بررسی رابطه آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش و عملکرد سازمانی با رویکرد مدل تعـالی سازمان(EFQM) (مورد: شرکت توزیع برق استان یزد)

نویسندگان

10.35050/JIPM010.2013.025

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش وعملکرد سازمانی در شرکت توزیع برق استان یزد است. جهت بررسی دقیق‏تر این موضوع، در این پژوهش از رویکرد مدل تعالی سازمانی، به منظور بررسی این هدف استفاده شده است. بدین ترتیب که از ابعاد توانمندساز این مدل، به منظور بررسی آمادگی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش و از ابعاد نتایج این مدل، به منظور تهیه شاخص‌های عملکرد سازمانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان حوزه بهره‌برداری شرکت توزیع برق استان یزد در سال 1390 است که برای محاسبه تعداد نمونه از جدول استاندارد مورگان استفاده شد. برای جمع‌آوری اطلاعات علاوه بر بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای همچون کتب، مجلات، پایان‌نامه‌ها و خبرگان این حوزه، از پرسشنامه 62 گویه‌ای استفاده شده است. همچنین، برای بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی، برای بررسی رابطه میان هر یک از ابعاد مدیریت دانش وعملکرد سازمانی از ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی قابلیت هر یک از ابعاد مدیریت دانش در پیش‌بینی عملکرد سازمانی از روش رگرسیون به صورت گام به گام استفاده شده است که تحلیل همه این موارد به کمک نرم‌افزارSPSS صورت گرفته است. یافته‌های کلی این پژوهش حاکی از آن بود که تمامی ابعاد میزان آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis relationship between the organizational readiness for deployment of knowledge management with organizational performance by European Foundation for Quality Management Approach (Case study: The Power Distribution Company of Yazd province)

نویسندگان [English]

  • Alireza Redaei
  • Mohammad Hossein Tahari Mehrjardi
  • Fatemah shakeri
چکیده [English]

The purpose of this study is regarding the organizational readiness for deployment of knowledge management with organizational performance in The Power Distribution Company of Yazd province. So in this research is used the EFQM approach to verify this objective. Thus is used the enabling dimensions of this model for assess organizational readiness for knowledge management and the results dimensions of this model for provide indicators of organizational performance. StatisticalSociety of this study is the operationstaff of The Power Distribution Company of Yazd province in year 2011 that table standardMorganwas usedforcalculating thenumberofSample. For collect information is used of the questionnaire.Also is usedof the factor analysis for the validity analysis ofquestionnaire, toexaminethe relationship betweeneach of thedimensions ofknowledge managementandorganizational performanceof thePearson correlation coefficient, toinvestigate the potential ofeach of thedimensions ofknowledge managementonthe organizationalperformance predictionof the Stepwiseregressionmethod.The overall results of this study were to demonstrate that all aspects of the organization's readiness for deployment of knowledge management are significant and positive relationship with organizational performance.