ارائه چارچوبی برای بازیابی تعاملی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال مبتنی بر نظریه شناختی-اجتماعی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران؛

3 گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران، ایران؛

4 گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛

5 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ تهران، ایران؛

چکیده

توجه به ابعاد تعامل به‌عنوان مفهومی اساسی در محیط‌های رایانه‌ای برای درک و ترسیم کارکرد روانی و رفتارهای کاربران و در نتیجه، طراحی بهینه نظام‌های بازیابی تعاملی اطلاعات ضروری است. از طرف دیگر، مسئله تعامل به‌دلیل ماهیت پیچیده‌ای که دارد، توجه همزمان به عوامل شخصی-شناختی، رفتاری و محیطی کاربران در فرایند بازیابی اطلاعات و درک درست این مؤلفه‌ها را می‌طلبد. از این ‌رو، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب و تعیین عناصر اصلی و فرعی تعامل بازیابی اطلاعات مبتنی بر نظریه شناختی‌ـ ‌اجتماعی «بندورا» و توسعه سیاهه وارسی بعد تعامل بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال مبتنی بر این نظریه است. پژوهش حاضر‌ در دو مرحله به‌ روش کتابخانه‌ای و پیمایشی، یعنی نظرسنجی از خبرگان و پانل «دلفی» انجام ‌شده است. نخست، با بررسی متون مختلف، مؤلفه‌های مختلف تعامل در سامانه‌های کتابخانه‌های دیجیتال و همچنین، مؤلفه‌های تأثیرگذار نظریه شناختی‌ـ‌ اجتماعی در رفتار اطلاعاتی استخراج و ارزیابی شد. سپس، ابعاد و مؤلفه‌های تعامل مبتنی بر نظریه شناختی-اجتماعی با استفاده از آرای خبرگان دانشگاهی برآوُرد و در پرسشنامه‌ای در قالب طیف «لیکرت» پنج‌گزینه‌ای تنظیم و اعتبارسنجی گردید. مؤلفه‌های اصلی شامل سه بعد تعامل با اطلاعات، تعامل با رابط کاربری و تعامل با وظایف، و مؤلفه‌های فرعیِ هر یک از آن‌ها گروه معلول، و نظریه شناختی-اجتماعی با سه مؤلفه اصلی شخص، محیط، و رفتار، گروه علت‌ها را تشکیل می‌دهند. جامعه خبرگان، بر اساس روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی، شامل ۱۷ متخصص حوزه بازیابی اطلاعات بود. با توجه به مقادیر بالای ضـریب تـوافقی «کنـدال» در دو مؤلفه شخص و رفتار حـدود ۰/۷۷ و ضریب ۰/۷۲ در مؤلفه محیط در ‌مجموع، ۶۰ مؤلفه در این سه بعد مورد توافق و اجماع واقع شد. بر اساس یافته‌های پژوهش و در ضمن مراحل دوگانه دلفی و پس از حذف مؤلفه‌هایی با میانگین کمتر از عدد ۳ در طیف «لیکرت»، تعداد ۲۱ مؤلفه در بُعد شخص، ۲۰ مؤلفه در بُعد رفتار و ۱۹ مؤلفه در بُعد محیط مورد تأیید خبرگان پژوهش قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که گویه اعتبار در هر سه مولفه شخص، رفتار، و محیط و گویه‌های جامعیت و پیچیدگی وظیفه کاری عینی در مؤلفه محیط و گویه دشواری وظیفه کاری ذهنی در مؤلفه رفتار از نظر خبرگان پژوهش نیز کم‌اهمیت بود و در نتیجه، حذف شدند. چارچوب به‌دست‌آمده از این پژوهش می‌تواند به‌عنوان مبنای پژوهش‌های آتی در جهت کاربست این مؤلفه‌ها با تأکید بر سه جنبه اساسی رفتار کاربر در طراحی بهینه نظام‌های بازیابی تعاملی اطلاعات قرار گیرد. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Framework for Interactive Information Retrieval of Digital Libraries Based on Bandura's Social-Cognitive Theory

نویسندگان [English]

 • Somayeh nemati lafmejani 1
 • Mehdi Alipour-Hafezi 2
 • Fahimeh Babalhavaeji 3
 • Nadjla Hariri 4
 • Fatemeh Fahimnia 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

It is necessary to pay attention to the dimensions of interaction as a basic concept in computer environments to understand and draw the psychological function and users’ behaviors and the optimal design of Interactive Information Retrieval systems. Also the issue of interaction, due to its complex nature, requires the simultaneous attention of personal-cognitive, behavioral, environmental factors of users related to the process of information retrieval and correct understanding of these components. Hence, the main aim of this study is presenting a framework for main and sub elements of information retrieval interaction based on social-cognitive theory and to develop a checklist for Interactive Information Retrieval based on this theory in digital libraries. The present study was conducted using library and survey methods. In this regard the survey of experts and Delphi panels were used in two stages. Initially, the extraction and evaluation of various components of Interactive Information Retrieval in digital library systems as well as the effective components of social-cognitive theory were done via the study of different texts. Then, the dimensions and components of interaction, based on social-cognitive theory were calculated using academic experts’ opinions. These elements were set and validated in a five-option Likert scale questionnaire. The main components include three dimensions of interaction with information, interaction with interface and interaction with tasks and sub-components, each of which forms the effect group and social-cognitive theory with the three main components of personality, environment and behavior form the causes group. The community of experts included 17 experts in the field of information retrieval based on the snowball sampling method. Considering the high values of Kendall consensus coefficient in two components of personality and behavior of about 0.77 and the coefficient of 0.72 in the environment component, a total of 60 components in these three dimensions were agreed. Based on the research findings and in addition to the two stages of Delphi and after removing the components with an average of less than three in the Likert scale, 21 components in the personal dimension, 20 components in the behavior dimension and 19 components in the environment dimension were approved by the research experts. The results indicated that the authenticity item of all three components of personality, behavior and environment and comprehensiveness, objective work task complexity items of environment and subjective work task difficulity item of behavior dimension were recognized as unimportant items according to the opinion of research experts and were eliminated. The framework obtained from this study can be used as the basis for future research to apply these components with emphasis on three basic aspects of user behavior in the optimal design of Interactive Information Retrieval systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • digital libraries
 • Interactive Information Retrieval
 • Interaction
 • Social-Cognitive Theory
 • Interaction with Information Resource
 • Interaction with Interface
 • Interaction with Tasks
 1. آبام، زویا. 1389. بررسی رفتار جست‌وجوی مروری و معیارهای قضاوت ربط کاربران در محیط فراپیوندی وب. پایان‌نامه دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 2. آبام، زویا. 1389. بررسی رفتار جست‌وجوی مروری و معیارهای قضاوت ربط کاربران در محیط فراپیوندی وب. پایان‌نامه دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 3. آبام، زویا، رحمت‌الله فتاحی، مهری پریرخ، و جواد صالحی فدری. 1390 .بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جست‌وجوی مروری. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 14 (3): 51-82.
 4. آبام، زویا، رحمت‌الله فتاحی، مهری پریرخ، و جواد صالحی فدری. 1390 .بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جست‌وجوی مروری. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 14 (3): 51-82.
 5. انتظاریان، ناهید، و رحمت‌الله فتاحی. 1389. مبانی طراحی رابط کاربر مبتنی بر شناخت ویژگی‌ها، ادراک و رفتار کاربران. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 2 (50): 9-20.
 6. انتظاریان، ناهید، و رحمت‌الله فتاحی. 1389. مبانی طراحی رابط کاربر مبتنی بر شناخت ویژگی‌ها، ادراک و رفتار کاربران. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 2 (50): 9-20.
 7. ایزدی یگانه، مهری، و مهدی محمدی. 1389. کاربردپذیری و نقش آن در کتابخانه‌های دیجیتال. فصلنامه علمی و پژوهشی اطلاع‌شناسی 27: 31-44.
 8. ایزدی یگانه، مهری، و مهدی محمدی. 1389. کاربردپذیری و نقش آن در کتابخانه‌های دیجیتال. فصلنامه علمی و پژوهشی اطلاع‌شناسی 27: 31-44.
 9. بحرینی، نعیمه، مهدیه میرزابیگی، و هاجر ستوده. 1394. بررسی تأثیر سطح پیچیدگی وظایف کاری بر عملکرد جست‌وجوی مروری کاربران در تعامل با وب. کتابداری و اطلاع‌رسانی 184 (72): 99-122.
 10. بحرینی، نعیمه، مهدیه میرزابیگی، و هاجر ستوده. 1394. بررسی تأثیر سطح پیچیدگی وظایف کاری بر عملکرد جست‌وجوی مروری کاربران در تعامل با وب. کتابداری و اطلاع‌رسانی 184 (72): 99-122.
 11. جهانگیر، غلامحسین. 1393. سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهان) مبتنی بر نظریه شناختی-اجتماعی. رساله دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
 12. جهانگیر، غلامحسین. 1393. سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهان) مبتنی بر نظریه شناختی-اجتماعی. رساله دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
 13. حریری، نجلا. 1383. ربط در مدل سنتی و مدل‌های تعاملی بازیابی اطلاعات. اطلاع‌شناسی 5 (1): 91-113.
 14. حریری، نجلا. 1383. ربط در مدل سنتی و مدل‌های تعاملی بازیابی اطلاعات. اطلاع‌شناسی 5 (1): 91-113.
 15. خبازبجستانی، وجیه. 1390. مقایسه رابط کاربر کتابخانه‌های برگزیده ایران با کتابخانه‌های دیجیتال برگزیده جهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. گرایش مدیریت فناوری اطلاعات. دانشگاه پیام نور.
 16. خبازبجستانی، وجیه. 1390. مقایسه رابط کاربر کتابخانه‌های برگزیده ایران با کتابخانه‌های دیجیتال برگزیده جهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. گرایش مدیریت فناوری اطلاعات. دانشگاه پیام نور.
 17. داورپناه، محمدرضا، و محمود سالاری. 1390. نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات نقش ساختار و کنش در شکل‌گیری رفتار و الگوی اطلاع‌یابی. پژوهشنامه کتابداری اطلاع‌رسانی (مطالعات تربیتی و روان شناسی 1 (1): 7-21.
 18. داورپناه، محمدرضا، و محمود سالاری. 1390. نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات نقش ساختار و کنش در شکل‌گیری رفتار و الگوی اطلاع‌یابی. پژوهشنامه کتابداری اطلاع‌رسانی (مطالعات تربیتی و روان شناسی 1 (1): 7-21.
 19. دلقندی، فائزه، و قاسم آزادی احمدآبادی. 1393. به‌کارگیری مؤلفه‌های جست‌وجوی تعاملی در کتابخانه‌های دیجیتال. تعامل انسان و اطلاعات 1 (2): 91- 104.
 20. دلقندی، فائزه، و قاسم آزادی احمدآبادی. 1393. به‌کارگیری مؤلفه‌های جست‌وجوی تعاملی در کتابخانه‌های دیجیتال. تعامل انسان و اطلاعات 1 (2): 91- 104.
 21. ذوالقدر، مینا، و عصمت مؤمنی. ۱۳۹۳. ارزیابی محیط رابط کاربر پایگاه کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور با روش مکاشفه‌ای. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی 1 (1): 122-130.
 22. ذوالقدر، مینا، و عصمت مؤمنی. ۱۳۹۳. ارزیابی محیط رابط کاربر پایگاه کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور با روش مکاشفه‌ای. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی 1 (1): 122-130.
 23. ریسمان‌باف، امیر، و رحمت‌الله فتاحی. 1396. بازشناختی از تعامل انسان و اطلاعات. تهران: انتشارات کتابدار.
 24. ریسمان‌باف، امیر، و رحمت‌الله فتاحی. 1396. بازشناختی از تعامل انسان و اطلاعات. تهران: انتشارات کتابدار.
 25. سعیدی‌زاده مرضیه، ابوالفضل طاهری، و اعظم صنعت‌جو. 1395. معیارهای تعامل در فرایند جست‌وجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری نقش پیچیدگی عینی و نوع محصول. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۱ (۴): 931-952.
 26. سعیدی‌زاده مرضیه، ابوالفضل طاهری، و اعظم صنعت‌جو. 1395. معیارهای تعامل در فرایند جست‌وجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری نقش پیچیدگی عینی و نوع محصول. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۱ (۴): 931-952.
 27. سعیدی‌زاده مرضیه، اعظم صنعت‌جو، و محسن نوکاریزی. 1394. تأثیر پیچیدگی عینی و محصول وظیفه‌کاری بر رفتار تعاملی جست‌وجوی اطلاعات. تعامل انسان و اطلاعات 2 (1): 21-36.
 28. سعیدی‌زاده مرضیه، اعظم صنعت‌جو، و محسن نوکاریزی. 1394. تأثیر پیچیدگی عینی و محصول وظیفه‌کاری بر رفتار تعاملی جست‌وجوی اطلاعات. تعامل انسان و اطلاعات 2 (1): 21-36.
 29. سیف، علی‌اکبر. 1397. روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. ویرایش هفتم. تهران: دوران.
 30. سیف، علی‌اکبر. 1397. روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. ویرایش هفتم. تهران: دوران.
 31. صدیقی، زینب، عباس گیلوری، و فاطمه نوشین‌فرد.۱۳۹۰. رابط کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان ایران: دیدگاه متخصصان و ارائه الگوی پیشنهادی. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی 1 (1): 53-72.
 32. صدیقی، زینب، عباس گیلوری، و فاطمه نوشین‌فرد.۱۳۹۰. رابط کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان ایران: دیدگاه متخصصان و ارائه الگوی پیشنهادی. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی 1 (1): 53-72.
 33. فاضلی نجف‌آبادی، ژاله، احمد شعبانی، سعید رجایی‌پور، و هادی شریف‌مقدم. 1391. عوامل مؤثر بر کیفیت صفحه رابط جست‌وجوی دیجیتال بر اساس ملزومات کارکردی برتات از دیدگاه کارکنان و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان. فصلنامه دانش‌شناسی. علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات 24 (7): 113-127.
 34. فاضلی نجف‌آبادی، ژاله، احمد شعبانی، سعید رجایی‌پور، و هادی شریف‌مقدم. 1391. عوامل مؤثر بر کیفیت صفحه رابط جست‌وجوی دیجیتال بر اساس ملزومات کارکردی برتات از دیدگاه کارکنان و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان. فصلنامه دانش‌شناسی. علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات 24 (7): 113-127.
 35. کشاورز، حمید، فاطمه فهیم‌نیا، و علی شعبانی. 1394. خودکارآمدی سواد اطلاعاتی چارچوب مفهومی و زمین‌پژوهشی. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی 49 (1): 1-22.
 36. کشاورز، حمید، فاطمه فهیم‌نیا، و علی شعبانی. 1394. خودکارآمدی سواد اطلاعاتی چارچوب مفهومی و زمین‌پژوهشی. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی 49 (1): 1-22.
 37. کیانی، محمدرضا. 1391. رویکردهای ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات: پس‌‎زمینه و چشم‌‎انداز پیش‎ رو. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 58 (2): 243-258.
 38. کیانی، محمدرضا. 1391. رویکردهای ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات: پس‌‎زمینه و چشم‌‎انداز پیش‎ رو. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 58 (2): 243-258.
 39. محمودی توپلانکو، حسن. 1396. بررسی تأثیر بسترهای سه گانه فرهنگ اطلاعاتی، رفتار استفاده از اطلاعات و عوامل شناختی-اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جوامع دانشگاهی. رساله دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
 40. محمودی توپلانکو، حسن. 1396. بررسی تأثیر بسترهای سه گانه فرهنگ اطلاعاتی، رفتار استفاده از اطلاعات و عوامل شناختی-اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جوامع دانشگاهی. رساله دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
 41. مشهدی فراهانی، ملکه، و علیرضا عرب‌بیگی. 1396. روانشناسی تربیتی. تهران. انتشارات وانیا.
 42. مشهدی فراهانی، ملکه، و علیرضا عرب‌بیگی. 1396. روانشناسی تربیتی. تهران. انتشارات وانیا.
 43. مکیزاده، فاطمه، و زاهد بیگدلی. 1393. نظریه شناخت اجتماعی: رویکردی مؤثر در رفتارهای اطلاعاتی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 4 (2): 131-147.
 44. مکیزاده، فاطمه، و زاهد بیگدلی. 1393. نظریه شناخت اجتماعی: رویکردی مؤثر در رفتارهای اطلاعاتی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 4 (2): 131-147.
 45. نصیری، ماریا. 1395. تدوین و آزمون مدلی علّی برای تبیین رفتار اطلاعاتی جست‌وجوگران بر پایه نظریه شناختی-اجتماعی بندورا از دیدگاه دانشجویان دوره دکتری دانشگاه‌های استان خوزستان. رساله دکتری. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 46. نصیری، ماریا. 1395. تدوین و آزمون مدلی علّی برای تبیین رفتار اطلاعاتی جست‌وجوگران بر پایه نظریه شناختی-اجتماعی بندورا از دیدگاه دانشجویان دوره دکتری دانشگاه‌های استان خوزستان. رساله دکتری. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 47. نوروزی، یعقوب. 1390. تحلیلی بر کاربرمداری رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه‌های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی. علوم و فناوری اطلاعات 26 (3): 655-674.
 48. نوروزی، یعقوب. 1390. تحلیلی بر کاربرمداری رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه‌های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی. علوم و فناوری اطلاعات 26 (3): 655-674.
 49. نوروزی، یعقوب، و شهناز منتظری. 1393. ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی ملی برگزیده جهان: معیارهایی پیشنهادی برای کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 25 (4): 7-20.
 50. نوروزی، یعقوب، و شهناز منتظری. 1393. ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی ملی برگزیده جهان: معیارهایی پیشنهادی برای کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 25 (4): 7-20.
 51. نوروزی، یعقوب، و نجلا حریری. 1388. تعیین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی: رویکردی متن‌پژوهانه. کتابداری و اطلاع‌رسانی 12 (3) (پیاپی 47): 281-300.
 52. نوروزی، یعقوب، و نجلا حریری. 1388. تعیین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی: رویکردی متن‌پژوهانه. کتابداری و اطلاع‌رسانی 12 (3) (پیاپی 47): 281-300.
 53. نوروزی چاکلی، عبدالرضا. 1385. عوامل اصلی در رفتار جست‌وجوگران اطلاعات. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 9 (1): 144- 175.
 54. نوروزی چاکلی، عبدالرضا. 1385. عوامل اصلی در رفتار جست‌وجوگران اطلاعات. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 9 (1): 144- 175.
 55. نوشین‌فرد، فاطمه. 1384. بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیأت علمی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 16 (3): 39-52.
 56. نوشین‌فرد، فاطمه. 1384. بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیأت علمی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 16 (3): 39-52.
 57. نیکزمان، امیر. 1397. عوامل روانشناختی و محیطی مؤثر بر مواجهه اطلاعاتی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 8 (2): 339- 354.
 58. نیکزمان، امیر. 1397. عوامل روانشناختی و محیطی مؤثر بر مواجهه اطلاعاتی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 8 (2): 339- 354.
 59. Adalıer, A., & O. Serin. 2012. Teacher candidates' information literacy self-efficacy. The Online Journal of Science and Technology 2 (2): 71-78.
 60. Adalıer, A., & O. Serin. 2012. Teacher candidates' information literacy self-efficacy. The Online Journal of Science and Technology 2 (2): 71-78.
 61. Ata, F. 2011. The investigation of correlation between the undergraduate students' usage of web 2.0 technology and perceptions of information literacy self-efficacy. Unpublished Master's Thesis, Dokuz Eylül University Institude of Educational Sciences, İzmir.
 62. Ata, F. 2011. The investigation of correlation between the undergraduate students' usage of web 2.0 technology and perceptions of information literacy self-efficacy. Unpublished Master's Thesis, Dokuz Eylül University Institude of Educational Sciences, İzmir.
 63. Bandura, A. 1986. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 64. Bandura, A. 1986. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 65. _____. 1999. Social cognitive theory: an agentic perspective. Annual review of psychology 52: 1-26.
 66. _____. 1999. Social cognitive theory: an agentic perspective. Annual review of psychology 52: 1-26.
 67. Bates, Marcia. 2002. The Cascade of Interactions in the Digital Library Interface. Information Processing & Management 38: 381-400. [DOI:10.1016/S0306-4573(01)00041-3]
 68. Bates, Marcia. 2002. The Cascade of Interactions in the Digital Library Interface. Information Processing & Management 38: 381-400. [DOI:10.1016/S0306-4573(01)00041-3]
 69. Beile P., and D. Boote. 2004. Does the medium matter? A comparison of a web-based tutorial with face-to-face library instruction on education students' self-efficacy levels and learning outcomes. Research Strategies 20 (1/2): 57-68. [DOI:10.1016/j.resstr.2005.07.002]
 70. Beile P., and D. Boote. 2004. Does the medium matter? A comparison of a web-based tutorial with face-to-face library instruction on education students' self-efficacy levels and learning outcomes. Research Strategies 20 (1/2): 57-68. [DOI:10.1016/j.resstr.2005.07.002]
 71. Belkin, N.J. 1996. Intelligent Information Retrieval: Who's Intelligence? In: ISI '96. Proceedings of the Fifth International Symposium on Information Science, pp. 25-31. Konstanz, DE, Universitäts Verlag Konstanz.
 72. Belkin, N.J. 1996. Intelligent Information Retrieval: Who's Intelligence? In: ISI '96. Proceedings of the Fifth International Symposium on Information Science, pp. 25-31. Konstanz, DE, Universitäts Verlag Konstanz.
 73. _____, M. Cole, & J. Liu. 2009. A model for evaluation of interactive information retrieval. In Proceedings of the SIGIR 2009 Workshop on the Future of IR Evaluation (pp. 7-8).
 74. _____, M. Cole, & J. Liu. 2009. A model for evaluation of interactive information retrieval. In Proceedings of the SIGIR 2009 Workshop on the Future of IR Evaluation (pp. 7-8).
 75. Bock, GW, & Y-G Kim. 2002. Breaking the myths of rewards: An exploratory study of attitudes about knowledge sharing. Information Resources Management Journal 15 (2): 14-21. [DOI:10.4018/irmj.2002040102]
 76. Bock, GW, & Y-G Kim. 2002. Breaking the myths of rewards: An exploratory study of attitudes about knowledge sharing. Information Resources Management Journal 15 (2): 14-21. [DOI:10.4018/irmj.2002040102]
 77. Borlund, P. 2013. Interactive Information Retrieval: An Introduction. Journal of Information Science Theory and Practice 1: 12-32. [DOI:10.1633/JISTaP.2013.1.3.2]
 78. Borlund, P. 2013. Interactive Information Retrieval: An Introduction. Journal of Information Science Theory and Practice 1: 12-32. [DOI:10.1633/JISTaP.2013.1.3.2]
 79. Byström, K. 2002. Information and information sources in tasks of varying complexity. Journal of the American Society for Information Science and Technology 53: 581-591. [DOI:10.1002/asi.10064]
 80. Byström, K. 2002. Information and information sources in tasks of varying complexity. Journal of the American Society for Information Science and Technology 53: 581-591. [DOI:10.1002/asi.10064]
 81. _____, & P. Hansen. 2002. Work tasks as units for analysis in information seeking and retrieval studies. In H. Bruce, R. Fidel, P. Ingwersen, & P. Vakkari Eds. Emerging frameworks and methods: Proceedings of the Fourth International Conference on Conceptions of Library and Information Science pp.239-251.
 82. _____, & P. Hansen. 2002. Work tasks as units for analysis in information seeking and retrieval studies. In H. Bruce, R. Fidel, P. Ingwersen, & P. Vakkari Eds. Emerging frameworks and methods: Proceedings of the Fourth International Conference on Conceptions of Library and Information Science pp.239-251.
 83. _____. 2005. Conceptual framework for tasks in information studies. J. Assoc. Inf. Sci. Technol. 56,: 1050-1061. [DOI:10.1002/asi.20197]
 84. _____. 2005. Conceptual framework for tasks in information studies. J. Assoc. Inf. Sci. Technol. 56,: 1050-1061. [DOI:10.1002/asi.20197]
 85. Budhu, Muni & Anita Coleman. 2002. The Design and Evaluation of Interactivities in a Digital Library. D-Lib Magazine (Digital libraries Magazine). 11, 8 (11). [DOI:10.1045/november2002-coleman]
 86. Budhu, Muni & Anita Coleman. 2002. The Design and Evaluation of Interactivities in a Digital Library. D-Lib Magazine (Digital libraries Magazine). 11, 8 (11). [DOI:10.1045/november2002-coleman]
 87. Case, D. O., and L. M. Given. 2016.... Looking for Information: A survey of research on information seeking, needs and behavior. (4th Ed). Bingley, UK: Emerald GroupPublishing Ltd. [DOI:10.1108/S2055-53772016022]
 88. Case, D. O., and L. M. Given. 2016.... Looking for Information: A survey of research on information seeking, needs and behavior. (4th Ed). Bingley, UK: Emerald GroupPublishing Ltd. [DOI:10.1108/S2055-53772016022]
 89. Cheung MKC, Lee MKO and Lee ZWY. 2013. Understanding the continuance intention of knowledge sharing in online communities of practice through the post-knowledge sharing evaluation process. Journal of the Association for Information Science and Technology 64 (7): 1357-1374. [DOI:10.1002/asi.22854]
 90. Cheung MKC, Lee MKO and Lee ZWY. 2013. Understanding the continuance intention of knowledge sharing in online communities of practice through the post-knowledge sharing evaluation process. Journal of the Association for Information Science and Technology 64 (7): 1357-1374. [DOI:10.1002/asi.22854]
 91. Chiu C-M, M-H Hsu, and ETG Wang. 2006. Understanding knowledge sharing in virtual communities: An integration of social capital and social cognitive theories. Decision Support Systems 42: 1872-1888. [DOI:10.1016/j.dss.2006.04.001]
 92. Chiu C-M, M-H Hsu, and ETG Wang. 2006. Understanding knowledge sharing in virtual communities: An integration of social capital and social cognitive theories. Decision Support Systems 42: 1872-1888. [DOI:10.1016/j.dss.2006.04.001]
 93. Cho H., M. Chen, and S. Chung. 2010. Testing an integrative theoretical model of knowledge-sharing behavior in the context of Wikipedia. Journal of the Association for Information Science and Technology 61 (6): 1198-1212. [DOI:10.1002/asi.21316]
 94. Cho H., M. Chen, and S. Chung. 2010. Testing an integrative theoretical model of knowledge-sharing behavior in the context of Wikipedia. Journal of the Association for Information Science and Technology 61 (6): 1198-1212. [DOI:10.1002/asi.21316]
 95. Chowdhury, S., M. Landoni, & F. Gibb. 2006. Usability and impact of digital libraries: a review. Online Inf. Rev. 30: 656-680. [DOI:10.1108/14684520610716153]
 96. Chowdhury, S., M. Landoni, & F. Gibb. 2006. Usability and impact of digital libraries: a review. Online Inf. Rev. 30: 656-680. [DOI:10.1108/14684520610716153]
 97. Cleverdon, C.W, J. Mills, & E. M. Keen. 1966. An inquiry in testing of information retrieval systems. (2 vols). Cranfield, U.K.: Aslib Cranfield Research Project, College of Aeronautics.
 98. Cleverdon, C.W, J. Mills, & E. M. Keen. 1966. An inquiry in testing of information retrieval systems. (2 vols). Cranfield, U.K.: Aslib Cranfield Research Project, College of Aeronautics.
 99. Dan, A. 2015. Synthesizing visual digital library research to formulate a user-centered evaluation framework. New Library World 116 (3/4): 122-135. [DOI:10.1108/NLW-07-2014-0087]
 100. Dan, A. 2015. Synthesizing visual digital library research to formulate a user-centered evaluation framework. New Library World 116 (3/4): 122-135. [DOI:10.1108/NLW-07-2014-0087]
 101. Dervin. 1997. Given a context by any other name: Methodological tools for taming the unruly beast. In P. Vakkari, R. Savolainen and B. Dervin (eds.) Information seeking in context: Proceedings of an International Conference on Research in Information Needs, Seeking and Use in different Contexts (Tampere, Finland, 14-16 Aug 1996), London, UK: Taylor Graham, 13-38.
 102. Dervin. 1997. Given a context by any other name: Methodological tools for taming the unruly beast. In P. Vakkari, R. Savolainen and B. Dervin (eds.) Information seeking in context: Proceedings of an International Conference on Research in Information Needs, Seeking and Use in different Contexts (Tampere, Finland, 14-16 Aug 1996), London, UK: Taylor Graham, 13-38.
 103. Dong T-P, C-L Hung, and N-C Cheng. 2016. Enhancing knowledge sharing intention through satisfactory context of continual service of knowledge management systems. Information Technology & People 29 (4): 807-829. [DOI:10.1108/ITP-09-2014-0195]
 104. Dong T-P, C-L Hung, and N-C Cheng. 2016. Enhancing knowledge sharing intention through satisfactory context of continual service of knowledge management systems. Information Technology & People 29 (4): 807-829. [DOI:10.1108/ITP-09-2014-0195]
 105. Ellis, D. 1996. The dilemma of measurement in information retrieval research. Journal of the American Society for Information Science 47 (1): 23-36. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199601)47:1<23::AID-ASI3>3.0.CO;2-4 [DOI:10.1002/(SICI)1097-4571(199601)47:13.0.CO;2-4]
 106. Ellis, D. 1996. The dilemma of measurement in information retrieval research. Journal of the American Society for Information Science 47 (1): 23-36. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199601)47:1<23::AID-ASI3>3.0.CO;2-4 [DOI:10.1002/(SICI)1097-4571(199601)47:13.0.CO;2-4]
 107. _____. 1989. A behavioral approach to information retrieval design. Journal of Documentation 45: 171-212. [DOI:10.1108/eb026843]
 108. _____. 1989. A behavioral approach to information retrieval design. Journal of Documentation 45: 171-212. [DOI:10.1108/eb026843]
 109. Fagan, M., S. Neil, & B. R. Wooldridge. 2004. An empirical investigation into the relationship between Computer self-efficacy, anxiety, experience, support and usage. Journal of Computer Information Systems 44 (2): 95-105.
 110. Fagan, M., S. Neil, & B. R. Wooldridge. 2004. An empirical investigation into the relationship between Computer self-efficacy, anxiety, experience, support and usage. Journal of Computer Information Systems 44 (2): 95-105.
 111. Ford N, D Miller, and N Moss. 2001. The role of individual differences in Internet searching: An empirical Study. Journal of the American Society for Information Science and Technology 52 (12): 1049-1066. [DOI:10.1002/asi.1165]
 112. Ford N, D Miller, and N Moss. 2001. The role of individual differences in Internet searching: An empirical Study. Journal of the American Society for Information Science and Technology 52 (12): 1049-1066. [DOI:10.1002/asi.1165]
 113. Fuhr, Norbert. 2011. An infrastructure for supporting the evaluation of interactive information retrieval. In Proceedings of the 2011 workshop on Data infrastructurEs for supporting information retrieval evaluation (DESIRE '11). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1-2. [DOI:10.1145/2064227.2064245]
 114. Fuhr, Norbert. 2011. An infrastructure for supporting the evaluation of interactive information retrieval. In Proceedings of the 2011 workshop on Data infrastructurEs for supporting information retrieval evaluation (DESIRE '11). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1-2. [DOI:10.1145/2064227.2064245]
 115. Hayden, K. A. 2003. Information seeking models. from www.ucalgary.ca/ ~ahayden/ seeking. Html (accessed Nov. 2012)
 116. Hayden, K. A. 2003. Information seeking models. from www.ucalgary.ca/ ~ahayden/ seeking. Html (accessed Nov. 2012)
 117. Hearst, M. A. 2009. Search user interfaces. New York, NY: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9781139644082]
 118. Hearst, M. A. 2009. Search user interfaces. New York, NY: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9781139644082]
 119. Huvila, I., & G. Widén-Wulff. 2006. Perspectives to the classification of information interactions: the Cool and Belkin faceted classification scheme under scrutiny. In Proceedings of the 1st international conference on Information interaction in context (pp. 144-152). New York, NY. [DOI:10.1145/1164820.1164850]
 120. Huvila, I., & G. Widén-Wulff. 2006. Perspectives to the classification of information interactions: the Cool and Belkin faceted classification scheme under scrutiny. In Proceedings of the 1st international conference on Information interaction in context (pp. 144-152). New York, NY. [DOI:10.1145/1164820.1164850]
 121. Ingwersen, P. 1992. Information retrieval interaction. Journal of the American Society for Information Science 44 (5): 303-304. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199306)44:5<303::AID-ASI9>3.0.CO;2-J [DOI:10.1002/(SICI)1097-4571(199306)44:53.0.CO;2-J]
 122. Ingwersen, P. 1992. Information retrieval interaction. Journal of the American Society for Information Science 44 (5): 303-304. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199306)44:5<303::AID-ASI9>3.0.CO;2-J [DOI:10.1002/(SICI)1097-4571(199306)44:53.0.CO;2-J]
 123. _____. 1996. Cognitive Perspectives of Information Retrieval Interaction: Elements of a Cognitive IR Theory. Journal of Documentation 52: 3-50. [DOI:10.1108/eb026960]
 124. _____. 1996. Cognitive Perspectives of Information Retrieval Interaction: Elements of a Cognitive IR Theory. Journal of Documentation 52: 3-50. [DOI:10.1108/eb026960]
 125. Järvelin, K., P. Vakkari, P. Arvola, F. Baskaya, A. Järvelin, J. Kekäläinen, & E. Sormunen. 2015. Task-based information interaction evaluation: The viewpoint of program theory. ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 33 (1): 1-30. [DOI:10.1145/2699660]
 126. Järvelin, K., P. Vakkari, P. Arvola, F. Baskaya, A. Järvelin, J. Kekäläinen, & E. Sormunen. 2015. Task-based information interaction evaluation: The viewpoint of program theory. ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 33 (1): 1-30. [DOI:10.1145/2699660]
 127. Jeng, J. 2006. Usability of the digital library: An evaluation model. College and Research Libraries News 67 (2): 78.
 128. Jeng, J. 2006. Usability of the digital library: An evaluation model. College and Research Libraries News 67 (2): 78.
 129. Joo, S. & J. Y. Lee. 2011. Measuring the usability of academic digital libraries: Instrument development and validation. The Electronic Library 29: 523-537. [DOI:10.1108/02640471111156777]
 130. Joo, S. & J. Y. Lee. 2011. Measuring the usability of academic digital libraries: Instrument development and validation. The Electronic Library 29: 523-537. [DOI:10.1108/02640471111156777]
 131. Kaynar, O. & Y. Amichai-Hamburger. 2008. The effects of need for cognition on Internet use revisited. Computers in Human Behavior 24 (2): 361-371. [DOI:10.1016/j.chb.2007.01.033]
 132. Kaynar, O. & Y. Amichai-Hamburger. 2008. The effects of need for cognition on Internet use revisited. Computers in Human Behavior 24 (2): 361-371. [DOI:10.1016/j.chb.2007.01.033]
 133. Kelly, E. J. 2014. Assessment of digitized library and archives materials: A literature review. Journal of Web Librarianship 8 (4): 384-403. [DOI:10.1080/19322909.2014.954740]
 134. Kelly, E. J. 2014. Assessment of digitized library and archives materials: A literature review. Journal of Web Librarianship 8 (4): 384-403. [DOI:10.1080/19322909.2014.954740]
 135. Kim, J. 2006. Task as a predictable indicator of information seeking behavior on the Web Unpublished doctoral dissertation, Rutgers University, New Brunswick, NJ.
 136. Kim, J. 2006. Task as a predictable indicator of information seeking behavior on the Web Unpublished doctoral dissertation, Rutgers University, New Brunswick, NJ.
 137. Kim, Y-M. 2010. Gender role and the use of university library website resources: A Social Cognitive Theory perspective. Journal of Information Science 36 (5): 603-617. [DOI:10.1177/0165551510377709]
 138. Kim, Y-M. 2010. Gender role and the use of university library website resources: A Social Cognitive Theory perspective. Journal of Information Science 36 (5): 603-617. [DOI:10.1177/0165551510377709]
 139. Korkut, Ece & Buket Akkoyunlu. 2008. Foreign language teacher candidates' information and computer literacy perceived self efficacy. Hacettepe Egitim Dergisi H. U. Journal of Education 34: 178-188.
 140. Korkut, Ece & Buket Akkoyunlu. 2008. Foreign language teacher candidates' information and computer literacy perceived self efficacy. Hacettepe Egitim Dergisi H. U. Journal of Education 34: 178-188.
 141. Kuhlthau. 1991. Inside the search process: information seeking from the user's perspective. Journal of the American Society for Information Science 42 (5): 361-371. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:5<361::AID-ASI6>3.0.CO;2-# [DOI:10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:53.0.CO;2-#]
 142. Kuhlthau. 1991. Inside the search process: information seeking from the user's perspective. Journal of the American Society for Information Science 42 (5): 361-371. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:5<361::AID-ASI6>3.0.CO;2-# [DOI:10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:53.0.CO;2-#]
 143. _____. 1999. The role of experience in the information search process of an early career information worker: Perceptions of uncertainty, complexity, construction, and source. Journal of the American Society for Information Science 50: 399-412. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:5<399::AID-ASI3>3.0.CO;2-L [DOI:10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:53.0.CO;2-L]
 144. _____. 1999. The role of experience in the information search process of an early career information worker: Perceptions of uncertainty, complexity, construction, and source. Journal of the American Society for Information Science 50: 399-412. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:5<399::AID-ASI3>3.0.CO;2-L [DOI:10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:53.0.CO;2-L]
 145. Kumpulainen, S., & K. Järvelin. 2012. Barriers to task-based information access in molecular medicine. Journal of the American Society for Information Science and Technology 63 (1): 86-97. [DOI:10.1002/asi.21672]
 146. Kumpulainen, S., & K. Järvelin. 2012. Barriers to task-based information access in molecular medicine. Journal of the American Society for Information Science and Technology 63 (1): 86-97. [DOI:10.1002/asi.21672]
 147. Kuo F-Y, and M-L Young. 2008. A study of the intention-action gap in knowledge sharing practices. Journal of the American Society for Information Science and Technology 59 (8): 1224-1237 [DOI:10.1002/asi.20816]
 148. Kuo F-Y, and M-L Young. 2008. A study of the intention-action gap in knowledge sharing practices. Journal of the American Society for Information Science and Technology 59 (8): 1224-1237 [DOI:10.1002/asi.20816]
 149. Kurbanoglu SS. 2003. Self-efficacy: a concept closely linked to information literacy and lifelong learning. Journal of Documentation 59 (6): 635-646. [DOI:10.1108/00220410310506295]
 150. Kurbanoglu SS. 2003. Self-efficacy: a concept closely linked to information literacy and lifelong learning. Journal of Documentation 59 (6): 635-646. [DOI:10.1108/00220410310506295]
 151. Lai, C. F., P. S. Chiu, Y. M. Huang, T. S. Chen, & T. C. Huang. 2014. An evaluation model for digital libraries' user interfaces using fuzzy AHP. The Electronic Library 32 (1): 83-95. [DOI:10.1108/EL-05-2012-0046]
 152. Lai, C. F., P. S. Chiu, Y. M. Huang, T. S. Chen, & T. C. Huang. 2014. An evaluation model for digital libraries' user interfaces using fuzzy AHP. The Electronic Library 32 (1): 83-95. [DOI:10.1108/EL-05-2012-0046]
 153. Li, L., and TTC Lin. 2016. Examining Weibo posting anxiety among well-educated youth in China. Information Development 32 (4): 1240-1252. [DOI:10.1177/0266666915596057]
 154. Li, L., and TTC Lin. 2016. Examining Weibo posting anxiety among well-educated youth in China. Information Development 32 (4): 1240-1252. [DOI:10.1177/0266666915596057]
 155. Li, Y. 2008. Conceptualising work task and search task in a university community. Information Research 13 (1): ?.
 156. Li, Y. 2008. Conceptualising work task and search task in a university community. Information Research 13 (1): ?.
 157. _____. 2009. Exploring the relationships between work task and search task in information search. Journal of the American Society for Information Science and Technology 60 (2): 275-291. [DOI:10.1002/asi.20977]
 158. _____. 2009. Exploring the relationships between work task and search task in information search. Journal of the American Society for Information Science and Technology 60 (2): 275-291. [DOI:10.1002/asi.20977]
 159. _____. 2010. An exploration of the relationships between work tasks and users' interaction performance. Proceedings of Annual Meeting of the American Society for Information Science and Technology. USA. October 22-27.
 160. _____. 2010. An exploration of the relationships between work tasks and users' interaction performance. Proceedings of Annual Meeting of the American Society for Information Science and Technology. USA. October 22-27.
 161. Li, Y, & C. Liu. 2019. Information Resource, Interface, and Tasks as User Interaction Components for Digital Library Evaluation. Information Processing and Management 56: 704-720. [DOI:10.1016/j.ipm.2018.10.012]
 162. Li, Y, & C. Liu. 2019. Information Resource, Interface, and Tasks as User Interaction Components for Digital Library Evaluation. Information Processing and Management 56: 704-720. [DOI:10.1016/j.ipm.2018.10.012]
 163. Li, Y. & D. Hu. 2013. Interactive retrieval using simulated versus real work task situations: Differences in sub-facets of tasks and interaction performance. In Grove A. (Ed). Proceedings of the 76th ASIS&T Annual Meeting, 2013, 50. Montreal Quebec Canada. [DOI:10.1002/meet.14505001092]
 164. Li, Y. & D. Hu. 2013. Interactive retrieval using simulated versus real work task situations: Differences in sub-facets of tasks and interaction performance. In Grove A. (Ed). Proceedings of the 76th ASIS&T Annual Meeting, 2013, 50. Montreal Quebec Canada. [DOI:10.1002/meet.14505001092]
 165. Li, Y. & N. J. Belkin. 2010. An exploration of the relationships between work task and interactive information search behavior. Journal of the American Society for Information Science and Technology 61 (9): 1771-1789. [DOI:10.1002/asi.21359]
 166. Li, Y. & N. J. Belkin. 2010. An exploration of the relationships between work task and interactive information search behavior. Journal of the American Society for Information Science and Technology 61 (9): 1771-1789. [DOI:10.1002/asi.21359]
 167. Li, Y., N. Liang, & X. Qi. 2016. From interaction dimensions to interaction function: Developing a theoretical model for evaluating interaction in digital libraries (in Chinese). Journal of Library Science in China 42 (01): 66-82.
 168. Li, Y., N. Liang, & X. Qi. 2016. From interaction dimensions to interaction function: Developing a theoretical model for evaluating interaction in digital libraries (in Chinese). Journal of Library Science in China 42 (01): 66-82.
 169. Li, Y., X. Xiao, & X. Tong. 2014. Relationships between dimensions of human-computer interaction and users' interaction performance in digital libraries (in Chinese). Library & Information Service 58 (2): 38-46.
 170. Li, Y., X. Xiao, & X. Tong. 2014. Relationships between dimensions of human-computer interaction and users' interaction performance in digital libraries (in Chinese). Library & Information Service 58 (2): 38-46.
 171. Liang, J. C. & C. C. Tsai. 2008. Internet self-efficacy and preferences toward constructivist internet-based learning environments: A study of pre-school teachers in Taiwan. Educational Technology and Society 11 (1): 226-237.
 172. Liang, J. C. & C. C. Tsai. 2008. Internet self-efficacy and preferences toward constructivist internet-based learning environments: A study of pre-school teachers in Taiwan. Educational Technology and Society 11 (1): 226-237.
 173. Lim S., and N. Kwon. 2010. Gender differences in information behavior concerning Wikipedia, and unorthodox information source? Library and Information Science Research 32 (3): 212-220. [DOI:10.1016/j.lisr.2010.01.003]
 174. Lim S., and N. Kwon. 2010. Gender differences in information behavior concerning Wikipedia, and unorthodox information source? Library and Information Science Research 32 (3): 212-220. [DOI:10.1016/j.lisr.2010.01.003]
 175. Lin, C-T, and C-C Huang. 2008. Understanding knowledge management system usage antecedents: An integration of social cognitive theory and task technology fit. Information & Management 45 (6): 410-417. [DOI:10.1016/j.im.2008.06.004]
 176. Lin, C-T, and C-C Huang. 2008. Understanding knowledge management system usage antecedents: An integration of social cognitive theory and task technology fit. Information & Management 45 (6): 410-417. [DOI:10.1016/j.im.2008.06.004]
 177. _____. 2009. Understanding the determinants of EKR usage from social, technological and personal perspectives. Journal of Information Science 35 (2): 165-179. [DOI:10.1177/0165551508095780]
 178. _____. 2009. Understanding the determinants of EKR usage from social, technological and personal perspectives. Journal of Information Science 35 (2): 165-179. [DOI:10.1177/0165551508095780]
 179. Liou, D-K, W-H Chih, C-Y Yuan, and C-Y Lin. 2016. The study of the antecedents of knowledge sharing behavior. Internet Research 26 (4): 845-868. [DOI:10.1108/IntR-10-2014-0256]
 180. Liou, D-K, W-H Chih, C-Y Yuan, and C-Y Lin. 2016. The study of the antecedents of knowledge sharing behavior. Internet Research 26 (4): 845-868. [DOI:10.1108/IntR-10-2014-0256]
 181. Liu, J. & X. Zhang. 2008. The effect of need for cognition on search performance. ASIST 45 (1): 1-12. [DOI:10.1002/meet.2008.1450450247]
 182. Liu, J. & X. Zhang. 2008. The effect of need for cognition on search performance. ASIST 45 (1): 1-12. [DOI:10.1002/meet.2008.1450450247]
 183. Liu, J., M. J. Cole, C. Liu, R. Bierig, J. Gwizdka, N. Belkin, J. Zhang, & X. Zhang. 2010. Search behaviors in different task types. Proceedings of the 2010 Joint International Conference on Digital Libraries, Gold Coast, Queensland, Australia, June 21-25, 2010JCDL '10. [DOI:10.1145/1816123.1816134]
 184. Liu, J., M. J. Cole, C. Liu, R. Bierig, J. Gwizdka, N. Belkin, J. Zhang, & X. Zhang. 2010. Search behaviors in different task types. Proceedings of the 2010 Joint International Conference on Digital Libraries, Gold Coast, Queensland, Australia, June 21-25, 2010JCDL '10. [DOI:10.1145/1816123.1816134]
 185. Lu, H-P, and M-R Lee. 2010. Demographic differences and the antecedents of blog stickiness. Online Information Review 34 (1): 21-38. [DOI:10.1108/14684521011024100]
 186. Lu, H-P, and M-R Lee. 2010. Demographic differences and the antecedents of blog stickiness. Online Information Review 34 (1): 21-38. [DOI:10.1108/14684521011024100]
 187. Malik, S., C. Klas, N. Fuhr, B. Larsen, & A. Tombros. 2006. Designing a User Interface for Interactive Retrieval of Structured Documents; Lessons Learned from the INEX Interactive Track? IN: Gonzalo, J., Thanos, C., Verdejo, M.F., Carrasco, R.C. (Eds.) ECDL.2006. LNCS, vol.4172, pp.291-302. Heideberg: Springer. [DOI:10.1007/11863878_25]
 188. Malik, S., C. Klas, N. Fuhr, B. Larsen, & A. Tombros. 2006. Designing a User Interface for Interactive Retrieval of Structured Documents; Lessons Learned from the INEX Interactive Track? IN: Gonzalo, J., Thanos, C., Verdejo, M.F., Carrasco, R.C. (Eds.) ECDL.2006. LNCS, vol.4172, pp.291-302. Heideberg: Springer. [DOI:10.1007/11863878_25]
 189. Marchionini, Gary. 2000. Evaluating Digital Libraries: A Longitudinal and Multifaceted View. Library Trends 49 (2): 304-333.
 190. Marchionini, Gary. 2000. Evaluating Digital Libraries: A Longitudinal and Multifaceted View. Library Trends 49 (2): 304-333.
 191. Middleton, L., H. Hall, & R. Raeside. 2019. Applications and applicability of Social Cognitive Theory in information science research. Journal of Librarianship and Information Science 51 (4):927-937. [DOI:10.1177/0961000618769985]
 192. Middleton, L., H. Hall, & R. Raeside. 2019. Applications and applicability of Social Cognitive Theory in information science research. Journal of Librarianship and Information Science 51 (4):927-937. [DOI:10.1177/0961000618769985]
 193. Miller, M., G. Choi, & L. Chell. 2012. Comparison of three digital library interfaces: open library, Google books, and Hathi Trust. JCDL '12. [DOI:10.1145/2232817.2232894]
 194. Miller, M., G. Choi, & L. Chell. 2012. Comparison of three digital library interfaces: open library, Google books, and Hathi Trust. JCDL '12. [DOI:10.1145/2232817.2232894]
 195. Miwa, M. 2000. Use of human intermediation in information problem solving: Users' perspective. Syracuse, NY: ERIC Clearinghouse on Information and Technology.
 196. Miwa, M. 2000. Use of human intermediation in information problem solving: Users' perspective. Syracuse, NY: ERIC Clearinghouse on Information and Technology.
 197. Nahl, D. 1993. CD-ROM point-of-use instructions for novice searchers: A comparison of user- centered affectively elaborated and system-centered unelaborated text. PhD Thesis, University of Hawaii, USA. Available at: http://www2. hawaii.edu/~nahl/articles/phd/phd1to3.html (accessed July 24, 2016).
 198. Nahl, D. 1993. CD-ROM point-of-use instructions for novice searchers: A comparison of user- centered affectively elaborated and system-centered unelaborated text. PhD Thesis, University of Hawaii, USA. Available at: http://www2. hawaii.edu/~nahl/articles/phd/phd1to3.html (accessed July 24, 2016).
 199. Nielsen, J. 2012. Usability 101: Introduction to usability (2012). URL: http://www. Nngroup. Com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ (accessed Nov. 2016) 9, 35.
 200. Nielsen, J. 2012. Usability 101: Introduction to usability (2012). URL: http://www. Nngroup. Com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ (accessed Nov. 2016) 9, 35.
 201. Olapiriyakul, K., and S. Kangsirikul. 2012. The role of webforum in knowledge sharing and its impacts on consumers purchase intention in e-marketplaces. International Journal of Innovation & Learning 12 (3): 283- 293. [DOI:10.1504/IJIL.2012.048810]
 202. Olapiriyakul, K., and S. Kangsirikul. 2012. The role of webforum in knowledge sharing and its impacts on consumers purchase intention in e-marketplaces. International Journal of Innovation & Learning 12 (3): 283- 293. [DOI:10.1504/IJIL.2012.048810]
 203. Olatokun, W., and C. L. Nwafor. 2012. The effect of extrinsic and intrinsic motivation on knowledge sharing intentions of civil servants in Ebonyi State, Nigeria. Information Development 28 (3): 216-234. [DOI:10.1177/0266666912438567]
 204. Olatokun, W., and C. L. Nwafor. 2012. The effect of extrinsic and intrinsic motivation on knowledge sharing intentions of civil servants in Ebonyi State, Nigeria. Information Development 28 (3): 216-234. [DOI:10.1177/0266666912438567]
 205. Onyancha, O. B. & T. Kwanya. 2019. Application of Information Systems Theories in Library and Information Science Research: A Content Analysis. In: T. Kwanya, J. Kiplang'at, J. Wamukoya, & D Njiraine. Digital technologies for Information and Knowledge Management. Nairobi: Technical University of Kenya, pp. 390-399.
 206. Onyancha, O. B. & T. Kwanya. 2019. Application of Information Systems Theories in Library and Information Science Research: A Content Analysis. In: T. Kwanya, J. Kiplang'at, J. Wamukoya, & D Njiraine. Digital technologies for Information and Knowledge Management. Nairobi: Technical University of Kenya, pp. 390-399.
 207. Pálsdóttir, A. 2008. Information behaviour, health self-efficacy beliefs and health behaviours in Icelanders' everyday life. Information Research 13 (1): paper 334. Available at: http:// InformationR.net/ir/13-1/paper334.htm
 208. Pálsdóttir, A. 2008. Information behaviour, health self-efficacy beliefs and health behaviours in Icelanders' everyday life. Information Research 13 (1): paper 334. Available at: http:// InformationR.net/ir/13-1/paper334.htm
 209. _____. 2013 Social cognitive theory. In: Wilson, TD, Maceviciute, E (eds) Theory in Information Behaviour Research. Sheffield: Eiconics Ltd, Ch 6.
 210. _____. 2013 Social cognitive theory. In: Wilson, TD, Maceviciute, E (eds) Theory in Information Behaviour Research. Sheffield: Eiconics Ltd, Ch 6.
 211. Pharo, N. 2002. The SST Method Schema: A Tool for Analysing Work, Task-Based Web Information Search Processes. Tampere: University of Tampere.
 212. Pharo, N. 2002. The SST Method Schema: A Tool for Analysing Work, Task-Based Web Information Search Processes. Tampere: University of Tampere.
 213. Pinto, M. 2010. Design of the IL-HUMASS survey on information literacy in higher education: A selfassessment approach. Journal of Information Science 36 (1): 86-103. [DOI:10.1177/0165551509351198]
 214. Pinto, M. 2010. Design of the IL-HUMASS survey on information literacy in higher education: A selfassessment approach. Journal of Information Science 36 (1): 86-103. [DOI:10.1177/0165551509351198]
 215. _____. 2011. An approach to the internal facet of information literacy using the ILHUMASS survey. Journal of Academic Librarianship 37 (2): 145-154. [DOI:10.1016/j.acalib.2011.02.006]
 216. _____. 2011. An approach to the internal facet of information literacy using the ILHUMASS survey. Journal of Academic Librarianship 37 (2): 145-154. [DOI:10.1016/j.acalib.2011.02.006]
 217. Qi, X. 2014. Developing an evaluation model for interaction on digital libraries (in Chinese) Unpublished Master Thesis. China: Nankai University.
 218. Qi, X. 2014. Developing an evaluation model for interaction on digital libraries (in Chinese) Unpublished Master Thesis. China: Nankai University.
 219. Ren, W-H. 1999. Self-efficacy and the search for government information. Reference & User Service Quarterly 38 (3): 283-291.
 220. Ren, W-H. 1999. Self-efficacy and the search for government information. Reference & User Service Quarterly 38 (3): 283-291.
 221. _____. 2000. Library instruction and college student self-efficacy in electronic information searching. Journal of Academic Librarianship 26 (5): 323-328. [DOI:10.1016/S0099-1333(00)00138-5]
 222. _____. 2000. Library instruction and college student self-efficacy in electronic information searching. Journal of Academic Librarianship 26 (5): 323-328. [DOI:10.1016/S0099-1333(00)00138-5]
 223. _____. 2001. Self-efficacy and the search for government information. Reference & User Services Quarterly 38 (3): 283-291.
 224. _____. 2001. Self-efficacy and the search for government information. Reference & User Services Quarterly 38 (3): 283-291.
 225. Robertson, S. E. & M. M. Hancock-Beaulieu. 1992. On the evaluation of IR systems. Information Processing & Management 28 (4): 457-466. [DOI:10.1016/0306-4573(92)90004-J]
 226. Robertson, S. E. & M. M. Hancock-Beaulieu. 1992. On the evaluation of IR systems. Information Processing & Management 28 (4): 457-466. [DOI:10.1016/0306-4573(92)90004-J]
 227. Ross M., H. Perkins, and K. Bodey. 2016. Academic motivation and information literacy self-efficacy: the importance of the simple desire to know. Library and Information Science Research 38 (1): 2-9. [DOI:10.1016/j.lisr.2016.01.002]
 228. Ross M., H. Perkins, and K. Bodey. 2016. Academic motivation and information literacy self-efficacy: the importance of the simple desire to know. Library and Information Science Research 38 (1): 2-9. [DOI:10.1016/j.lisr.2016.01.002]
 229. Rouxel, G. 1999. Path analyses of the relations between self-efficacy, anxiety and academic performance. European Journal of Psychology of Education 14 (3): 403-421. [DOI:10.1007/BF03173123]
 230. Rouxel, G. 1999. Path analyses of the relations between self-efficacy, anxiety and academic performance. European Journal of Psychology of Education 14 (3): 403-421. [DOI:10.1007/BF03173123]
 231. Salton, G. 1971. The SMART retrieval systems: experiments in automatic document processing. EnglewoodCliffs, NJ: Prentice-Hall.
 232. Salton, G. 1971. The SMART retrieval systems: experiments in automatic document processing. EnglewoodCliffs, NJ: Prentice-Hall.
 233. _____. 1989. Automatic text processing: the transformation, analysis and retrieval of information by computer. Mass: Addison-Wesley.353-380.
 234. _____. 1989. Automatic text processing: the transformation, analysis and retrieval of information by computer. Mass: Addison-Wesley.353-380.
 235. Saracevic, T. 1996. Modeling interaction in information retrieval (IR): A review and proposal. Proceedings of the American society for information science, 33, Medford, NJ: Information Today3-9.
 236. Saracevic, T. 1996. Modeling interaction in information retrieval (IR): A review and proposal. Proceedings of the American society for information science, 33, Medford, NJ: Information Today3-9.
 237. Sastry, Hanumat, & G. Manjunath, & Lokantha C. Reddy. 2011. User Interface Design Challenges for Digital Libraries. International Journal of Computer Applications 15 (6): 7-13. [DOI:10.5120/1955-2616]
 238. Sastry, Hanumat, & G. Manjunath, & Lokantha C. Reddy. 2011. User Interface Design Challenges for Digital Libraries. International Journal of Computer Applications 15 (6): 7-13. [DOI:10.5120/1955-2616]
 239. Savolainen, R. 2002. Network competence and information seeking on the internet: From definitions towards a social cognitive model. Journal of Documentation 58 (2): 211- 226. [DOI:10.1108/00220410210425467]
 240. Savolainen, R. 2002. Network competence and information seeking on the internet: From definitions towards a social cognitive model. Journal of Documentation 58 (2): 211- 226. [DOI:10.1108/00220410210425467]
 241. _____. 2012. Expectancy-value beliefs and information needs as motivators for task-based information seeking. Journal of Documentation 68: 492-511. [DOI:10.1108/00220411211239075]
 242. _____. 2012. Expectancy-value beliefs and information needs as motivators for task-based information seeking. Journal of Documentation 68: 492-511. [DOI:10.1108/00220411211239075]
 243. Schamber, L. 1994. Relevance and information behavior. Annual review of information science andtechnology 29: 3- 48.
 244. Schamber, L. 1994. Relevance and information behavior. Annual review of information science andtechnology 29: 3- 48.
 245. Shneiderman, B., C. Plaisant, M. S. Cohen, S. M. Jacobs, N. Elmqvist, & N. Diakopoulos. 2017. Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction, 6/E. Boston: Pearson.
 246. Shneiderman, B., C. Plaisant, M. S. Cohen, S. M. Jacobs, N. Elmqvist, & N. Diakopoulos. 2017. Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction, 6/E. Boston: Pearson.
 247. Spink, A. & C. B. Cole. 2006. Human information behavior: Integrating diverse approaches and information use. Journal of the American Society for Information Science and Technology 5 7(1): 25-35. [DOI:10.1002/asi.20249]
 248. Spink, A. & C. B. Cole. 2006. Human information behavior: Integrating diverse approaches and information use. Journal of the American Society for Information Science and Technology 5 7(1): 25-35. [DOI:10.1002/asi.20249]
 249. Stokes, P., and C. Urquhart. 2010. Profiling information behaviour of nursing students: part 1: quantitative findings. Journal of Documentation 67 (6): 908-932. [DOI:10.1108/00220411111183528]
 250. Stokes, P., and C. Urquhart. 2010. Profiling information behaviour of nursing students: part 1: quantitative findings. Journal of Documentation 67 (6): 908-932. [DOI:10.1108/00220411111183528]
 251. Tella, A. 2009. Correlates of undergraduates' information-seeking behavior. College & Undergraduate Libraries 16 (1): 1-19. [DOI:10.1080/10691310902754221]
 252. Tella, A. 2009. Correlates of undergraduates' information-seeking behavior. College & Undergraduate Libraries 16 (1): 1-19. [DOI:10.1080/10691310902754221]
 253. _____, Adedeji Tella, Adedeji, C. O. Ayueni, and R. O. Omoba .2007. Self-efficacy and use of electronic information as predictors of academic performance. Electronic Journal of Academic and Special Librarianship 8 (2): 69-83.
 254. _____, Adedeji Tella, Adedeji, C. O. Ayueni, and R. O. Omoba .2007. Self-efficacy and use of electronic information as predictors of academic performance. Electronic Journal of Academic and Special Librarianship 8 (2): 69-83.
 255. Tsakonas, G., & C. Papatheodorou. 2008. Exploring usefulness and usability in the evaluation of open access digital libraries. Information processing & management 44 (3): 1234-1250. [DOI:10.1016/j.ipm.2007.07.008]
 256. Tsakonas, G., & C. Papatheodorou. 2008. Exploring usefulness and usability in the evaluation of open access digital libraries. Information processing & management 44 (3): 1234-1250. [DOI:10.1016/j.ipm.2007.07.008]
 257. Tsakonas, G., S. Kapidakis, & C. Papatheodorou. 2004. Evaluation of user interaction in digital libraries. In Notes of the DELOS WP7 workshop on the evaluation of Digital Libraries, Padua, Italy.
 258. Tsakonas, G., S. Kapidakis, & C. Papatheodorou. 2004. Evaluation of user interaction in digital libraries. In Notes of the DELOS WP7 workshop on the evaluation of Digital Libraries, Padua, Italy.
 259. Tsakonas, Giannis, & Christos Papatheodorou. 2007. Critical constructs of digital library interaction. Available at: http://eprints.rclis.org/archive/00011654/ 01/PCI2007-Tsakonas-Papatheodorou-eprints-.pdf
 260. Tsakonas, Giannis, & Christos Papatheodorou. 2007. Critical constructs of digital library interaction. Available at: http://eprints.rclis.org/archive/00011654/ 01/PCI2007-Tsakonas-Papatheodorou-eprints-.pdf
 261. Tuncer, M. 2013. The Research of the Effect of Computer and Information Literacy Self-Efficacy on the Achievement of Information Literacy. Journal of Studies in Education 3 (4): 81-90. [DOI:10.5296/jse.v3i4.4212]
 262. Tuncer, M. 2013. The Research of the Effect of Computer and Information Literacy Self-Efficacy on the Achievement of Information Literacy. Journal of Studies in Education 3 (4): 81-90. [DOI:10.5296/jse.v3i4.4212]
 263. Usluel, Y. K. 2007. Can ICT usage make a difference on student teachers' information literacy self- efficacy? Library & Information Science Research 29 (1): 92- 102. [DOI:10.1016/j.lisr.2007.01.003]
 264. Usluel, Y. K. 2007. Can ICT usage make a difference on student teachers' information literacy self- efficacy? Library & Information Science Research 29 (1): 92- 102. [DOI:10.1016/j.lisr.2007.01.003]
 265. Waldman, M. 2003. Freshmen's use of library electronic resources and self-efficacy. Information Research 8 (2): 1-30.
 266. Waldman, M. 2003. Freshmen's use of library electronic resources and self-efficacy. Information Research 8 (2): 1-30.
 267. Wilson, T. D., and C. Walsh. 1996. Information behaviour: An interdisciplinary perspective. Sheffield: University of Sheffield Department of Information Studies.
 268. Wilson, T. D., and C. Walsh. 1996. Information behaviour: An interdisciplinary perspective. Sheffield: University of Sheffield Department of Information Studies.
 269. Xie, H. 2006. Evaluation of digital libraries: Criteria and problems from users' perspectives. Library & Information Science Research 28: 433-452. [DOI:10.1016/j.lisr.2006.06.002]
 270. Xie, H. 2006. Evaluation of digital libraries: Criteria and problems from users' perspectives. Library & Information Science Research 28: 433-452. [DOI:10.1016/j.lisr.2006.06.002]
 271. _____. 2008. Interactive information retrieval in digital environments. Evolution, United States of America:‎ IGI Global.
 272. _____. 2008. Interactive information retrieval in digital environments. Evolution, United States of America:‎ IGI Global.
 273. Xie, I., S. Joo, & K. K. Matusiak. 2014. Digital library evaluation criteria: what do users want? Journal of the Korean BIBLIA Society for library and Information Science 25 (1): 5-18. [DOI:10.14699/kbiblia.2014.25.1.005]
 274. Xie, I., S. Joo, & K. K. Matusiak. 2014. Digital library evaluation criteria: what do users want? Journal of the Korean BIBLIA Society for library and Information Science 25 (1): 5-18. [DOI:10.14699/kbiblia.2014.25.1.005]
 275. Zakaria, R., N. I. Saniah Sulaiman, H. Ibrahim, A. Syazwan, and N. Zura Zabidi. 2013. The role of individual factor in knowledge sharing behavior among profit-orientated webloggers. Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management 2:961-967. Kaunas University of Technology, and Kaunas, Lithuania.
 276. Zakaria, R., N. I. Saniah Sulaiman, H. Ibrahim, A. Syazwan, and N. Zura Zabidi. 2013. The role of individual factor in knowledge sharing behavior among profit-orientated webloggers. Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management 2:961-967. Kaunas University of Technology, and Kaunas, Lithuania.
 277. Zhang, X., Y. Li, J. Liu, & Y. Zhang. 2008. Effects of interaction design in digital libraries on user interactions. Journal of Documentation 64 (3): 438-463. [DOI:10.1108/00220410810867623]
 278. Zhang, X., Y. Li, J. Liu, & Y. Zhang. 2008. Effects of interaction design in digital libraries on user interactions. Journal of Documentation 64 (3): 438-463. [DOI:10.1108/00220410810867623]
 279. Zhou. 2014. How fundamental and supplemental interactions affect users' knowledge sharing in virtual communities? A social cognitive perspective. Internet Research 24 (5): 1-23. [DOI:10.1108/IntR-07-2013-0143]
 280. Zhou. 2014. How fundamental and supplemental interactions affect users' knowledge sharing in virtual communities? A social cognitive perspective. Internet Research 24 (5): 1-23. [DOI:10.1108/IntR-07-2013-0143]
 281. Zhuang, M., E. Toms, & G. Demartini. 2016. The Relationship between User Perception and User Behaviour in Interactive Information Retrieval Evaluation. 38th European conference on IR Research, ECIR 2016. Switzerland: Springer Verlag.293-305. [DOI:10.1007/978-3-319-30671-1_22]
 282. Zhuang, M., E. Toms, & G. Demartini. 2016. The Relationship between User Perception and User Behaviour in Interactive Information Retrieval Evaluation. 38th European conference on IR Research, ECIR 2016. Switzerland: Springer Verlag.293-305. [DOI:10.1007/978-3-319-30671-1_22]