پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- حقوق و مسئولیت محتوا
مسئولیت محتوا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بیانیه سلب مسئولیت محتوا»

دارنده این سایت، در موارد زیر هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد:
 درستی و اعتبار محتوا و اطلاعات سایتهایی که به آنها پیوند داده شده است.
 فعال بودن پیوندهای بیرونی و دسترس‌پذیر بودن آنها.
 دیدگاهها، نظرها، پیشنهادها، نقدها، و... که از سوی کاربران و بازدیدکنندگان در این سایت ثبت می‌شوند.
 مخاطرات استفاده از محتوا و اطلاعات این ‌سایت یا سایتهایی که به آنها پیوند داده شده است.
 درستی و اعتبار اطلاعات شخصی کاربران و بازدیدکنندگان.
 

اطلاعاتی مانند کتاب و مقاله که ناشران داخلی یا خارجی منتشر کرده‌اند یا مانند پایان‌نامه و گزارش پروژه که از سوی دانشگاه یا کارفرما به تأیید رسیده‌اند.

 درستی و اعتبار گزارشهای دانشجویان.
 محتوا یا اطلاعاتی که از دیگران نقل شده است.
 محتوا و اطلاعاتی که با مرور زمان درستی یا اعتبار خود را از دست می‌دهد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات:
http://jipm.irandoc.ac.ir/find.php?item=1.171.22.fa
برگشت به اصل مطلب