کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌ها
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 317-330

نادیا حاجی‌عزیزی؛ محدثه دخت‌عصمتی؛ شیما مرادی


بازاریابی خدمات کتابخانه برای جذب نسل‌نت

دوره 23، شماره 3، فروردین 1387، صفحه 119-139

نادیا حاجی عزیزی


کتابداران در عصر دانش

دوره 20، شماره 3، فروردین 1384، صفحه 87-98

کاتارزینا ماترسکا


وب سایت‌های تحویل مدرک

دوره 19، شماره 1، مهر 1382، صفحه 82-89

نیل جاکوبز؛ جنی چمبرز؛ آن موریس


خدمات فنی و کتابخانه‌های دانشگاه تهران

دوره 17، شماره 1، مهر 1380، صفحه 9-19

دکتر ناهید بنی‌اقبال