ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت یادگیرنده ‌الکترونیکی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

یادگیری الکترونیکی در سراسر جهان رشد داشته است، اما شکست‌ها نیز وجود دارند. پژوهش‌های گذشته نشان داده است که رضایت کاربران، اولین عامل مهم در ارزیابی موفقیت پیاده‌سازی یک سامانه یادگیری الکترونیکی بوده و عوامل متنوعی نیز بر رضایت کاربران مؤثر بوده است. در این پژوهش، هشت متغیر مستقل به‌نام‌های خودتوانی اینترنتی یادگیرنده، پاسخگویی به‌موقع مدرس، انعطاف‌پذیری و کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی، کیفیت فنّاوری، سودمندی سامانه، سهولت استفاده از سامانه، و تنوع در ارزیابی، در قالب نه فرضیه مورد بحث واقع شدند. از تحلیل همبستگی اسپیرمن برای بررسی هشت فرضیه اول و از مدل رگرسیون خطی چندگانه گام‌به‌گام برای هدایت آزمون فرضیه‌ نهم استفاده گردید. نتایج نشان دادند که چهار متغیر مستقل انعطاف‌پذیری، کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی، کیفیت فنّاوری، و تنوع در ارزیابی، از عوامل کلیدی مؤثر بر رضایت یادگیرنده الکترونیکی هستند که برای پیاده‌سازی موفق دوره‌های یادگیری الکترونیکی نباید مورد غفلت واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Factors Affecting E-learner's Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Davood Karimzadegan Moghadam
  • Mohsen Khodaparast
  • Davood Vahdat
چکیده [English]

Worldwide, the e-learning has a growth, but failures exist. Previous researches showed that user’s satisfaction is one of the most important factors in assessing the success of e-learning system implementation and a variety of factors affecting users' satisfaction. In this research, eight independent variables namely learner Internet self-efficacy, instructor response timeliness, e-learning course flexibility, e-learning course quality, technology quality, system usefulness, system ease of use, and diversity in assessment with nine hypotheses were discussed. The Spearman's correlation analysis was used to test initial eight hypotheses and a stepwise multiple linear regression model was conducted to test the ninth hypothesis. The results revealed that e-learning course flexibility, e-learning course quality, technology quality, and diversity in assessment were the critical factors affecting e-learner satisfaction that could not be neglected when implementing successful e-learning courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • e-learning
  • e-learner
  • e-learning management
  • Satisfaction
  • learner satisfaction