مقایسه عملکرد اشتراک در مآخذ و اشتراک واژگان عناوین استنادها در خوشه بندی فازی پروانه‌های ثبت اختراع

نویسندگان

1 سازمان اسناد و کتابخانه ملی

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه خصیصه استناد در قالب اشتراک در مآخذ و خصیصه واژگان عناوین استنادها در خوشه‌بندی پروانه‌های ثبت اختراع است. بدین منظور، این بررسی به‌روش تجربی بر روی مجموعه‌ای شامل پروانه‌های ثبت اختراع یو.اس. مربوط به رده 774/977 از رده‌بندی یو.اس. انجام شد. ابتدا پروانه‌های ثبت اختراع با استفاده از خوشه‌بندی فازی c میانگین خوشه‌بندی شد و خوشه‌بندی‌های حاصل با استفاده از معیارهای ارزیابی مانعیت و جامعیت گسترش‌یافته بی‌کیوبد مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که خوشه‌بندی پروانه‌های ثبت اختراع با استفاده از اشتراک در مآخذ، عملکرد بهتری را نسبت به خوشه‌بندی با استفاده از واژگان عناوین استنادها دارد و ساختار خوشه‌ای در سطوح گسترده‌تری از جامعیت در خوشه‌بندی با استفاده از اشتراک در مآخذ برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Bibliographic Coupling versus Cited Titles Words in Patent Fuzzy Clustering

نویسندگان [English]

 • Anahita Kermani
 • Narges Neshat 1
 • Abbas Horri 2
1
2
چکیده [English]

Attribute selection is one of the steps before patent clustering. Various attributes can be used for clustering. In this study, the effect of using citation and citation title words, respectively, in form of bibliographic coupling and citation title words sharing, were measured and compared with each other, as patent attributes. This study was done in an experimental method, on a collection of 717 US Patent cited in the patents belong to 977/774 subclass of US Patent Classification. Fuzzy C-means was used for patent clustering and extended BCubed precision and extended BCubed recall were used as evaluation measure. The results showed that the clustering produced by bibliographic coupling had better performance than clustering used citation title words and existence of cluster structure were in a wider range of exhaustivity than citation title words.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Patents
 • patent clustering
 • bibliographic coupling
 • citation title words
 • Fuzzy c-means clustering
 • clustering evaluation
 • BCubed Precision
 • BCubedRecall