نویسنده = علی اکبر خاصه
ارزیابی پژوهش‌های آی‌متریکس با استفاده از مدل نفوذ علمی

دوره 32، شماره 1، آذر 1395، صفحه 25-50

10.35050/JIPM010.2016.018

فرامرز سهیلی؛ هادی شریف مقدم؛ افشین موسوی چلک؛ علی اکبر خاصه