ارزیابی پژوهش‌های آی‌متریکس با استفاده از مدل نفوذ علمی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

10.35050/JIPM010.2016.018

چکیده

در میان مباحثی که در بستر علم‌سنجی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، مقولۀ نفوذ علمی از جذّابیت خاصّی برخوردار است. پژوهش حاضر در نظر دارد مؤلفه‌های موجود در مدل نفوذ علمی و همچنین روابط حاکم بر این مؤلفه‌ها را بر روی پژوهش‌های حوزۀ آی متریکس مورد آزمون قرار دهد. این پژوهش با استفاده از روش کتاب‌سنجی و همچنین تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام شده است؛ و از آنجا که پژوهشگران به دنبال تعیین رابطه بین متغیرهای مدل می‌باشند، این تحقیق از نوع "همبستگی" به شمار می‌رود. جامعۀ پژوهش حاضر را مقاله‌های حوزۀ آی‌متریکس که در بازۀ زمانی 1978 تا 2014 چاپ شده‌اند و در وبگاه علوم نمایه شده‌اند، تشکیل می‌دهد که تعداد آن 5944 رکورد می‌باشد. برای محاسبۀ اغلب شاخص‌های مرتبط با متغیرهای نفوذ علمی از نرم‌افزارهای یو.سی.آی نت و بایب اکسل استفاده شده است؛ برخی شاخص‌ها نیز به‌صورت دستی و با استفاده از نرم‌افزار اکسل محاسبه شده‌اند. پس از محاسبه همۀ شاخص‌های مورد مطالعه در پژوهش، با استفاده از نرم افزار Smart PLS فرضیه‌های پژوهش بررسی و مدل مورد نظر تحت آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار Smart PLS، مدل نفوذ علمی را تأیید می‌کند و حاکی از وجود رابطۀ معنی‌دار بین متغیرهای موجود در مدل است. به‌طوری که یافته‌ها نشان داد نفوذ اجتماعی تأثیر معنادار و مثبتی بر نفوذ اندیشه‌ای و نفوذ انتشارات دارد. همچنین نفوذ انتشارات بر نفوذ اندیشه‌ای تأثیر مثبت و معناداری دارد. چنان‌چه مدل نفوذ علمی در برخی از حوزه‌های دیگر نیز مورد بررسی و آزمون قرار گیرد و نتیجۀ مثبتی در پی داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که از متغیرهای ترکیبی موجود در مدل به عنوان معیاری برای برآورد نفوذ علمی پژوهشگران و در نتیجه تصمیم گیری‌های مربوط به مقاصدی همچون ارتقاء، استخدام، و مانند آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of iMetric Studies through the Scholarly Influence Model

نویسندگان [English]

  • Faramarz Soheili
  • Hadi Sharif Moghaddam
  • Afshin Mousavi Chelak
  • Ali Akbar Khasseh
چکیده [English]

Among the topics studied in the context of scientometrics, the issue of the scholarly influence is of special interest. This study tries to test the components in the scholarly influence model based on iMetrics studies, and also to find potential relations among these components. The study uses a bibliometric methodology. Since the researchers aim to determine the relationship between variables, this research is of correlation type. The initial data of this study, which comprises 5944 records in the field of iMetrics during 1978-2014, have been retrieved from Web of Science. To calculate the most of measures involved in each kind of influence, the researchers used UCINet and BibExcel software moreover, some indices have been calculated manually using Excel. After calculating all measures included in three types of influence, the researchers used the Smart PLS to test both the model and research hypotheses. The results of data analysis using the software Smart PLS confirmed the scholarly influence model and indicated significant correlation between the variables in the model. To be more precise, findings uncovered that social influence is associated with both ideational and venue influence. Moreover, the venue influence is associated with ideational influence. If researchers test the scholarly influence model in some other areas and led to positive outcomes, it is hoped that the policy-makers use a combination of variables involved in the model as a measure to evaluate the scholarly influence of researchers and to decision-makings related to purposes such as promotion, recruitment, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scholarly Influence Model
  • iMetrics
  • Schientometrics
  • social influence
  • Ideational Influence
  • Venue Influence