پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- هیئت تحریریه
هیئت تحریریه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (به ترتیب حروف الفباء)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر مهری پریرخ                                                       استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر نجلا حریری                                                       استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات
دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی                             استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دکتر سیروس علیدوستی                                            دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
دکتر سید رحمت‌الله فتاحی                                          استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد فتحیان                                                     استاد گروه مهندسی سیستم دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت

دکتر سهیل گنجه‌فر                                                   استاد دانشگاه علم و صنعت
دکتر سمیه لبافی                                                     استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

دکتر نرگس نشاط                                                     دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات:
http://jipm.irandoc.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب