بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گویی و ارتقاء اعتماد و درستی: مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر اصفهان

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گویی و ارتقاء اعتماد و درستی ناشی از استفاده فناوری اطلاعات (تلفن و فکس، کامپیوتر و خدمات بانکداری الکترنیک) با کاهش فساد اداری در شعب بانک صادرات شهر اصفهان است. روش این پژوهش، از نوع همبستگی- پیمایشی است. در این پژوهش، با استفاده از جدول کهن، مورگان و کرجسای تعداد نمونه 269 نفر به‌شکل تصادفی طبقه‌بندی‌شده از بین 900 نفر کل کارکنان شعب بانک صادرات شهر اصفهان انتخاب گردید. اطلاعات مربوط از طریق دو پرسشنامه محقق‌ساخته با روایی محتوایی تأیید‌شده توسط صاحب‌نظران و پایایی با ضرایب آلفای کرونباخ برابر 96/0 و 92/0 استخراج شد. نتایج با استفاده از روش‌های آمار توصیفی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره، و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گویی و ارتقاء اعتماد و درستی ناشی از فناوری اطلاعات شامل تلفن و فکس، کامپیوتر و خدمات بانکداری الکترونیک با کاهش فساد اداری رابطه معنی‌دار و مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Information Technology in Reduction of Administrative Corruption through Increasing of Information transparency, Improvement of Accountability and Promotion of Integrity A Case Study of Saderat Bank Branches in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Hosein Sharifi-Renani
  • Mohammad Hosein Moshref-Javadi
  • Marzieh Hajipoor
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between information transparency, improve accountability and enhance the reliability and accuracy of the use of information technology (telephone, fax, computer and electronic banking services) to reduce corruption in Saderat Bank Branches in Isfahan. The method of this study is Solidarity-Survey. This study uses Cohen, Morgan and Krejcie table and selectes 269 samples randomly among the 900 employees of Saderat Bank Branches. The data were obtained from the two questionnaires with content validity that confirmed by experts and stationary with Cronbach's alpha coefficients for the 0.96 and 0.92. Results were analyzed statistically with the use of descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, multiple regression analysis and path analysis. Results showed that information transparency, improve accountability and enhance the reliability and integrity of information technology, including telephone and fax, computer and electronic banking services and have a direct relation with the reduction of corruption.