کلیدواژه‌ها = نقشه علمی
ترسیم نقشه دانش حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران: تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 33، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 453-488

10.35050/JIPM010.2018.069

مهدی علیپور حافظی؛ هادی رمضانی؛ عصمت مومنی


مطالعه جنبه‌های عاطفی در رفتار جستجو و بازیابی اطلاعات در وب: متن پژوهی و ترسیم نقشه علمی

دوره 31، شماره 4، مرداد 1395، صفحه 953-979

10.35050/JIPM010.2016.033

مرضیه یاری زنگنه؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوایجی