [XML] |

ماهیت, نقش و اهمیت فهرست در نظام کتابخانه
ماهیت, نقش و اهمیت فهرست در نظام کتابخانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آدونیس ـ در میان اسطوره و واقعیت تهیه مدرک آزمایشی با استفاده از تکنولوژی CD-ROM
آدونیس ـ در میان اسطوره و واقعیت تهیه مدرک آزمایشی با استفاده از تکنولوژی CD-ROM
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جریان تولید (تهیه)، توزیع (اشاعه) و مصرف اطلاعات در ایران
جریان تولید (تهیه)، توزیع (اشاعه) و مصرف اطلاعات در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اطلاعات: چهارمین عنصر حیاتی و  تاثیر آن بر فرهنگ ملتها
اطلاعات: چهارمین عنصر حیاتی و  تاثیر آن بر فرهنگ ملتها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دنیای جدید و متهور اطلاعات
دنیای جدید و متهور اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مبادله اطلاعات پروانه‌های نوآوری و تکنولوژی
مبادله اطلاعات پروانه‌های نوآوری و تکنولوژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مراکز خدماتی چکیده‌نویسی ونمایه‌سازی در چین
مروری بر مراکز خدماتی چکیده‌نویسی ونمایه‌سازی در چین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گردآوری و مدیریت پیایندها در کتابخانه های دانشگاهی نیجریه؛ اشاره هایی برای بهبود کیفیت خدمات کتابخانه
گردآوری و مدیریت پیایندها در کتابخانه های دانشگاهی نیجریه؛ اشاره هایی برای بهبود کیفیت خدمات کتابخانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از پست تصویری در ارائه خدمات اطلاعاتی به پزشکان مناطق دور افتاده
استفاده از پست تصویری در ارائه خدمات اطلاعاتی به پزشکان مناطق دور افتاده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اطلاعات و فقر اطلاعاتی
اطلاعات و فقر اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش پروانه اختراع در اشاعه اطلاعات صنعتی
نقش پروانه اختراع در اشاعه اطلاعات صنعتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط بین کتابخانه و آرشیو
ارتباط بین کتابخانه و آرشیو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی مرجعنکته هایی پیرامون پاسخگویی به سئوالات مرجع
استراتژی مرجعنکته هایی پیرامون پاسخگویی به سئوالات مرجع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (1985-10)


نظری اجمالی به کنفرانس رؤسای کتابخانه های ملی در وین درباره حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای(18- 21 فروردین 1365 برابر 7- 10 آوریل 1986)
نظری اجمالی به کنفرانس رؤسای کتابخانه های ملی در وین درباره حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای(18- 21 فروردین 1365 برابر 7- 10 آوریل 1986)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نوشته های علوم کتابداری و اطلاع رسانی: نتایج تحقیقات
نوشته های علوم کتابداری و اطلاع رسانی: نتایج تحقیقات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نکاتی چند درباره چکیده و چکیده نویسی
نکاتی چند درباره چکیده و چکیده نویسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبکه اطلاع رسانی اسکاپ (ESCAP)
شبکه اطلاع رسانی اسکاپ (ESCAP)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعلیم کتابداران مرجع با بهره گیری از روشهای آموزش استفاده از کتابخانه
تعلیم کتابداران مرجع با بهره گیری از روشهای آموزش استفاده از کتابخانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه ملی شوروی
کتابخانه ملی شوروی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر انقلاب میکروالکترونیک بر کار کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی: تحلیلی از گرایشهای آینده
تأثیر انقلاب میکروالکترونیک بر کار کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی: تحلیلی از گرایشهای آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پروانه های اختراعات و اهمیت آنهااز نظر اطلاعات علمی و فنی
پروانه های اختراعات و اهمیت آنهااز نظر اطلاعات علمی و فنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (1984-10)


مفهوم اطلاع (3)
مفهوم اطلاع (3)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم
انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوممشکلات، توسعه و دور نماها
خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوممشکلات، توسعه و دور نماها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی
پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمایه گردان
نمایه گردان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (1984-10)


مشکلات خودکار کردن نظام کتابخانه و اطلاع رسانی در برزیل
مشکلات خودکار کردن نظام کتابخانه و اطلاع رسانی در برزیل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کدگذاری نقشه های صنعتی (2)
کدگذاری نقشه های صنعتی (2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جامعه عرب و مجموعه کتابخانه های تخصصی در کشورهای عربی
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جامعه عرب و مجموعه کتابخانه های تخصصی در کشورهای عربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصطلاحشناسی و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاع رسانی
اصطلاحشناسی و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (1983-10)


حفاظت و نگهداری از آرشیوها
حفاظت و نگهداری از آرشیوها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه ها و خدمات اطلاع رسانی در چین
کتابخانه ها و خدمات اطلاع رسانی در چین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مفهوم اطلاع(2)
مفهوم اطلاع(2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمایه سازی همارا
نمایه سازی همارا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برگه های لبه منگنه
برگه های لبه منگنه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (1983-10)


مفهوم اطلاع(1)
مفهوم اطلاع(1)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دکومانتاسیون و اطلاع رسانی در جامعه عرب
دکومانتاسیون و اطلاع رسانی در جامعه عرب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات(2)
اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات(2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشی از « دوره بین المللی فعالیتهای اطلاعاتی پیشرفته در اتریش »
گزارشی از « دوره بین المللی فعالیتهای اطلاعاتی پیشرفته در اتریش »
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرح ابتدائی منطق بول و کاربرد آن درنظامهای بازیابی پس همارا
طرح ابتدائی منطق بول و کاربرد آن درنظامهای بازیابی پس همارا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی خدمات دکومانتاسیون در بنگلادش
ارزیابی خدمات دکومانتاسیون در بنگلادش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کدگذاری نقشه های صنعتی
کدگذاری نقشه های صنعتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظامهای اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری (2)
نظامهای اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری (2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (1982-10)


مؤسسه اقتصاد جهانی هامبورگ (HWWA) و بخشهای دکومانتاسیون، کتابخانه، و آرشیو آن
مؤسسه اقتصاد جهانی هامبورگ (HWWA) و بخشهای دکومانتاسیون، کتابخانه، و آرشیو آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه سازمان جهانی مالکیت معنوی در حوزه اطلاعات پروانه های ثبت اختراع
برنامه سازمان جهانی مالکیت معنوی در حوزه اطلاعات پروانه های ثبت اختراع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات
اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرحی جهت انتخاب مجلات علمی
طرحی جهت انتخاب مجلات علمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پرسشنامه بعنوان یکی از روشهای جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه بعنوان یکی از روشهای جمع آوری اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحول نقش متخصصان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
تحول نقش متخصصان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظامهای اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری
نظامهای اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (1978-10)


مرکز اطلاعات و مدارک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مرکز اطلاعات و مدارک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پل اوتله و هنری لافونتن:ابداع کنندگان رده بندی دهدهی جهانی و بنیانگذارانموسسه بین المللی کتابشناسی
پل اوتله و هنری لافونتن:ابداع کنندگان رده بندی دهدهی جهانی و بنیانگذارانموسسه بین المللی کتابشناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

در جستجوی نظریه ای علمی برای خدمات ارجاعی و اطلاعاتی
در جستجوی نظریه ای علمی برای خدمات ارجاعی و اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دکومانتاسیون و علم کتابداری
دکومانتاسیون و علم کتابداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظام اطلاعات پژوهشی در اتحاد جماهیر شوروی
نظام اطلاعات پژوهشی در اتحاد جماهیر شوروی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (1976-10)


طرح هماهنگی شبکه اطلاع رسانی اروپا (اورونت)
طرح هماهنگی شبکه اطلاع رسانی اروپا (اورونت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظام های ملی اطلاع رسانی (ناتیس) هدفهای ملی و بین المللی
نظام های ملی اطلاع رسانی (ناتیس) هدفهای ملی و بین المللی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه ها، مراکز مدارک و حوزه های ارتباط
کتابخانه ها، مراکز مدارک و حوزه های ارتباط
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از کتابشناسی تا دکومانتاسیون
از کتابشناسی تا دکومانتاسیون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (1977-10)


تاثیر زبان طبیعی در نمایه سازی و بازیابی علوم
تاثیر زبان طبیعی در نمایه سازی و بازیابی علوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجزیه و تحلیل مدارک و نظریه زبان شناسی
تجزیه و تحلیل مدارک و نظریه زبان شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آگاهی هائی درباره سازمان اطلاع رسانی در حوزه امور کشاورزی
آگاهی هائی درباره سازمان اطلاع رسانی در حوزه امور کشاورزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (1975-10)


گزارش سمینار مؤسسه مطالعات عالی وابسته به ناتو در زمینه ارزشیابی و مدیریت علمی کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی
گزارش سمینار مؤسسه مطالعات عالی وابسته به ناتو در زمینه ارزشیابی و مدیریت علمی کتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مرکز بین المللی اطلاعات واژه شناسی
مرکز بین المللی اطلاعات واژه شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دستور ساختن واژه نامه استانداردهای بین المللی قسمت اول
دستور ساختن واژه نامه استانداردهای بین المللی قسمت اول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شماره استاندارد بین المللی
شماره استاندارد بین المللی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنائی با   Chemical Abstractsو چگونگی استفاده از آن
آشنائی با   Chemical Abstractsو چگونگی استفاده از آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسایل نمایه سازی نشریات علوم اجتماعی
مسایل نمایه سازی نشریات علوم اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (1975-10)


شورای هماهنگی مراکز اسناد در ایران
شورای هماهنگی مراکز اسناد در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنفرانس بین دولتها درباره برنامه ریزی ملی مراکز اسناد, کتابخانه ها و آرشیو
کنفرانس بین دولتها درباره برنامه ریزی ملی مراکز اسناد, کتابخانه ها و آرشیو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع _ دکومانتاسیوندر دانش اطلاع رسانی(3)
جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع _ دکومانتاسیوندر دانش اطلاع رسانی(3)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیده و چکیده نویسی
چکیده و چکیده نویسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهنمای نمایه سازی
راهنمای نمایه سازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (1973-10)


منابع آماری در ایران
منابع آماری در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی فهرست مقاله های روزنامه های ایران
معرفی فهرست مقاله های روزنامه های ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیده و چکیده نامه
چکیده و چکیده نامه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال اطلاعات و زیربنای اطلاعاتی
انتقال اطلاعات و زیربنای اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمایه گردان و کاربرد آن در زبان فارسی
نمایه گردان و کاربرد آن در زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (1973-10)


گزارش طرح امانت بین کتابخانه های ایران در سال 1350 و 1351
گزارش طرح امانت بین کتابخانه های ایران در سال 1350 و 1351
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مؤسسات اطلاعات علمی و فنی اتحاد جماهیر شوروی (وینیتی)
مؤسسات اطلاعات علمی و فنی اتحاد جماهیر شوروی (وینیتی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش(2)
انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش(2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع – دکومانتاسیوندر دانش اطلاع رسانی(2)
جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع – دکومانتاسیوندر دانش اطلاع رسانی(2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمایه و نمایه سازی
نمایه و نمایه سازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درباره کتابداری، دکومانتاسیون و علم اطلاع رسانی
درباره کتابداری، دکومانتاسیون و علم اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (1973-10)


انتشارات علمی, منبع و وسیله اشاعه دانش
انتشارات علمی, منبع و وسیله اشاعه دانش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی
شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع – دکومانتاسیون  در دانش اطلاعرسانی
جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع – دکومانتاسیون  در دانش اطلاعرسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چند جنبه اجتماعی دستگاه های رسمی  اطلاع رسانی
چند جنبه اجتماعی دستگاه های رسمی  اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (1972-10)


فعالیتهای اطلاع‌رسانی در مجارستان
فعالیتهای اطلاع‌رسانی در مجارستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اطلاعرسانی, جزء حیاتی پژوهشهای علمی
اطلاعرسانی, جزء حیاتی پژوهشهای علمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمایهسازی همارا
نمایهسازی همارا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیده و چکیدهنویسی
چکیده و چکیدهنویسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (1972-10)


معرفی واژه نامه بزرگ سازمان همکاری اقتصادی و عمران
معرفی واژه نامه بزرگ سازمان همکاری اقتصادی و عمران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمایه سازی نشریات ادواری
نمایه سازی نشریات ادواری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش توصیف گرها در تبادل اطلاعات و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه
نقش توصیف گرها در تبادل اطلاعات و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دانش اطلاع رسانی چیست؟
دانش اطلاع رسانی چیست؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles