دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 72، اسفند 1391 
فرایند داوری مقالات در مجلات علمی ایران

صفحه 305-346

محمد ابویی اردکان؛ سیدآیت الله میرزایی؛ فاطمه شیخ شعاعی


رویکرد نظریه‌‌ شبکه‌کنشگران و کاربرد آن در بررسی سامانه ‌اطلاعات اقلیمی کشاورزی

صفحه 433-454

مریم شریف زاده؛ غلامحسین زمانی؛ عزت الله کرمی؛ محمدتقی ایمان؛ داور خلیلی