پدیدآوران گرامی
از این پس همه نوشته‌هایی که به این نشریه فرستاده می‌شوند، باید گواهی همانندجویی را دریافت و ارائه کنند. برای این کار، پدیدآوران باید نوشته‌های خود را پس از تصویب در هیئت تحریریه نشریه و پیش از فرستادن برای داوری، در سامانه همانندجو (به نشانی tik.irandoc.ac.ir) همانندجویی و گواهی آن را به رایانامه نشریه بفرستند. سیاست این نشریه، پذیرش نوشته‌هایی است که (به جز نقل‌قول‌های مستقیم) کمتر از ۱۰ درصد همانندی با مقاله‌ها و کتاب‌ها داشته باشند، ولی نوشته‌های دارای همانندی از ۱۰ تا ۲۰  درصد با مقاله‌ها و کتاب‌ها (به جز نقل‌قول‌های مستقیم) نیز در پژوهشنامه بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود. هر اندازه همانندی یک نوشته از یک پدیدآور با پایان‌نامه، رساله، یا طرح پژوهشیِ همان پدیدآور پذیرفته می‌شود. پرداخت هزینه همانندجویی با پدیدآوران است که باید در سامانه یاد شده بپردازند. اکنون این هزینه برای هر بار همانندجویی یک نوشته پنجاه هزار تومان است. همچنین در زمان انجام همانندجویی در صورت نیاز در فیلد رایانامه سردبیر از"jipmirandoc.ac.ir "و در فیلد شناسه نشریه از "XJCXVF" استفاده شود.


فراخوان پذیرش مقاله برای ویژه نامه انگلیسی
Evidence based policy making for science and technology

ادامه مطلب...

 

 

شماره جاری: دوره 38، شماره 3 - شماره پیاپی 113، فروردین 1402 

تهیهٔ فهرست بسامدی واژگان علمی فارسی با بهره‌گیری از پیکرهٔ علمی

صفحه 901-926

مرتضی رضائی شریف‌آبادی؛ امیرسعید مولودی؛ علیرضا احمدی؛ علیرضا خرمایی


ابر واژگان