پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- درباره
اطلاعات کلی اطلاعات کلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/2 | 
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات:
http://jipm.irandoc.ac.ir/find.php?item=1.39.59.fa
برگشت به اصل مطلب