راهنمای پدیدآوران

  1. هدف و موضوع

  هدف اصلی پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، انتشار نتایج پژوهش‌ها، آرا، و اندیشه‌‌های فرهیختگان در زمینه‌‌های بازنمایی و سازماندهی اطلاعات و دانش، ذخیره و بازیابی اطلاعات، کنترل مستندنام‌ها و موضوع، اصطلاح شناسی، هستی شناسی، استانداردهای فراداده‌ای، تعامل انسان – رایانه، وب و موتورهای کاوش، پردازش زبان طبیعی، نظامهای مدیریت محتوا، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، علم‌سنجی و تولید علم است. مخاطبان اصلی این فصل‌نامه را استادان و دانشجویان رشته‌‌های مرتبط،‌ و پژوهشگران و کارگزاران حوزه‌‌های مرتبط تشکیل می‌دهند. بر این اساس، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات گزارش‌های مربوط به پژوهش‌های اصیل،‌ پیشرفت‌های جاری‌، و موضوع‌های روز را به شکل مقاله‌‌های پژوهشی به زبان فارسی منتشر می‌سازد.

 

  2. اصول اخلاقی

  فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، عضو «کمیته اخلاق انتشارات» است و از اصول آن پیروی می‌کند.

  3. پذیرش نوشته‌‌ها

  مقالات دریافتی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

  1- مستخرج از فعالیت بدیع پژوهشی در حوزه‌های موضوعی نشریه باشد.

  2- پیش از این در نشریه‌های داخلی یا خارجی یا مقاله‌نامه‌های مجامع علمی چاپ نشده یا در انتظار چاپ نباشد.

  3- متن مقاله باید مطابق با شیوه نگارش نشریه نگاشته شود.

  4- مقاله‌ها باید دارای چکیده مبسوط انگلیسی (400 واژه) و چکیده مبسوط فارسی (400 واژه) باشد.

  نوشته‌‌های ارائه شده به فصل‌نامه در دو مرحله از سوی سردبیر و داوری و با تأیید هیئت تحریریه منتشر می‌شوند. در مرحله اول داوری، نوشته‌‌هایی پذیرفته می‌شوند که با هدف و موضوع فصل‌نامه هم‌خوان و متناسب با سطح علمی فصل‌نامه باشند و پیش‌تر منتشر یا برای بررسی به نشریه دیگری ارائه نشده باشند. این نوشته‌‌ها باید بر اساس این راهنما تدوین و به فصل‌نامه ارائه شده باشند. در مرحله دوم داوری، نوشته‌‌هایی پذیرفته می‌شوند که از لحاظ محتوا دارای اعتبار کافی؛ به صورت مستند نوشته‌ شده؛ از روش‌های معتبر بهره‌ برده؛ در نتیجه پژوهش و مطالعه پدیدآور(ان) حاصل شده؛ از لحاظ موضوع دارای اهمیت کافی؛ و دارای ساختار و نگارشی علمی و روان باشند. فرایند داوری به صورت ناشناس انجام خواهد شد. انتشار نوشته‌ها در فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پس از پذیرش از سوی داوران،‌ با دریافت «کپی‌رایت» از پدیدآور(ان) صورت می‌پذیرد.

  نکات اصلی شیوه نگارش نشریه

  1- متن مقاله حداکثر در 20 صفحه آچهار با فاصله یک‌ سانتی‌متر بین سطرها و حاشیه‌های 3 سانتی‌متر از هر طرف (به شکل یک ستونه) در نرم‌افزار وُرد تایپ شود.

  2- نوع قلم فارسی B Zar معمولی و با اندازه 13 برای متن و B Zar تیره با اندازه 11 برای عنوانها و نوع قلم انگلیسی Times New Roman با اندازه 12 است.

  3- در نگارش متن، اصول نگارش زبان فارسی رعایت شود.

  4- اجزای مقاله به شرح زیر تنظیم می‌شود .

  4-1- صفحه اول

  § عنوان مقاله به فارسی، در سطر بعد نام و نام خانوادگی پدیدآور(ان) (نام پدیدآور رابط با * مشخص شود)

  § مرتبه علمی و وابستگی سازمانی هر یک از نویسندگان

  § نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و رایانامه (پست‌الکترونیکی) هر یک از نویسندگان

  § چکیده مقاله در حداکثر 004کلمه به همراه پنج کلیدواژه اصلی

  4-2- ساختار متن اصلی مقاله

  § بدنه اصلی مقاله باید شامل مقدمه، پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.

  § جدولها و نمودارها به ترتیب (و از راست به چپ) شماره‌گذاری می‌شود. عنوان جدول در بالا و عنوان شکلها در زیر آنها درج شود.

  § پانویسها در انتهای هر صفحه درج شود.

  § پیوستها و یادداشتها در انتهای مقاله و بعد از استنادها آورده شوند.

  § استناد به مراجع بر اساس اطلاعات کامل «شیوه‌نامه ایران» (قابل دسترسی در نشانی h‏ttp://irandoc.ac.ir/files/shivenameh_iran.pdf ) باشد.

  § چکیده مبسوط مقاله به زبان دوم (400 واژه)، به همراه پنج کلیدواژه اصلی

    4-3. متن. متن نوشته شامل مطالب اصلی نوشته است که معمولاً با مقدمه آغاز و با فهرست منابع پایان می‌یابد. در صورتی که نوشته دارای پیوست‌هایی باشد،‌ این پیوست‌ها پس از فهرست منابع قرار می‌گیرند. در متن نوشته، توجه به نکات زیر ضرورت دارد:

  § نگارش متن نوشته بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان فارسی صورت می‌گیرد.

  § شکل و جدولها و سایر موارد غیر از متن در فایلی جداگانه ارسال شود.

  § از واژه‌های غیرفارسی در متن اصلی (به جز استناد به منابع غیرفارسی) استفاده نمی‌شود.

  § در نگارشِ فارسیِ نام‌هایِ خارجی، هر نام به‌صورت جداگانه داخل گیومه [«...»] قرار می‌گیرد.

  § معادل غیرفارسی واژه‌های جدید یا نامأنوس در پانوشت می‌آیند.

  § به تمامی شکل‌ها، جدول‌ها، فرمول‌ها، پانوشت‌ها، و پیوست‌ها باید در متن اصلی با ذکر شماره آنها اشاره شود.

  § پانوشت‌ها در پایین هر صفحه و با شماره‌های پیاپی تنظیم و حرف اول پانوشت‌های انگلیسی (به جز نام‌های خاص، سرواژه‌ها، و کوته‌نوشت‌ها) کوچک نوشته می‌شوند.

  § پیوست‌های نوشته در آخرین بخش آن می‌آیند. پیوست‌ها به ترتیب حرف‌های الفبای فارسی [پیوست «الف»، پیوست «ب»، پیوست «پ»، ...] نام‌گذاری و شماره صفحه‌های آنها در ادامه متن اصلی تنظیم می‌شوند.

  § در بخشی با نام «قدردانی» که در پایان نوشته و پیش از فهرست منابع می‌آید، به هر نوع حمایت یا کمکی که برای نگارش نوشته از سوی سازمان‌ها یا افراد صورت پذیرفته است، اشاره می‌شود.

  § استناد به منابع انگلیسی به صورت انگلیسی و برای منابع فارسی به فارسی انجام می‌شود.

  § منبع جدول‌ها و نمودار‌ها در عنوان آنها (در صورت وجود) ذکر می‌شوند.

  § فهرست منابع به ترتیب فارسی و انگلیسی و در پایان نوشته (پیش از پیوست‌ها ـ در صورت وجود) تنظیم می‌شود.

  § استناد به منابع در متن مقاله و فهرست منابع آن، به صورت نویسنده ـ تاریخ، مانند مثال‌های زیر، و بر اساس شیوه‌نامه ایران (از انتشارات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) صورت می‌گیرد.

  کتاب با یک نویسنده:

  نگارش در فهرست منابع: فرشاد، مهدی. 1364. ساختمانهای پوسته‌ای . شیراز: دانشگاه شیراز.

  استناد درون متن: (فرشاد 1364، 98)

  Adams, Hanry. 1918. The education of Henry Adams: An autobiography. Boston: Houghton.

  (Adams 1918)

  کتاب با دو نویسنده:

  دیانی، محمدحسین، و محمدرضا داورپناه. 1381. مفاهیم و روشهای بازیابی اطلاعات در نظامهای کتابخانه‌های رایانه‌ای ایران. مشهد: دانشگاه فردوسی، مؤسسه چاپ و انتشارات.

  (دیانی و داورپناه 1381)

  Unwin, Liam P., and Joseph Galway. 1984. Calm in Ireland. Boston: Stronghope Press.

  (Unwin and Galway 1984, 23, 28-29)

  کتاب با سه نویسنده:

  صارمی، کتایون، عباس رفیعی فراهانی، و فریدون امانی. 1372. موزه‌های ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

  (صارمی، رفیعی، و امانی 1372، 56-58، 98)

  Brett, R. D., S. W. Johnson, and C. R. T. Bach. 1989. Mastering string quartets. San Francisco: Amati Press.

  (Brett, Johnson, and Bach 1989, 33)

  کتاب با بیش از سه نویسنده:

  اکبری، محمدتقی، احمد رضوانی، محمدتقی منشی طوسی،‌ حسن سلطانی‌فر، و احمد نمایی. 1372. فرهنگ و اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی: انگلیسی ـ فارسی. مشهد: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.

  (اکبری و دیگران 1372)

  Sanders, G. S., T. R. Brice, V. L. de Santid, and C. C. Ryder. 1989. Prediction and prevention of famine. Los Angeles: Timothy Peters.

  (Sanders et al. 1989)

  کتاب ترجمه شده به فارسی:

  خلیل، طارق. 1993. مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت. ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی. 1381. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  (خلیل 1993، 53)

  کتاب الکترونیکی:

  بابایی، محمود. 1382. نشر الکترونیکی. ویراسته علی‌حسین قاسمی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm (دسترسی در 9/5/1385).

  (بابایی 1382)

  فصلی از یک کتاب:

  نوروزی چاکلی، عبدالرضا. 1384. جامعه اطلاعاتی و جهانی شدن. در مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، ویراسته محسن زین‌العابدینی، 121-153. تهران: کتابخانه ملی.

  (نوروزی چاکلی 1384، 140)

  Phibbs, Brendan. 1987. Herrlisheim: Diary of a battle. In The other side of time: A combat surgeon in World War II, 117-63. Boston: Little, Brown .

  (Phibbs 1987)

  مقاله با یک نویسنده: *

  بنی‌اسدی، نازنین. 1383. مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش‌آموزان. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی 34 (2): 65-96.

  (بنی‌اسدی 1383)

  Bennett, John W. 1946. The interpretation of Puebio culture: A question of values. Southwestern Journal of Anthropolgy 27 (3): 361-374.

  (Bennett 1946)

  مقاله الکترونیکی:

  گزنی، علی. 1379. طراحی سیستمهای بازیابی اطلاعات بهینه در نرم‌‌افزارهای کتابخانه‌ای و اطلاع‌رسانی. علوم اطلاع‌رسانی 16 (1-2). http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/ 16/16_1_2_7_abs.htm (دسترسی در 3/7/1385) .

  (گزنی 1379)

  مدارک پیوسته:

  پازکی ، زهرا. 1384. مقدمه‌ای بر دیابت (مرض قند). http://www.bpums.com/bimariha/ diabet/diabet.htm (دسترسی در 18/7/1385).

  ( پازکی 1384)

  Ajzen, Icek. 2002. The theory of planned behavior. http://www.people.umass.edu/ aizen/tpb.diag.html (accessed 20 Feb. 2005).

  (Ajzen 2002)

  5 . حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی

  5-1. نوشته در محیط واژه‌پرداز Word 2003 یا 2007 حروف‌نگاری است.

  5-2. اندازه جدول‌ها و نمودارها با پهنای بیشینه ( width ) 5/13 و ارتفاع بیشینه ( height ) 5/21 سانتی‌متر و به صورت عمودی ( portrait ) ترسیم می‌شوند. جدول‌ها و نمودارهای بزرگ را می‌توان به صورت افقی ( landscape ) نیز تنظیم کرد. عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان شکل‌ها در پایین آنها نوشته می‌شوند. شماره جدول‌ها و شکل‌ها در عنوان آنها با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» می‌آیند [مانند: جدول 2. توزیع فراوانی...]. در جدول‌ها و نمودار‌ها از ترام (زمینه رنگی یا خاکستری) استفاده نمی‌شود.

  5-3. فرمول‌ها چپ‌چین و با شماره مشخص می‌شوند. شماره فرمول‌ها با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» می‌آیند [مانند: فرمول 4].

  5-4. عنوان‌های اصلی نوشته با شماره «1» به بعد و عنوان‌های فرعیِ زیر هر عنوان اصلی با شماره‌های مرکب تعیین می‌شوند [مانند: 1-1.، 1-2.، ... و 1-1-1.، 1-1-2. ...].

  5-5. تصویرها حداکثر به اندازه 5/21 Î 5/13 سانتی‌متر و با وضوح دست‌کم dpi 600 تولید یا اسکن می‌شوند.

  5-6. تمام صفحه‌های نوشته از صفحه عنوان تا پایان آن، شماره‌گذاری می‌شوند. شماره‌گذاری از یک شروع و به ترتیب ادامه می‌یابد.

  6. نامه همراه

  همراه با نوشته‌ای که از طریق سایت ارائه می‌شود، باید یک نامه نیز از سوی پدیدآور (اگر تنها یک پدیدآور داشته باشد) یا پدیدآور رابط (اگر چند پدیدآور داشته باشد) به شکل زیر به فصلنامه ارسال شود.

  به: پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

  موضوع: ارائه نوشته

  با سلام؛

  این‌جانب «نام و نام خانوادگی»، نویسنده/ نویسنده رابط «عنوان کامل نوشته» با ارائه آن به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ضمن پذیرش مسئولیت محتوای آن، متعهد می‌شوم که این نوشته حاصل کار پدیدآور(ان) اعلام شده است و پیش‌تر به هیچ صورتی منتشر و هم‌زمان نیز به هیچ نشریه دیگری برای بررسی ارائه نشده است و تا زمان اعلام نتیجه داوریِ این فصل‌نامه نیز ارائه نخواهد گردید. در صورتی که نوشته دارای چند پدیدآور باشد، این‌جانب به عنوان پدیدآور رابط متعهد می‌شوم که پدیدآور(ان) دیگر آن از محتوای نوشته و تعداد و ترتیب نام پدیدآوران آگاهی کامل دارند و آنها را تأیید می‌کنند. افزون بر این اعلام می‌دارم که اگر این نوشته برای انتشار در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پذیرفته شود، پدیدآور(ان) آمادگی انتقال کامل «کپی‌رایت» آن را به این فصلنامه دارند.

  این‌جانب در صورتی که خلاف هر یک از این تعهدات گزارش یا مشاهده شود، مسئولیت تمامی عواقب آن را برعهده خواهم گرفت.

  نام و نام خانوادگی ـ تاریخ

  7. ارائه نوشته از طریق سایت فصلنامه

  پدیدآوران باید نوشته خود را از طریق سایت فصلنامه به نشانی http://jipm.irandoc.ac.ir ارائه کنند. به این منظور توصیه می‌شود ابتدا «راهنمای ارسال مقاله» در گزینه «برای نویسندگان» مطالعه شود.

  8 . ملاحظات افزوده

  8-1. ارائه‌کننده نوشته می‌تواند فرد یا افرادی را برای داوری نوشته خود به فصل‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات پیشنهاد کند. چنین افرادی باید دارای مدرک دکترای مرتبط با موضوع نوشته، صاحب‌نظر در زمینه موضوع نوشته، و دارای پست هیئت علمی در یکی از مؤسسه‌های آموزش عالی یا پژوهشی داخل یا خارج کشور باشند. فصل‌نامه الزامی در استفاده از افراد معرفی شده برای داوری نوشته‌ها ندارد.

  8-2. فصل‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات مقاله‌های دریافتی را بازنمی‌گرداند و در اصلاح و ویرایش آنها آزاد است.

  8-3. پذیرش و انتشار نوشته‌ها در فصل‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات به معنای تأیید محتوای آنها از سوی این فصلنامه نیست و مسئولیت نهایی هر نوشته بر عهده پدیدآور(ان) آن خواهد بود.

  8-4. دریافت نوشته‌ها و نتیجه داوری آنها در هر مرحله از طریق پست الکترونیکی به آگاهی پدیدآور یا پدیدآور رابط مقاله خواهند رسید.

  8-5. در صورتی‌که پدیدآوری مایل به دریافت نتیجه داوری نوشته خود به صورت کتبی و در قالب نامه‌ای چاپی باشد، می‌تواند پس از دریافت نامه الکترونیکی، موضوع را از طریق پست الکترونیکی یا تلفن به آگاهی دفتر فصل‌نامه برساند.


  * برای مقاله‌ای با نویسندگانی بیشتر از یک نفر، اطلاعات مربوط به نویسندگان مقاله مانند نویسندگان کتاب خواهد بود.


دفعات مشاهده: 54095 بار   |   دفعات چاپ: 2298 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 512 بار   |   0 نظر

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb