نویسنده = داود کریم زادگان مقدم
ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت یادگیرنده ‌الکترونیکی

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 462-479

داود کریم زادگان مقدم؛ محسن خداپرست؛ داود وحدت