رویکرد نظریه‌‌ شبکه‌کنشگران و کاربرد آن در بررسی سامانه ‌اطلاعات اقلیمی کشاورزی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 دانشگاه شیراز

چکیده

نظریه شبکه‌کنشگران، رویکردی کیفی برای مطالعه فرایند و سازوکارهای پیچیده ناشی از تعامل جامعه و فنّاوری است که مفاهیم و عقاید جدیدی برای درک ماهیت اجتماعی- فنّی سامانه‌های اطلاعات ارائه می‌کند. سامانه اطلاعات‌ اقلیمی کشاورزی از منظر نظریه شبکه کنشگران، شبکه‌ای مشتمل بر کنشگران، کنش‌ها، فرایندهای مرتبط اطلاعاتی (تولید، انتقال، ذخیره، بازیابی، ادغام، نشر، کاربرد، کنترل، و مدیریت)، و سازوکارهای سامانه (تعامل و شبکه‌ها) است‌. واکاوی چنین سامانه‌ای مستلزم بررسی گره‌ها و پیوندهای شبکه - مراکز ومجموعه‌های‌ تولید، ترویج، و به‌کارگیری اطلاعات‌ اقلیمی،‌ و چگونگی کارکرد این‌ اجزاء (تعامل‌ و ارتباط آنها)– جهت‌ افزایش‌ محتوای‌ دانش‌ اقلیمی‌ و در نهایت،‌ توسعه کشاورزی‌ است. این پژوهش بر دیدگاه شبکه‌محور در مطالعات سامانه‌های اطلاعات، به‌ویژه سامانه اطلاعات اقلیمی کشاورزی، استوار است. از این رو، نوشتار حاضر ضمن معرفی نظریه شبکه کنشگران به‌عنوان یک رویکرد پژوهشی، به تشریح ابعاد و چگونگی استفاده از آن در مطالعات سامانه اطلاعات اقلیمی کشاورزی نیز پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Actor Network Theory Approach and its Application in Investigating Agricultural Climate Information System

نویسندگان [English]

  • Maryam Sharifzadeh 1
  • Gholam Hossein Zamani 2
  • Ezatollah Karami 2
  • Mohammad Taghi Iman 2
  • Davar Khalili 2
چکیده [English]

Actor network theory as a qualitative approach to study complex social factors and process of socio-technical interaction provides new concepts and ideas to understand socio-technical nature of information systems. From the actor network theory viewpoint, agricultural climate information system is a network consisting of actors, actions and information related processes (production, transformation, storage, retrieval, integration, diffusion and utilization, control and management), and system mechanisms (interfaces and networks). Analysis of such systemsembody the identification of basic components and structure of the system (nodes) –thedifferent sources of information production, extension, and users, and the understanding of how successfully the system works (interaction and links) – in order to promote climate knowledge content and improve system performance to reach agricultural development. The present research attempted to introduce actor network theory as research framework based on network view of agricultural climate information system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actor Network Theory
  • information system
  • Agriculture