درباره نشریه

 پژوهشنامه‌ پردازش و مدیریت اطلاعات (که از این پس پژوهشنامه نامیده می‌شود) دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک ادواری علمی و دارای فرایند داوری (Peer review) است. مالکیت مادی و معنوی این ادواری از آن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) است.
 پژوهشنامه در گذر زمان نام‌های مختلفی را تجربه کرده است:
  • نشریه فنی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: 1351 تا 1357
  • اطلاع رسانی: 1361 تا 1378
  • علوم اطلاع رسانی: 1378 تا 1384
  • فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات: پائیز 1384 تا زمستان 1390
  • پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات: زمستان 1390 تاکنون
انتشار پژوهشنامه در فاصله سالهای 1357 تا 1361 متوقف شده بود.
مخاطبان پژوهشنامه را استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مراکز فناوری و همچنین پژوهشگران، دانشجویان، و کارگزاران حوزه‌های مرتبط تشکیل می‌دهند.
ارسال، داوری و چاپ مقاله در پژوهش‌نامه رایگان است.