پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- هیئت تحریریه
هیئت تحریریه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (به ترتیب حروف الفبا)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دکتر مهری پریرخ                                                       استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد ()
دکتر نجلا حریری                                                       استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات ()
دکتر ملوک‌السادات حسینی بهشتی                             استادیار گروه اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ()
دکتر سیروس علیدوستی                                            دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ()
دکتر سید رحمت‌الله فتاحی                                          استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد ()
دکتر محمد فتحیان                                                     استاد گروه مهندسی سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران ()
دکتر سهیل گنجه‌فر                                                   استاد گروه کنترل، دانشگاه علم و صنعت ایران ()
دکتر سمیه لبافی                                                     استادیار گروه مطالعات اجتماعی اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ()
دکتر نرگس نشاط                                                     دانشیار گروه پژوهش‌های مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ()

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات:
http://jipm.irandoc.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب