پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- شیوه نامه ایران
شیوه نامه ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برای تنظیم استنادهای متنی و منابع مقالات در این نشریه، تنها از شیوه نامه ایران استفاده فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات:
http://jipm.irandoc.ac.ir/find.php?item=1.177.42.fa
برگشت به اصل مطلب