معرفی فهرست مقاله های روزنامه های ایران

نویسنده

چکیده

نظر به اهمیت مقاله های روزنامه ها و جدید بودن اطلاعات مندرج در آنها از مدتها پیش، تهیه فهرستی از مقاله های روزنامه های ایران مورد بحث و گفتگو بود. با توجه به کثرت تعداد روزنامه و حجم مطالب مندرج در آنها از طرفی و عدم امکان دستیابی سریع به همه آنها از طرف دیگر، از میان تمام روزنامه های ایران سه روزنامه آیندگان، اطلاعات و کیهان انتخاب شد.