شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر انتخاب خدمت ابری از منظر سازمان

نویسندگان

1 گروه مدیریت؛ دانشگاه افسری امام علی(ع)؛ تهران، ایران

2 گروه مدیریت؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران، ایران

چکیده

امروزه، محیط‌های کسب‌و‌کار و سازمان‌ها نیازمند استفاده از منابع پردازشی، ذخیره‌سازی و نرم‌افزاری متعددی برای دستیابی به اهداف مشخص‌شده خود هستند. پیدایش محاسبات ابری شیوه دستیابی به منابع ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات را دگرگون نمود. وجود ویژگی‌های دسترسی آسان از طریق مکانیسم‌های استاندارد ارتباطی شبکه و افزایش خودکار موجب علاقه وافر سازمان‌ها به استفاده از خدمات ابری شده است. با ‌وجود این، انتخاب خدمت مناسب به‌دلیل افزایش تنوع خدمات ابری از نظر قیمت، مکان خدمت و پارامترهای کیفیت خدمات موجب شده است که فرایند انتخاب خدمت ابری در سازمان‌ها با دشواری فراوان همراه باشد. از الزامات انتخاب صحیح خدمت ابری در سازمان، تشخیص عوامل تأثیرگذار در انتخاب و برآورد میزان اهمیت هر یک از این عوامل است. در این پژوهش کوشش شده با پیروی از رویکرد آمیخته و استفاده از روش بررسی نظام‌مند ادبیات و «دلفی فازی در قالب طرحی اکتشافی، عوامل مؤثر در انتخاب خدمت ابری سازمان‌ها شناسایی شده و این عوامل با کمک روش بهترین-بدترین رتبه‌بندی شود. در گام اول، با بررسی نظام‌مند ادبیات این حوزه و همچنین، بررسی تطبیقی سه استاندارد صنعتی توافقنامه‌های سطح خدمت ابری، ۲۴ عامل مؤثر بر انتخاب خدمت ابری شناسایی گردید. به‌منظور بهره‌گیری ازتجارب و نظرات صاحب‌نظران این حوزه در جهت گسترش بدنه دانشی موجود، اعتبارسنجی و پالایش عوامل مؤثر در انتخاب خدمت ابری از روش «دلفی» فازی استفاده شد. بر اساس اجماع خبرگان، ۲۰ عامل مؤثر بر انتخاب خدمت ابری سازمان‌ها در قالب ۴ مؤلفه اصلی تأیید و نهایی شد. در پایان، عوامل تأیید‍‌شده از مرحله قبل با روش بهترین-بدترین وزن‌دهی و رتبه‌بندی گردید. نتایج نشان داد که در انتخاب خدمت ابری به‌ترتیب، مؤلفه‌های  عملکردی، امنیتی، محیطی و سازمانی از بیشترین اهمیت برخوردار هستند. از ۲۰ عامل مؤثر بر انتخاب خدمت ابری به‌ترتیب، عوامل دستر‌س‌پذیری با وزن ۰/۱۳۷، قابلیت اطمینان با وزن ۰/۱۳۴، زمان ‌پاسخگویی/ تأخیر با وزن ۰/۱۲۲، حاکمیت با وزن ۰/۰۹۶، ظرفیت با وزن ۰/۰۷۲بیشترین وزن را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and rank the factors affecting cloud service selection from the perspective of the organization

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Salarnezhad 1
  • Maryam shoar 2
  • Ali rajabzadeh ghetry 3
چکیده [English]

Business and organization environments need using numerous processing, saving and software resources for achieving their determined goals. Genesis of Cloud Computing, transform method of access to the information processing and saving resource. Having easy accessing features through network communication standard mechanism and automatic increasing resource mechanism, cause great interest in organizations to use Cloud services. However, choosing suitable service despite increasing variety of services in terms of price, place and quality of service parameters, make the cloud services selection process so complex. One of the requirements for choosing the right cloud service is identifying the factors influencing the selection and estimation of the importance of them. This research has tried to follow a mixed approach and use systematic literature review and fuzzy Delphi method in the form of an exploratory plan, identifies the effective factors in choosing the organizations’ cloud service and rank these factors with the help of the best-worst method. In the first step, by systematically reviewing the literature in this field and also comparatively reviewing the three industrial standards of cloud service level agreements, 24 elements affecting cloud service selection were identified. In order to expand the existing body of knowledge, validate and refine the factors affecting the choice of cloud service, Fuzzy Delphi method was used. Based on the consensus of experts, 20 factors affecting the choice of organizations’ cloud service were approved and finalized in the form of 4 main components. At the end, the factors confirmed from the previous stage were weighted and ranked by the best-worst method. The results showed that performance, security, environmental and organizational components are the most important in choosing a cloud service. Of the 20 factors influencing cloud service selection, availability factors weighing 0.137, reliability weighing 0.134, response time/delay weighing 0.122, governance weighing 0.096, and capacity weighing 0.072 have the highest weight respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud service selection
  • Quality of cloud service (QOS)
  • Service Level Agreement (SLA)
  • Fuzzy Delphi Method
  • Best-Worst method